Ugonyuluka ngobunzima adlule kubo u-Unathi

470
Eshiya kwiMetro FM nokwehlukanisa nomyeni

AYANDA BUTHELEZI

LIBONGE ukwe-sekwa nxazonke ijaji le-Idols SA, u-Unathi Nkayi, kulandela ukubhoboka kwakhe okokuqala ngqa ngempilo yakhe emuva kokushiya emsakazweni iMetro FM nokwehlukanisa nomyeni wakhe uThomas Msengana.

U-Unathi uthi bese kufike isikhathi sokuba aphefumule ngezehlo azichaze njengezimqinisile endleleni nakuba bekungelula ngoba phezu kwabebhekene nakho ubebuye athole ukugxekwa ezinkundleni zokuxhumana. 

U-Unathi usho lokhu emuva kokugonyuluka ngezithinta impilo yakhe yangasese ehlanganisa idivosi, ukudicilelwa phansi kwegama lakhe ezinkundleni zokuxhumana nokushiya emsakazweni iMetro FM emuva kweminyaka engu-10 engomunye wabethuli bo-hlelo lwasekuseni iThe First Avenue.

Ekhuluma ohlelweni lukaPearl Thusi, iBehind The Story, olusakazwa kwiBET, u-Unathi uphinde waveza ukuthi uzobhala incwadi ekhuluma ngempilo yakhe.

IMBANGELA YOKUHLUKANISA

Ngesikhathi kusabalala izindaba zokwehlukanisa kwakhe kwaba ne-mibiko ethi imbangela yalokhu kwaba wukuthi umyeni wakhe wangaleso sikhathi wayethumelana imilayezo nezithombe zocansi no-munye wesifazane ongumhleli we-phephandaba langempelasonto. 

Nakuba kwaba nemibiko yoku-thi lesi sizathu ngesinye semibandela eyafakwa kwi-affidavit yesehlukaniso, u-Unathi uthe akuyiso kuphela isizathu esaholela ekugqashukeni kwefindo lomshado. 

“Sobabili sibe nesandla ekupheleni komshado, okungasho ukuthi kasisezwani ngoba sise-ngabazali kubantwana bethu 

ababili.” 

UKUNGCOFWA EZINKUNDLENI ZOKUXHUMANA

Uthi abukho ubuhlungu abuzwile njengokungesekwa kuleli kunalokho ubethola ukungcofwa ngabe-sifazane ezinkundleni zokuxhumana, bemgxeka bethi akakwazi ukucula. 

“Kungithathe isikhathi ukuba ngiphebeze onke amagama abeshiwo, ngigxile ethalenteni lami ebengilithatha njengesiphiwo sokwelapha abantu.” 

Uthi omunye umzuzu owaba nzi-ma yingesikhathi emiswa emsakazweni iMetro ngo-2015 emuva kokuba eziphendulele ngamagama alumelayo kowesifazane owayemhlambalaza kwiTwitter. 

Ukubhekana naleso sikhathi esinzima uthi wabhala iculo elithi “Sonini” asebenzisane noDJ Merlon. 

“Ku-

lona ngakhipha bo-nke ubuhlungu engangibuzwa ngapha-kathi.” 

WESEKWA NGUYISE

U-Unathi uthi obengumyeni wakhe uThomas, 

ongumethuli wohlelo iThomas and Pearl kwi-Metro FM, ubengumngani wakhe omkhulu kodwa okumanje sebeqhelelene kakhulu. Ubonge ukwesekwa nguyise obe yinsika edlula esikhathini sobu-nzima. 

UFUNA UKUBA UMZALI OQOTHO

Ezingqinambeni zempilo abhekene nazo, u-Unathi uthi ugqugquzelwa ngabantwana bakhe ababili afisa ukuba yisibonelo ngokuba ngumzali oqotho kubona. 

Wathola ukunconywa ngesikhathi evakashise indodakazi yakhe eneminyaka engu-8 kuma-auditions e-Idols SA ezinyangeni ezimbalwa eze-dlule. 

Nakuba ethi uzizwa sengathi wethuleke 

umthwalo emuva kokugonyuluka, uthi uzwelana kakhulu nalabo abebemenza inhlekisa ngoba ubuhlungu abebebukhiphela kuyena 

buchaza ubuhlungu ababhekene nabo mihla namalanga.

ayandab@ila-nganews.co.za