Abantu abamnyama bathandana uma behlanga emazweni abelungu kuphela

167

SIGUDLA NOGALAKAJANA:  ABDUL MILAZI

ABANTU abamnyama bayaxaka nje, umhlaba wonke, kanti nabo bazidida bona bebodwa. Kabekho abantu abathanda imihlangano njengathi, kodwa imiphumela kayibalulekile kangako, kubaluleke izingxoxo nje kuphela. Yingakho umculi wodumo uPhuzekhemisi waqamba le ngoma eyaduma izwe lonke ethi, “Imbizo”. 

Labo abangayazi le ngoma ithi “njalo nje kukhon’ imbizo, sihlala sibizwa emakhosini…” Sikhule kunjalo – esikhathini esiningi uthi ubuya kuleyo mbizo, uzibuze nje ukuthi yini lena ngempela ebenibizelwa yona. Ubone nje ukuthi inkosi noma induna ebinibizile ibiziphathelwe yisithukuthezi, yase ibona ukuthi mayibize umhlangano kuyoxoxwa ngoshibhoshi wediphu. Yithi kuphela futhi esithanda ukubiza imihlangano nezingqunguthela, sifuna ukuxoxa ngesidingo sobumbano, kodwa sibuyele emuva sengathi kakwenzekanga lutho. Sithi sibuya kulezo zinkomfa sibe sibizana ngamagama. Uzwe umuntu ethi “cha likhulumile leliya Shangane, kodwa ngeke mina ngizwe ngeShangane”. 

Ubumbano yinto esazi kahle ukuthi siyayidinga ukuze siphumelele njengabantu base-Afrika, kodwa angazi ukuthi kubuye kwale kuphi ngoba sekuphele amakhulu eminyaka sehluleka ukusebenzisana ngenhloso yokuthuthukisa leli zwekazi lethu. Abelungu bona babumbana noma bengathandani, inqobo nje uma bezohlomula. I-Afrika bayithatha kanjalo, behlanganiswa yisifo sokunqoba thina, bese bedla umnotho wethu. Kwathi noma sibona ukuthi kuyabheda, salwa ngokwehlukana. AmaNgisi alwa noZulu, ebukele amaXhosa, abeSuthu nezinye izinhlanga. Abuya lapho anqoba amaXhosa nabeSuthu abe eseliphatha lonkana leli. Ukuba ahlangana amakhosi, axoxa, mhlawumbe sasizowadudula amaNgisi abuyele olwandle, abaleke. 

Ayengeke akwazi ukunqoba abantu baseMalawi, eZimbabwe, eZambia, eLesotho, eBotswana, eTanzania, eKenya naseNingizimu Afrika ukuba sabumbana, salwa simunye, saba yibutho elilodwa lezigidi ngezigidi zamaqhawe liholwa yiSilo uShaka kaSenzangakhona. Kodwa-ke, indlu emnyama kayihlangene neze, yingakho sibuswa ngabezinye izizwe. Sizwana uma sisemazweni aphesheya kuphela. 

Ngikhumbula ngiseGermany nendodana yami eyayimenywe yiqembu lebhola elidlala kwiBundesliga, iSC Freiburg, ukuba iyozivivinya neqembu lika-Under 15 futhi idlale nemidlalo embalwa yobungani. Kwathi uma sifika edolobheni laseFreiburg, sifuna le ndawo okuhlala kuyona abadlali baleli qembu, sasizwa yinsizwa yaseCameroon. Abelungu babengasinaki uma sizama ukubuza indlela. Sahlala amasonto amathathu, ngakho mina ngangivakashela izindawo zokucima ukoma, kanti babengebaningi abantu abamnyama kule ndawo. 

Ngosuku lwesithathu, ngangena kwenye indawo lapho ngathola khona kunabantu abamnyama ababili. Kwaba ukungena nje, bajabula sengathi bayangazi. Badonsa isihlalo ngahlala, bazibika, nami ngenza njalo. KwakungabaseDRC bevakashile. Kwangicacela ukuthi e-Afrika asithandani ngoba sibaningi. 

Ungathatha uMengameli Cyril Ramaphosa uyombeka e-Ukraine, inyanga nje eyodwa engaboni muntu omnyama, bese ngesonto lesine uthumele uJacob Zuma. URamaphosa angamjabulela sengathi ngumngani wakhe omkhulu, amgijimele evule izandla ethi: “Hheyi Msholozi, kunjani ngane yakwethu?” “Ngiyingane yakwenu, ungazi ngiyiShangane yini?” sekubuza uZuma. Phela thina kasinendaba, iVenda neShangane yinto eyodwa kithi. 

Previous articleIsathibelene kuBig Zulu noDuncan
Next articleZizogugela ejele izinkabi ezabulala ikhansela le-IFP