UShenge usishiyele ifa lobuhlakani nolwazi

  357

  THEMBA J NKOSI

  NOMA isilele kobandayo, seyiphumule insizwa ‘kaSiphuza gazi nogologo! Untaba ziyadela maShenge! 

  Uyadela umfazi waseMaNgadini owabona uZimbu edlula esangweni! Nguyiseke lowo, iNkosi Mathole kaMkhandumba kaMnyamana kaNqengelele. 

  Kodwa iqiniso elilodwa neliyohlale limile, wukuthi iphimbo lakhe uShenge liyohlale linkeneneza ezindlebeni zalabo ababe nenhlanhla yokufunda nokugcina izinkulumo zakhe abeziloba ngosiba lwakhe olwalungakhathali futhi lungozeli. 

  Yikho kanye okwenza iNyosi yeSilo uZwelithini kaBhekuzulu ukuba iqambe izibongo ngaye. Uma imhasha ithi‚”Iqhawe leSilo elimile amakhona ezandleni ngenxa yepensela, abanye ebamila ezicathulweni.”

  Umuntu uvele acoshe ukumangala ukuthi kungani okaMathole wayehlala ebhala izinkulumo zakhe ngaphambi kokuba ayozwakalisa umbono wakhe nokukhathazeka ezinkumbini zabantu. 

  Lokhu ubekwenza ngaphambi kokuyoshiyelana imicabango yakhe namakomidi ezinhlaka ezehlukene. 

  Ngisho noma ebonana nomhleli wephephandaba elithile, ubengaphuthelwa wukuqopha phansi inkulumo yakhe. Abanye bekuhlale kubamangaza lokhu.

  Namuhla uma umuntu ejeqeza, uyalucosha ugqozi obelufuqa iNkosi Mangosuthu Buthelezi ekubhaleni izinkulumo zayo. Ziningi izizathu ebeziyigqugquzela ukuba yenze lokho ngokungena-mkhawulo. 

  Esokuqala, bekuba wukuthi ikhulume into ehlelekile nenomqondo. Esesibili wukuba lowo omcaphune ngendlela enokuhla-nekezela, yena uShenge abe nobufakazi ukuthi abekusho ubesukela kuleli phuzu noma echezuke kancane enkulumeni  ngenkathi ecacisa iphuzu elithile. 

  Ibimnika isizathu sokuba aphinde acacise lokho abekuchaza ngenkathi ecacisa udaba olusezithebeni. 

  Esesithathu, wukuba labo abekade bethamele lowo mhlangano babe nethuba lokumunyunga inkulumo yakhe bengamaqoqo noma umuntu eyedwa. 

  Esokugcina, bekuwukulondoloza umlando, impilo, inkambiso yakhe nenkonzo yokusebenzela abantu njengesisesebenzi sabo.

  Kuyamangaza ukucosha ukuthi lona wumgqigqo ongazange unqamuke empilweni kaShenge, ukuqopha phansi izinkulumo zakhe. 

  Ngisho nasemicimbini kaKhisimusi uqobo, emihlanganweni yesizwe sakwaButhelezi kanye nemigcagco uqobo lwayo. UShenge uqhube lolu siko impilo yakhe yonke kwaze kwaba wusuku lwakhe lokugcina  edla anhlamvana. 

  Omunye angalingeka ukuba athi bekulula njengoba ubeyinsengetshe noma isomane. Kepha imfihlakalo yakhe, yiqophelo eliphezulu lokusebenza ngokuzithiba (self-discipline) kulokho abezibophezele kukho. 

  Ubengafuni ukuba akhulume into engavuthiwe nengahlelekile phambi kwabantu. Ngaso sonke isikhathi ubeqinisekisa ukuthi ukhuluma into ephusile efaka abantu ugqozi nentshisekelo. 

  Lokhu kukhombisa indlela abekade ebahlonipha ngayo abantu ngendlela efanayo, omncane nomdala, onesikhundla nobukeka engumuntukazana nje. Kuye bekugqame ukuthi umuntu uyisidalwa sikaMvelingqangi, okufanele sihlonishwe, saziswe ngazo zonke izindlela. 

