Uselufake kubameli olokungakhokhelwa wumshwalense

170
Uthi inkampani isingena ezintangeni, isifaka nemithetho eyayingekho

SKHOSIPHI MTHEMBU 

UYAVEVA yintukuthelo uSiyabonga “Nsimbi” Sangweni ozakhele udumo kwiLamontville Golden Arrows FC, olumakhele amakha adonse izikhulu 

ze-Orlando Pirates FC – agaxe amakhokho emgibeni esagijima kuyona – ngesenzo senkampani yemishwalense, iLiberty Life, athi kayifuni ukumkhokhela. 

UNsimbi oke wadlala naseqenjini lesizwe likanobhutshuzwayo, iBafana Bafana, uthi le nka-mpani yomshwalense kayifuni ukumkhokhela imali yakhe yokulimala (okumenze wagcina ethathe umhlalaphansi 

ebholeni).  

Ngokwamaphepha lo mshwalense kumele umkhokhele u-R10 million kanti yena wawujoyina ekhokha u-R3500 ngenyanga. 

  Lesi sitobha esathatha umhlalaphansi ngo-2016 – kade sithathe umshwalense eLiberty ngo-2015 – sitshele ILANGA ukuthi sekuyophela unyaka wesithathu le nkampani ingafuni ukusikhokhela yize sikuhambise konke ekudi-ngayo. 

Uthi abakwaLiberty sebeshaya ungqimphothwe manje, sebeqhamuka nezinto ebezingekho ngesikhathi ejoyina lo mshwalense. Utshele leli phephandaba ukuthi kuyimanje udaba selukubameli bakhe. 

Elandisa ILANGA, uthi lo 

mshwalense wawuqondene nokuthi uma kwenzeka eshiya ebholeni ngenxa yokulimala, kube khona inkence ayitholayo. 

“Ngesikhathi ngijoyina lo 

mshwalense, ngachaza konke mayelana nomsebenzi engiwe-nzayo, okuwukudlala ibhola. Ngabachazela konke, ngaphe-ndula yonke into eyayibuzwa. 

“Kuthe sengishiya ebholeni ngenxa yokuthi bengingeke ngisaqhubeka ngenxa yokulimala, ngaxhumana nabakwaLiberty sengifaka isicelo sokuba bangi-khokhele. Bangitshele ukuthi ngeke bangikhokhele ngoba ngesikhathi ngigcwalisa amafomu, kangizange ngikucacise 

ukuthi ebholeni kuyenzeka umuntu alimale. Kungixakile lokho ngoba ngesikhathi ngigcwalisa amafomu, wawungekho umbuzo onjalo. 

“Nginayo ngisho ikhophi ekhombisa ngokusobala ukuthi kangibuzwanga lowo mbuzo. Bangikhiphele ifomu elisha ebeselinawo lo mbuzo, ngibakhombisile elami ukuthi kalinawo, okuchaza ukuthi akukho okubi engikwenzile, kodwa ngachaza konke ababekufuna kimina. 

“Ngikhuluma nje, nginawo omunye umshwalense nale nkampani, okungelula ukuba ngiqhubeke nawo njengoba seyenza kanjena. Lokhu ekwenzayo wukungathembeki kimina ekubeni kuyiyona ejika into esavumelana ngayo ngesikhathi ngithatha lo mshalense,” kusho uNsimbi. 

Bethintwa abakwaLiberty ngalolu daba, owesifazane ozibize ngoLulama Philiso, uthe ngeke bakwazi ukuphawula ngalo ngoba selukumxazululi (Ombudsman) wezemishwalense. 

Ube esecela ukuba kuthunyelwe imibuzo – kwazise akagunya-ziwe ukukhuluma nabezindaba – ukuze bezophendula ngokubhaliwe. Kuze kwashaya isikhathi sokuloba leyo mibuzo ingakaphendulwa. Ethintwa ummeli kaSangweni, akathandanga 

ukuphawula ngalolu daba. 

skhom@ilanganews.co.za