Abafundi bakhokhiswa u-R100 ukuwela uThukela

829

PHUMLANI GAMA

INZIMA impilo kubafundi baseMphalwini Primary School, abase-Amathole Amnyama High School nabaseSizwesonke High School ku-ward-13 eNkandla, abaphoqeleka ukusebenzisa isikebhe esingaphephile ukuwela umfula uThukela uma beya noma bebuya ezikoleni. 

Le nkinga ithinta kakhulu izigodi ezimbili, okungesaseMakhabeleni nesaKwaMagwaza. 

NgoLwesibili ILANGA lihambele kule ndawo, lazibonela usizi lwabafundi namalungu omphakathi. 

Kuvele ukuthi bangaphezulu kuka-100 abafundi abaweliswa yisikebhe esisodwa. 

Lesi sikebhe ngesomunye wabanumzane basendaweni, okuthiwa useneminyaka esiza ngaso umphakathi. 

Leli phephandaba lithole  ukuthi abafundi bakhokhiswa u-R100 ngenyanga, abangenawo baphoqeleka ukuba baziwelele kulo mfula olinganiselwa ku-50m ububanzi. 

ILANGA lithole ukuthi kunothisha baseMphalwini Primary abeza kulo mfula ukuzogada izingane uma ziwela. 

Kuthiwa akhona amabhasi athutha abafundi baseMathole naseSizwesonke, kodwa abashiya emgwaqweni, bahambe ehlathini ngaphambi kokuba bafike kulo mfula. 

Okunye okuqaphelekile wukuthi abafundi babuye bakuphendule umdlalo ukuhamba nsuku zonke kulo mfula. Kunezingoma abaziculayo uma bengena esikebheni. Abasele baphakamisa izandla befisela asebesesikebheni uhambo oluphephile. 

Abafundi abakhulume naleli phephandaba baveze ukuthi bakujwayele ukubona izingwenya kulo mfula, futhi nazo kazibenzi lutho uma zibabona.

UMnelisi Dladla (18) ofunda uGrade 11, eMathole Amnyama uthe banesifiso sokwakhelwa ibhuloho lezinyawo. 

“Ngaqala ukuhamba ngesikebhe ngifunda inkulisa eMphalwini. 

“Kuze kube manje, ngihamba kuwona lo mfula. Sibucayi
kakhulu isimo esiphila ngaphansi kwaso ngenxa yokungabi bikho kwebhuloho,” esho. 

UMnu Lethumusa Ngubo, oyisekela likasihlalo wesigungu sesikole eMphalwini, uthe kudala lukhulunywa lolu daba kodwa kazikho izithelo ezibonakalayo. 

“Ngafunda kuzona lezi zikole, ivele ikhona le nkinga. Kudala
sibhala izincwadi, sibhalalela iminyango kahulumeni, ngisho nomasipala wendawo, kodwa akukho okwenzekayo. 

“Kunezikhathi lapho khona kwaba sengathi luyalunga lolu daba, ngemuva kokuba kufike uMnu Jacob Zuma esengume-ngameli wezwe, kwabuye
kwathula,” kusho uNgubo. 

UNkz Jwayelephi Buthelezi (33), onguthisha kuyona le ndawo, uveze ukuthi namanje usahamba ngaso isikebhe uma eya
emsebenzini. 

“Kusukela ngisafunda isikole bengihamba ngesikebhe ngibuye ngihambe ngezinyawo. 

“Kuyakhokhwa esikebheni. Kuyaye kube wu-R20 ukugibela. Noma usubuya ukhokha imali
efanayo,” kusho yena. 

Ikhansela lendawo, uMnu Lindokuhle Jali, lithe okulikhathaza kakhulu ngalesi simo
wukuthi senzeka eduze komuzi wakubo. 

“Lena yimpilo esakhula
yenzeka, kuze kube yimanje
siphila ngaphansi kwayo. 

“Siyazama ukuxhumana
nezinhlaka ezahlukene kodwa kasilutholi usizo. 

“Okudingwa kakhulu ngamalu-ngu omphakathi wakule ndawo yibhuloho lezinyawo. 

“Lo mfula unezilwane eziyi-ngozi. Ezinye izilwane, okubalwa kuzona izinyoka, ziphuma kulo mfula zihambe ngehlathi zigcine sezifika ngisho nasemagcekeni esikole,” kusho uJali. 

Leliphephandaba likhulume nomfana oneminyaka ewu-16
obegwedla isikebhe, oveze ukuthi akafundiswanga muntu ukugwedla kodwa wabona abantu benza. 

Uthe uyaye awenze lomsebenzi uma engekho uninalume wakhe ongumnikazi walesi sikebhe.

Okunye okuqaphelekile
wukuthi le ndawo kayinayo
i-network kamakhalekhukhwini, okwenza kube nzima ukutholakala kosizo uma kuvele izinhlekelele.

ILANGA lixhumane noMnu Kwanele Ncalane okhulumela uMnyango wezokuThutha,
ukuPhepha nokuXhunyaniswa koMphakathi KwaZulu-Natal, okuqinisekisile ukuthi uyitholile imibuzo yaleli phephandaba,
wathembisa ukuyiphendula, nokugcine kungenzekanga. 

UMnu Muzi Mahlambi,
okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazwezi uthunyelelwe imibuzo, wayifunda kodwa
wangayiphendula. 

Nozakwabo uMnu Sihle Mlotshwa wethembise ukubuya nezimpendulo kodwa kuze
kwashaya isikhathi sokuloba engakaphenduli. 

Previous articleUgeqe amagula owaqashisa ngesibhamu “kwelikaMama weBhantshi”
Next articleBakhishwe phambili kwelokubulala izinyane leSilo