AbaseBuhleni bayasichitha isinqumo senkantolo

767

Amalungu aleli bandla athi azoqhubeka aholwe wumholi wawo, uNyazilwezulu

AMAKHOSI, abefundisi nabavangeli bendlu yaseBuhleni, abebesesigcawini sabezindaba eCoastlands Hotel, eThekwini, izolo emuva kokuba iNkantolo 
yoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo esichitha le ndlu odabeni lombango wobuholi.                                                      ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

THANDEKA NGOBESE

ACHIZELA isinqumo seNkantolo yoMthe-thosisekelo esikhi-shwe ngoLwesibili amaNazaretha aseBuhleni, ngaphansi kobuholi beNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, njengoba ethi azoqhubeka nokuholwa yilo mholi osehlulwe ezinkantolo ezine zaseNingizimu Afrika embangweni wokuhola leli bandla owawu-phakathi kwakhe neNkosi Vela “Misebeyelanga” Shembe, engase-kho. 

Umbango wokuhola indlu yaseBuhleni waqubuka emuva kokushona kweNkosi Vimbeni “Thingolwenkosazane” Shembe ngo-2011, njengoba kwasukuma iNkosi Mqoqi Ngcobo ephethe lapho umuzi waseBuhleni wakhiwe khona yathi uThingo lwaqoka ngomlomo indodana yalo, uNyazi, ukuba ihole ibandla uma lona selubizwe ngoyisemkhulu. 

Kwathi kungakapholi maseko, ummeli woThingo, uMnu Zwelabantu Buthelezi, wamemezela igama leMisebeyelanga. 

Icala lombango langena eNkantolo eNkulu yaseThekwini, isinqumo sejaji, uMnu Achmat Jappie savuna iMisebeyelanga ngo-2016. 

UNyazi lwaludlulisela eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu udaba, nakhona lwahluleka. Lwadlulela eNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala eBloemfontein, nakhona lwakhala ngaphansi. 

INkantolo yoMthethosisekelo ichithe isicelo soNyazi sokuba kubuyekezwe izinqumo zalezi ezinye izinkantolo, uhlangothi lwalo lwayalelwa nokuba lukho-khe izindleko zecala. 

Esigcawini sabezindaba ebesiseCoastlands Hotel, eThekwini, izolo ngoLwesithathu, okhulumela indlu yaseBuhleni, uMnu Lizwi Ncwane nezingwevu zebandla obekukhona kuzo amakhosi nabefundisi okubalwa kubona uMfu Buhlebetshitshi Ntombela, uMfu Mzwenkosi Gwensa, uMfu Friend Nzama, uMfu Robert Dladla, uMvangeli Vincent Mjiyako, uMvangeli Dumisani Ngcobo, uMvangeli Sifiso Mqadi noMvangeli Luke Mkhwanazi, bathe sebe-nqume ukuyiyeka indaba yezi-nkantolo kodwa baziqhubekele noNyazi. 

UMnu Ncwane uthe bazoqhubeka noNyazi ngokugunyazwa yisigatshana somthetho womsunguli waleli bandla, uMprofethi Isaiah Shembe, u-protocol 293 of 1935 – ochithwe yinkantolo – ovumela ukuthi uma umholi okhotheme engaqokanga muntu noma kuna-magama amabili aphakanyisiwe, kungahlangana abadala bebandla bebeke umholi.

 “Lo mthetho sinqume ukuwulandela ngemuva kwesinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungu-ndlovu eyavuna iNkosi Vela Shembe yaseThembezinhle nje-ngoba futhi kuyo le nkantolo ba-phinda bananela ngokuthi u-protocol 293 nakithina eBuhleni ungasebenza, sasesiwusebenzisa. 

INkosi uNyazilwezulu yagco-

tshwa ngoNhlaba (May) 2018 emzini waseGospel njengeNkosi yaseBuhleni. 

“Ngesikhathi sidlulisa icala eNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala eBloemfontein, sase-singalidluliseli indaba yokuthi inkantolo isho ukuthi ngubani umholi, kodwa sasifuna ikhiphe igama elithi isinqumo esikhishwe yiNkantolo eNkulu yaseThekwini nayaseMgundlovu, yisinqumo esingeke sikwazi ukusisebenzisa ngoba iNkosi Vela Shembe yayisi-dlulile emhlabeni kodwa inkantolo yaseBloemfontein yathula kulolo daba, yavuna lezi zinkantolo ezimbili,” kusho uMnu Ncwane. 

Uthi ngesikhathi sebedlulisela icala eNkantolo yoMthethosisekelo, babekhononda ngokuthi umthetho nje “omncane” onjengo-mthethosisekelo ungakwazi ukuchibiyela umthetho abawubona umkhulu owabekwa ngumsunguli waleli bandla, uMprofethi Isaiah Shembe, yize nayo le nkantolo yokugcina inqume ngendlela efanayo, echitha abaseBuhleni. 

“Masikusho ukuthi izinqumo zezinkantolo siyazihlonipha, kodwa thina sizoqhubeka nomthetho owabekwa ubabamkhulu, u-protocol 293. 

“Sinxusa amaNazaretha aseBu-hleni ukuba ehlise imimoya ngoba akukho okushintshile. 

“Uma kukhona ababachu-kuluzayo, sicela basebenzise umthetho, hhayi udlame,” kusho uMnu Ncwane. 

Uthe kababoni ukuthi ku-khona abangaba nesibindi sokuyobakhipha eBuhleni ngoba umuzi waseBuhleni ngowenkosi, akuwona owebandla futhi nakhona kufanele balandele umthetho osetshenziswa uma kukhishwa umuntu. 

Uthe imali abayichithile bekhokhela abameli kabanendaba nayo, ngoku-njalo nalezi zindleko zabameli bohlangothi lwase-Thembezinhle okuthiwa mabazikhokhe ngoba kusebenza umthetho, umuntu ukhokhiswa imali anama-ndla okuyikhokha. Uthe izi-nto eziwumnotho webandla kubalwa imali esebhange, umthetho uzonquma ngakho.   thandeka.ngobese@ilanga-news.co.za

Previous articleOthisha bazogonywa nangezimpelasonto
Next articleAbaseBuhleni bayasichitha isinqumo senkantolo