Abafuna esobukhosi bukaZulu bayaphika ukuthi inkosi iyazalwa, kayiqokwa

325

BHEKI NDLOVANA

ABAPHUMA sendeni linye neSilo uZwelithini kaBhekuzulu (uMdlokombana), esesakhothama, yibona okwakumele bahlonze okumele aqhwakele esihlalweni sobukhosi bukaZulu – okuhleli kuso iSilo uMi-suzulu kaZwelithini. 

UMntwana uMbonisi noMntwana (osesithombeni) uThembi Zulu-Ndlovu odlule emhlabeni ngonyaka odlule – bendlu yeSilo uBhekuzulu – yibona abakwabo kaMdlokombana ababekhona ngesikhathi ekhothama.   

Indaba yokuthi ngabeSilo uBhe-kuzulu okwakumele bahlonze okumele athathe isihlalo, ivele eNkantolo eNkulu ePretoria, kuqulwa icala lombango wesihlalo sobukhosi baKwaZulu.   

Ummeli uMnu uMenzi Simelane, omele uMntwana uMbonisi, ukuchithile enkantolo okushiwo ngummeli weSilo uMisuzulu, uMnu Cedric Puckrin, ukuthi inkosi iyazalwa (ayiqokwa). 

UMnu uSimelane uthe empeleni akulona iqiniso lelo. Uthe bakubalule kabanzi emaphepheni abo enkantolo ukuthi emandulo ayeqokwa kanjani amakhosi kaZulu. 

Utshele inkantolo ukuthi kusukela endulo, ebukhosini baKwaZulu amakhosi ayeqokwa ngabadala basemndenini wasendlunkulu, oku-ngabakwabo kweSilo esisuke sebuzile.  

“ISilo uZwelithini kaBhekuzulu naso uqobo, saqokwa ngabakwabo, beSilo uBhekuzulu,” kusho uMnu Simelane. 

Uthe njengoba lokho kuyiyona ndlela – noma usiko – obekuqhutshwa ngalo kusukela endulo, umuntu okumele angene esihlalweni sobukhosi bukaZulu, kumele ahlonzwe ngendlela efanayo. 

Uqhube ngokutshela inkantolo ukuthi abantu okwakumele bahlonze umuntu ozongena esihlalweni okuhleli kuso iSilo uMisuzulu, ngabakwababo bakaMdlokombana.  

Utshele inkantolo ukuthi kuno-kuvumelana emalungwini omndeni wasendlunkulu ukuthi umuntu ofanele ukungenea esihlalweni, kumele aphume kuyo indlu yeSilo uBhekuzulu – okuwukuthi abadala bakule ndlu kumele bahlonze ofanele ukungena esihlalweni kubantwana abazalwa nguMdlokombana. 

Uqhube wathi incwadi eyayi-bhalwe yiNdlovukazi uMantfombi – ezala iSilo uMisuzulu – lapho yaphakamisa khona igama lendodana yayo (uMisuzulu), yayingachazi ukuthi lokho kwasekuyisinqumo esiwujuqu. 

Uthe yinto okwakusamele idluliselwe kwabafanele, idingidwe, bese kuthathwa isinqumo esiwujuqu.  

UMnu Puckrin utshele inkantolo ukuthi amakhosi aba ngamakhosi ngokuzaleka kwawo – kawaqokwa nje.

Indaba yokuzaleka kweSilo uMisuzulu ingenye yezinto ezihamba phambili ekwesekeni ukuthi singofanele ukuhlala kulesi sihlalo sobukhosi. 

Kuthiwa njengoba ezalwa yiNdlovukazi uMantfombi engumntwana weNkosi yaseSwazini, uSobhuza II, futhi ilobolo layo lakhishwa yisizwe samaZulu, lokho kwakuwuphawu olugqamile olwalusho ukuthi yiyona eyizalankosi. 

Previous articleUmasipala uvuma ‘iphutha’ kolwezindlu zangasese
Next articleUbonga ukuphuma esaphila esikoleni uthishanhloko othatha umhlalaphansi