Abafana “babanjwe begeza emathuneni”

2329

“Bebenqunu emathuneni akwamakhelwane bewachela nangentelezi”

PHUMLANI GAMA

ngelinye lamathuna “okubanjwe” abafanyana bakwamakhelwane begezela kulona.

SISHUBILE isimo eZamazama, eMboza, KwaMhlabuyalingana emuva kokuba abafanyana ababili bandawonye bebanjwe begeza ngomuthi phezu kwamathuna akwamakhelwane entathakusa yangeSonto. 

Laba bafanyana ILANGA elinqume ukuwagodla amagama abo, kuthiwa babanjwe begezela phezu kwethuna likaMnu Sphambano Khumalo, owangcwatshwa mhla zintathu kuMfumfu (October). 

Kubikwa ukuthi babonwe ngomunye womakhelwane, okwale noma bebona ukuthi sebebonakele,  baqhubeka nokugeza, emuva kwalokho bathatha intelezi abebeyiphethe ngebhakede, bachela kuwona wonke amathuna akwaKhumalo. 

Lo makhelwane obabonile, kuthiwa uhlabe umkhosi ngocingo maqede kwahlangana umphakathi. Kubizwe nenduna yendawo, uMnu Thula Mthombeni, efike yazibonela “imikhuba ebigilwa emathuneni akwaKhumalo”. 

UMnu Richard Khumalo oyindodana kamufi okuthiwa bekugezelwa ethuneni lakhe uthe isimo sibi kakhulu phakathi kwemindeni yomibili, kanti umphakathi uvutha ungabaselwe. 

“Baqale baphika, nonina wabaphikela. Kuthe sebebuzwa yinduna, omdala oneminyaka ewu-17, wacela ukugonyuluka. Uthe ubephelezele umfowabo omncane (14) ukuba ayogeza isinyama, aphinde azelaphe nokugula okumphazamisa ngisho nasesikoleni. 

“Okubuhlungu kakhulu wukuthi kabayisho nale nyanga-sangoma ebayalele ukuba bayogezela phezu kwamathuna akithi. Ngikhuluma nje, isimo sibi ekhaya nasemphakathini, abantu bafuna ukuzithathela umthetho ngoba okwenziwe yilaba bafana akwehlukene nokuthakatha. 

“Kuyimanje sivele sibhekene nenkinga yokuhamba kwabantu ngendlela engaqondakali lapha ekhaya. Ezinyangeni ezimbili ezedlule besifihla umama omncane, ngesonto okwadlula ngalo ubaba emhlabeni, sasingcwaba umfowethu. 

“Kuyaxaka ukuthi ekugcineni kuzovela abantu abagila imikhuba efana nalena,” kusho uMnu Khumalo. 

Uthi abafanyana bathe bayalelwe yinyanga ukuba benze le nto. 

“Nonina uvumile ukuthi ubeyingxenye yohambo lokuyohlola, kodwa izingane zakhe kazimtshelanga lutho ngesikhathi ziyokwenza lo mkhuba. Sinovalo ngokuthi lesi sifo abathi bebeyosikhipha sizophumela kwabanye bomndeni wakwethu,” kusho yena. 

ILANGA lizame kaningi ukuxhumana nonina walezi zelamani kodwa kwangalunga. Ucingo lwakhe lugcine selubanjwa yindodana yakhe endala etshele leli phephandaba ukuba liphume liphele kulolu daba. 

“Le nto okhuluma ngayo kayihlangene nawe, nathi futhi kasihlangene nayo, wena nje phuma kuyona. 

“Nokho-ke nami sengiyizwile futhi ngayibona nasezinkundleni zokuxhumana, akukho esizokuphawula, wena ungasitshela nje ukuthi uyithole kanjani inombolo yalapha ekhaya,” kusho indodana ethe udaba (lokunukwa komndeni wayo) kabakalubiki emaphoyiseni, basadedele induna ukuba ilusebenze. 

“Uma singagculiseki, sizodlulela kwandabazabantu, okuyilapho sikholwa wukuthi kuzohlukana inhloko nesixhanti kulolu daba,” kusho yona. 

UMnu Mthombeni oyinduna yendawo uthe uzibonele konke okwenzekile. 

“Empeleni enye into ebabambisile kube wuphaqa obugqokwe ngomunye wabo laba bafanyana. Ngizibonele ngawami ithuna limanzi, namanye kubonakala ukuthi bekugezwa lapha. 

“Lolu daba sizolubhunga namuhla ngoLwesine ngoba abantu bakwaKhumalo bayavutha, nomphakathi kaweneme ngalesi senzo. Le nto kayihlukene nobuthakathi ngoba kabazona nezihlobo laba bantu. 

“Ngizothinta nabanye ozakwethu bazongilalelisa. Isimo sibi lapha endaweni, nokho-ke okuhle wukuthi abafana nonina kabaphikanga lutho. 

“Into esiyidingayo wukuba badalule nale nyanga-sangoma egqugquzela ubuthakathi,” kusho uMnu Mthombeni. 

Ikhansela  lendawo uMnu Johnson Gwala, lithe liluzwile lolu daba kodwa belingakabi nemininingwane egcwele. 

“Ngibizwe yinduna ithi ngifike nami ngiyozibonela njengoba kubanjwe izingane zigezela phezu kwethuna maqede zaveza ukuthi zithunywe ngunina. 

“Sonke amabombo siwabhekise eZamazama ukuyozwa ngale nsuma-nsumane,” kusho uMnu Gwala.

Previous articleIziguli zisale dengwane bebhikisha
Next articleIPirates idedele ulabhabha kwiChiefs