Fri, Dec 6, 2019

IZINKANYEZI

01 December - 07 December

ARIES

(March 21-April 19)

UZOBONA sengathi uphila esikhathini sezivivinyo. Kuningi okuhle okwenzekile empilweni yakho, kodwa umqondo wakho ubuye ungagxili ngokugcwele kulokho.

TAURUS

(April 20-May 20)

UNGABAVUMELI abantu abazozama ukukuphindisela emuva ngokucabanga kwakho. Zama ukugwema intukuthelo nokwenza izinqumo ungaphathekile kahle. Izinkinga obona zikugqilaze kakhulu zimayelana nezezimali.

GEMINI

(May 21-June 21)

ABANYE babheke usizo lwakho. Ungalinge uphile impilo yokuzidabukela. Kuzoba yisikhathi esimayelana noguquko olukhulu empilweni yakho. Uphatheka kabi uma kunabantu ongakwazi ukubasiza.

CANCER

(June 21-July 22)

IZINTO obucabanga ukuthi zizoletha uguquko empilweni yakho yizona ezibuye zikudalele ingcindezi. Ungazizibi izeluleko zabanye ngoba kukhona lapho zingakusiza khona. Kukhona izinto okungamele ube nesibindi kuzona.

LEO

(July 23-August 22)

UMQONDO wakho uzozwela kakhulu manje. Izinto obonayo ukuthi zingakufaka ekukhulumeni noma ngabe zenzeka kwezinye izimbangi zakho kumele uqhelelane nazo, ugxile ezintweni ezisemqoka kuphela.

VIRGO

(Aug 23-Sept 22)

LANDLELA uhlelo lokudla okunempilo. Abangani abangeke bakuse ndawo empilweni kumele ukhohlwe yibona. Abanye babuye babe nomhawu ngempumelelo yakho, ngakho akumele uzihluphe ngokubanaka kodwa baqaphele kuphela.

LIBRA

(Sept 23-Oct 22)

AMANYE amazwi ngaphambi kokuba uwaphimise kumele uqale ucabangisise ukuthi angakuphatha kanjani uma eqondiswa kuwena. Yisikhathi sokuba asebenze ngempela manje amaqhinga okukhuphula isimo sakho sezomnotho.

SCORPIO

(Oct 23-Nov 21)

IKUSASA lakho lisemathubeni amahle okuqhakaza, kodwa ubuye ugajwe wubuvila esikhundleni sokugxila ezinhlelweni ezisemqoka. Imibono yakho izoba nohlonze kwabathile. Isimo esikugqugquzelayo kumele ungaqhelelani naso.

SAGITTARIUS

(Nov 22-Dec 21)

UBUDLELWANO bakho nabathize kumele ubuqinise ngawo wonke amandla. Zitshele ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla kuletha umvuzo ekugcineni. Ukuzimisela kuzokuthatha lapho ukhona kukubeke kwelinye izinga.

CAPRICORN

(Dec 22-Jan 19)

IKHONO lakho akekho ongakwephuca lona ngakho kumele uzigqaje ngalo, uphinde ulisebenzise ngendlela efanele. Umdlandla uzokusiza uma ufisa ukunqoba empilweni. Yenza imisebenzi yakho ebonakala isalele kakhulu emuva.

AQUARIUS

(Jan 20-Feb 18)

AMANYE amaphutha akho yiwona ajwayele ukukuholela ekukhathazekeni. Zimisele ukwenza izinto ngendlela ehlukile engaheha abathile. Izimbangi zakho ungazinqoba ngokufaka umfutho kokwenzayo.

PISCES

(Feb 19-March 20)

UMBONO wakho kuzodingeka uwuvikele ngamandla. Gwema izinto ezibukeka zinobungozi, wenze izinto ngokucophelela okukhulu. Wonke amaphutha kumele uwalungise, udlule kuwona.