Abaculi bakamaskandi sebephenduke amagidangoma uma benandisa emicimbini

461

LUCKY CAIN

UMCULO kamaskandi ushisa izikhotha kulezi zinsuku kanti sekufana nokuthi khona okushodayo emicimbini yobumnandi nekahulumeni uma engekho umculi walolu hlobo lomculo. Lolu hlobo lomculo luyaziwa ngokuqhakambisa isintu nokwenza abantu baziqhenye ngemvelaphi yabo. Kule minyaka eyedlule kube kuhle ukubona isasasa lalo mculo likhula njengoba kuke kwaba nesikhathi lapho ubukeleka khona phansi, abanye baze bakuthathe njengesiqhaza esingafundile uma ulalela lolu hlobo lomculo. Ukubona abaculi abafana noHhash’Elimhlophe, Phuzekhemisi, Thokozani Langa, Mfiliseni Magubane besawubambile lo mculo, kuhle impela njengoba singeke sikwazi ukubala izinkakha zalo mculo, singazibali nalezo esezadlula emhlabeni. Kulabo asebadlula emhlabeni singab uMfaz’omnyama, Bhekumuzi Luthuli, IBhova Likadikadika, uMtshengiseni nabo abafikile bayidlala indima kulo mkhakha.

Usufinyelele kwelinye izinga umculo kamasikandi

Esikhathini samanje lo mculo usufinyelele kwelinye izinga, sekunabaculi abafana noKhuzani, Igcokama Elisha, Gatsheni, Ntencane, Inkosi YamGcokama, Limit, Bahubhe asebewuthathile lo mculo bawubeka kwelinye izinga. Laba baculi bakwazile ukuthi bangagcinwa bethandwa ngabalandeli balolu hlobo lo mculo kuphela, kodwa badonsa nabanye abebengawunakile lo mculo. Noma ngabe awuyena umlandeli wwomculo kamasikandi kodwa kungaba kancane ukuthi awuyazi ingoma kaShwi noMtekhala esihloko sithi Ngafa, ekaKhuzani ethi Ijele, ekaGatsheni ethi Hit After Hit okuyiyona eshisa izikhotha kulezi zinsuku, ekaNtencane ethi Wawuthembeni. Ziningi nezinye ezingagcini ngokuthokozelwa ngabalandeli balo mculo, kodwa esezikapakele nakwabanye abathanda ezinye izinhlobo zomculo. Isasasa lalo mculo selenyuse nemicimbi yalolu hlobo efana noMpucuzeko, Indumezulu kaMaskandi, Ugu Maskandi Festival, Khuphuka Nezakho, Goduka Maskandi Festival, Umbuso Wamaciko, Big 5 Hlabisa, Igcwalisa All White, Ukhahlamba Maskandi Festival, Mother Of All neminye. Nkuba le micimbi ikhombisa isasasa futhi ivamise ukugcwala phama, amathikithi athengiswe ubuthaphuthaphu, abantu bezimisele ukubona izintandokazi zabaculi ababakhonzile besina bededelana, kodwa kusanokukhathazeka ngendlela laba baculi abanandisa ngayo.

Sebepheduka amagidangoma amabuli bakamasikandi

Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukubona abaculi balolu hlobo lomculo bephenduka amagidangoma kunokuthi bacule bajabulise abantu. Kuyakhathaza ukuthi kule micimbi abathandi balolu hlobo lomculo abasakwazi ukubona abaculi babo becula bukhoma ngamaphimbo abo njengoba sebevamise ukuthi badlale ama-cd, bese beyadansa nje kuphela. Abanye baze bakhohlwe nawukuthatha umbhobho balingise, balibale wukudansa nje, kube sengathi baqashelwe ukuzodansa babe amagidangoma kule micimbi. Lokhu sekwenze kwaba nokukhathazeka kwabanye asebephenduke izinkakha emculweni njengoba uSipho Sithole owaziwayo kulo mkhakha, futhi ongumsunguli wenkampani yomculo iNative Rhythm. USithole usanda kuphela obala ekhala ngokuthi lokhu okwenziwa yilaba baculi, ngokungaculi bukhoma emicimbi nokudlala izinsimbi, kubulala lolu hlobo lomculo. Le nkakha ithi nakuba kukuhle ukubona abaculi bakamasakandi benandisa kule micimbi nakweminye okungeyona eyalolu hlobo lomculo, kodwa abakwenzayo kuyadumaza. Kuningi okusekuvelile njengembangela yalokhu okungagcini nje ngokuthinta bona abaculi, kodwa sekukapakele nakubahleli bemicimbi, abaxhasi nohulumeni imbala.

Kumba eqolo ukuqasha umculi ukuba azocula bukhoma emcimbini

Okuvelile wukuthi ukucula bukhoma kumba eqolo njengoba kusuke kumele kukhokhelwe abadlali bezinsimbi, okusho ukuthi nemali umculi aqashwa ngayo iyanyuka kakhulu kunaleyo ayibizayo uma ezodlala icwecwe, bese eyagida esiteji. Abahleli bemicimbi yibona abancamela ukukhona imali encane nokwenza abalandeli bagcine beboba izintandokazi zabo zigida zingaculi esiteji. Kwesinye isikhathi umcimbi untula abaxhasi, bese ingabi khona inkece eyanele yokuthi kukhokhelwe abaculi ukuba bacule bukhoma nabadlali bezinsimi. Okwenzekayo kugcina kulimaza kwazise abantu begcina bengasakwazi ukuthokozela iphimbo lomculi njengoba esuke eseculelwa wucwecwe elakhe iphimbo lingasazwakali. Ukucula kwecwecwe kuvamise ukubonakala kwezinye izinhlobo zomculo ezifana no-hip hop, kwaito nezinye. Abacula i-gospel basakwazi ukuzwakala ngamaphimbo abo emicimbi, nokwenza okwabo kuhluke kunalabo abacula umaskandi. UMlamuli Nxele ongumhleli womcimbi Amantshontsho kaMaskandi uthi, yena kowakhe umcimbi wayeqinisekisa ukuthi bonke abaculi bacula bukhoma njengoba okwakumqoka kuyena wukubona ithalente lomculo nokuqinisekisa ukuthi abalandeli balolu hlobo lo mcimbi, bathola abakufanele nakuba bekubanzima kwesinye isikhathi. Kuyiqiniso elingeke liphikwe ukuthi mculo kamaskandi uyakhonya kulezi zinsuku, kodwa kungaba kuhle ukuthi kweminye imicimbi abantu bake bathole abakukhokhele uma bezobuka abaculi ababathandayo becula ngempela kunokugcina bebabona bezigidela nje esiteji, kube sengathi bangamagida ngoma

Previous articleUkuxoshwa kwabaholi beMK Party akuzukulihlakaza iqembu – umhlaziyi
Next articleI-IFP ne-EFF badube inkulumo kaMeya weTheku