  Okunye obekwenza uShenge athule izinkulumo eziqoshiwe, wukuqonda ngokupheleleyo obekugijima emithanjeni yakhe yolwazi nesibopho sokuba ngumholi. 

  Ubekwazisa futhi ekuhlonipha ukuba ngumholi wabantu. Bekuqhelelene naye uShenge ukuduma ngamanga nezithembiso ezingenasisekelo.  

  Ubenomthombo ohlale ugobhoza okwempophoma obekuwulwazi aluqoqe ohambweni lwempilo yakhe nalolo aluncela esagonwe ngunina uMntwana uMagogo kaDinuzulu. 

  Ngaso sonke isikhathi ubehlale elambele ukusiza abantu, ukuthuthukisa impilo yabo, ukubancelisa ulwazi nokubabhemisa ishungu lobuhlakani.

   Lokhu kukodwa kumenze waqhubeka wakhula ngokomqondo. Kuyaziwa ukuthi abaholi abangavuthiwe baphenduka into engaphansi komquba. 

  UShenge ngisho kule minyaka agoduke eseyihlanganisile, ubehlale ekulambele ukwazi izindlela ezintsha zokufeza okuthile empilweni nasemphakathini. 

  Yingakho ukufunda amaphephandaba nezincwadi bekuwusikompilo lwakhe. 

  Kukhalwa kufanele ngokusiphuka komuthi omkhulu woqobo, kepha makubuywe nganeno noma kungelula ukugwinya lobu buhlungu obubabisa okwenyongo yenyathi. 

  La manxeba abhibhayo ngokuqhwagwa yena okaMathole, ubuhlungu bawo abukhanywe wukuthi kunezinto ezibambekayo noma ezithintekayo azishiyele lesi sizwe. 

  Imisebenzi yakhe ngeke ibune, amazwi akhe, iqiniso nomgomo wakhe konke ngeke kuphelelwe yisikhathi.

  Isizwe sikaPhunga noMageba sithokoza kuyena ngokuba aqome ukusishiyela lesi sizwe sanamuhla amangwevu nokupha izaqheqhe izizukulwane eziyolandela ngisho yena esemathambo amhlophe. 

  Umlando nempilo kaShenge kuyohlanekezelwa yizimfamona, ongqavudekle abanomgolo onganqamukiyo nosomathuba abakikiliga ezidulini zobulongwe! 

  Lowo odidekayo ngempilo yakhe, makaqale umkhankaso wocwaningo ngokulwa kwakhe nombuso wobandlululo nendabuko yokuzalwa kwakhe. 

  Lowo ongabaza ubuholi bakhe, makabuke lokho uShenge akufunda ezingqweleni zakhe ezazimcancatha, umbhishobhi Alpheus Zulu, uDkt Pixley ka-Isaka Seme neNkosi yeSizwe saMakholwa iNkosi Albert Mvumbi Luthuli. 

  Zonke lezi gomagoma nosondonzima wayehlala nazo amahora ngamahora kuze kulamule ukusa. 

  Wayexoxa nalezi zingwevu izindaba zombusazwe, ukukhathazeka komuntu ompisholo, intuthuko yezomnotho okuyodi-ngeka ingqalasizinda emuva kokucosha inkululeko yezombusazwe.

  Wayekhuluma isiminya uqobo lwaso uMfu Musakawukhethi Zondi enkonzweni yesikhumbuzo sikaShenge mhla ka-13 kuMandulo (September) ngenkathi ethi: “UMntwana akasikweleti lutho, kunalokho yithina esimkweletayo!” 

  Lala uphumule Mageba wena weSilo! 

  Usebenzile nsizwa kaMathole, “Uyadela umlobobokazi waseMadaka owabona uShenge esevunule! Ijazi landiza!” 

  UThemba J Nkosi yintatheli ezimele ezinze eThekwini

  Previous articleOwathola iziqu phesheya ubekwe ngokwethenjwa kwesesekela leshansela e-UKZN
  Next articleUZuma uzwakalise ukukhathazeka ngokuhamba kwabangani bakhe emhlabeni