AbaseBuhleni bakufanisa nephasika ukunyukela entabeni

350

PHUMLANI GAMA

APHUME ngobuningi amalungu ebandla lamaNazaretha elidume ngokuthi ngelaKwaShembe ohlangothi lwaseBuhleni ohambeni lwaminyaka yonke lokukhuphuka intaba engcwele iKhenani.

NgoLwesithathu umholi waleli bandla ohlangothini lwaseBuhleni iNkosi uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ihole amakholwa aleli bandla ephuma eBuhleni. Ibandla laKwaShembe linezinhlangothi ezine ezigqamile okungolwaseKuphakameni, olwaseThembezinhle, nolwaseGinyezinye kanti olwaseBuhleni luthathwa njengolukhulu ngenxa yokuba nabalandeli abaningi kunezinye. Abakhulumela lezi zinhlangothi, baveze ukuthi izinhlangothi ezintathu zihamba intaba iNhlangakazi kanti abaseBuhleni bona basebenzisa iKhenani.

Leli phephandaba lithole ukuthi zonke lezi zinhlangothi zenza imicikilisho eyodwa. Ngosuku lokuqala wonke amakholwa abopha inkatha ihlanganiswe netshe abeke emakhanda. Ngaphambi kokwethula umthwalo kuyaye kube namagama athile okuwumkhuleko awenzayo ngaphambi kokubeka itshe nenkatha.

Uhlangothi lwaseKuphakameni lwenyuke iNhlangakazi ngoMsombuluko. Luzohlala kuyona kuze kube wuMsombuluko womhla ka-8 okuzongena ngawo uhlangothi lwaseThembezinhle nalo oluzophuma ziyishumi nesihlanu kungene abaseGinyezinye.
Njengenjwayelo, ukukhuphuka kohlangothi lwaseBuhleni kuholele ekutheni kuvaleke imigwaqo ethile yaseNdwedwe ngenxa yobuningi bamalungu aleli bandla nezimoto zawo.

Ekhuluma neLANGA uMnu Lizwi Ncwane okhulumela abaseBuhleni, uthe inyanga kaMasingana (January) ifana nephasika kubona bengamaNazaretha.
“Lesi yisikhathi sokubuyisa isithunzi sobuNazaretha. Sonke sihamba ezinyathelweni zoMqaliwendlela okunguyena owayehamba ngezinyawo efuna intaba iNhlangakazi okuyilapho khona kwathi esefikile kuyona wahlala walinda izwi lafika kuyena lamyalela okufanele akwenze njengoba namuhla leli bandla lilikhulu kangaka nje.

“Kulo nyaka kunezinhlelo ezintsha ezikhona kulolu hambo lwethu ngoba lapho esifike siphumule khona amalungu ebandla athola iWi-fi ngaphandle kokukhokha. Ngiyafisa nokuthi ngikucacise ukuthi lolu kuyaye kube wuhambo olwenzeka lapha kuphela,” kuphetha uNcwane.

Previous articleOwe-Soul Brothers udalule okwenzeka kuqoshwa ‘Istimela saseZola’
Next articleKukhuzwa abazali ngabebenza umatikuletsheni