Mon, Feb 17, 2020

IZINKANYEZI

16 February - 22 February 2020

ARIES

(March 21-April 19)

IZINTO zakho kuzodingeka uzihlele kahle ngesineke. Imicabango yakho ivumele ikuhlahlele indlela nekusasa eliqhakazile. Izinto ezikuqeda ithemba kuzodingeka uqhelelane kakhulu nazo.

TAURUS

(April 20-May 20)

UMQONDO osheshayo uzokwenza unqobe kalula lapho kudingeka khona. Ungalinge ubuke imuva nomonakalo walo. Izinkolelo ezinhle onazo kumele njalo uhlale uzisekile. Amaqhinga amasha azokwenza uthuthuke.

GEMINI

(May 21-June 21)

UNGAGXILI kakhulu ezimeni ezifuna ukukuwisa, kodwa gxila kulezo ezikusa phambili. Ithuba liyakuvumela ukuba ulungise okonakele esikhathini esedlule. Impilo yakho idinga uyincenge, uphinde ubambisane nabanye.

CANCER

(June 21-July 22)

UYAKHOLELWA kakhulu engqondweni yakho futhi uhlale unombono obuka phambili. Izinselelo ongabhekana nazo akumele zikuqede ithemba kodwa kumele zikuqinise kakhulu empilweni nasezihlosweni zakho.

LEO

(July 23-August 22)

UNETHUBA lokuguqula imicabango yakho ikunike lokho okudingayo. Umbono wakho obuka phambili ngeke nakancane wathikamezeka. Uhlale ukuqikelela ukuthi okwenzayo kumele kugculise unembeza.

VIRGO

(Aug 23-Sept 22)

UYAZIZWA ukuthi kukhona lapho ongagculisekile khona. Ungena esigabeni esisemqoka esikuphoqa ukuba wenze izinto ngesikhathi esifanele. Izinto ezikuphazamisayo empilweni kumele uqonde ukuthi ngezesikhashana.

LIBRA

(Sept 23-Oct 22)

KUKHONA amanye amanxeba enhliziyweni angavumi ukuphola kalula. Ungumuntu okuphokophelelayo ukufeza inhloso yakhe. Zitshele njalo ukuthi ubumnandi bempilo yakho abuncikile komunye umuntu kodwa buncike kuwena.

SCORPIO

(Oct 23-Nov 21)

UNOKUYILANGAZELELA kakhulu impilo yokuzimela. Uma kunesimo okumele usigxeke kuhle usigxeke ngendlela eyakhayo. Ubukhali bomqondo wakho bugcina sebuhlo-mulisa kakhulu nabanye abaseduze kwakho.

SAGITTARIUS

(Nov 22-Dec 21)

IMIBONO yakho iphusile kodwa ubuye uthande ukugxeka kakhulu. Ngenxa yezifiso onazo kumele ube nomgomo osemqoka kakhulu empilweni yakho. Baningi abazoxhumana nawe bese uyagqama ngegalelo lakho.

CAPRICORN

(Dec 22-Jan 19)

IKUSASA lakho lizokwakhiwa yizifundo osuzitholile. Kumele uzidalele wena amathuba empumelelo uma ufisa ukufi-nyelela esicongweni. Zama ukungazenzi izivumelwano ongeke ukwazi ukuzigcina, ikakhulukazi othandweni lwakho.

AQUARIUS

(Jan 20-Feb 18)

IZINGA lokwenza nokucabanga kwakho kumele lihambi-sane kakhulu nokukhula kwakho. Izinga lempilo yakho ungalenyusa ngokuba usebenzise onakho empilweni ukuze uzuze lokho ongenakho. Kuzoba semqoka ukubumba izinhloso ezintsha empilweni.

PISCES

(Feb 19-March 20)

UMA ukwazile ukugwema izikweletu uyobe ulivikele kakhulu ikusasa lakho. Impilo yakho iletha isifundo esithile ngenxa yobuhlakani onabo. Kukhona uhambo oluhlelayo obona ukuthi lungakuphendlela amathuba empumelelo.