Abavoti mabahlolisise amaqembu abawavotelayo

  137

  CALLISTUS NKWANYANA

  SEKUVAMILE ukubona abantu besungula amaqembu ezepolitiki eNingizimu Afrika, iningi labo elisuka kwamanye amaqembu.
  Abavoti kumele bacabangisise ukuthi ivoti labo bathemba bani ngalo. Ukuze uqiniseke kahle, kumele ubheke umlando womholi osungule lelo qembu. Manje sekulula nokubona ukuthi ngabe imali yokusungula iqembu uyithole kubani. Nalowo okutholwe kuye imali, kumele abhekisiswe ukuthi umele ziphi izinkolelo nezimiso nokuthi imigomo yakhe ingakufeza yini lokhu okufunayo.

  Kunabaholi bamaqembu abakwenza umsebenzi ukuba kwipolitiki. Wena ungathi uvotela umuntu, kanti yena wenzela umndeni wakhe, akanazo izinhloso zokusiza abantu. Uma ufaka ivoti lakho kulowo muntu, kawehlukile kumuntu owondla umndeni wenye indoda, ekubeni owakho ulambile.
  Abanye bathatha izinqumo ngoba belawulwa ngabakuzwayo noma abakubuka ezinkundleni zokuxhumana. Ubuchwepheshe bamanje sebuyakwazi ukwakha into engekho, ibukeke ikhona.

  Abanye basungula amaqembu ngoba befuna ukuwisa amanye, ikakhulu iqembu elisuke lisemandleni. Kuningi okufanele ukubheke uma uvotela iqembu ocabanga ukuthi uyalithanda. Amaqembu amaningi athola imali kosomabhizinisi; nabo abanezinhloso zabo.
  Bayaye babuke imigomo yamaqembu, bese bebuka ukuthi uma befaka imali yabo kulelo zwe, bazokwazi ukuthola inzuzo
  nokuphepha kwemali yabo.

  Kubalulekile ukwazi nomlando weqembu uma ufuna ukusebenzisa kahle ivoti lakho. Njengoba abantu abansundu bebaningi eNingizimu Afrika, yibona abahehwa ngazo zonke izindlela ngamaqembu amaningi. Uma kwenziwa ama-rally, ubona bona phambili kodwa uma ubheka ubuholi kulawo maqembu, abansundu kababonwa.

  Kunabantu abadingelwa ivoti labo, uma sebevotile baphenduke iqaqa, labo ababavotele sebehambela kude okwelanga lasebusika.

  Ngisho komakhalekhukhwini kusuke sekuphendula intombi yomlungu (voice mail). Abansundu kubukeka kuyibona abadideke kakhulu njengamanje. Ezinye zezinhloso zamanye amaqembu wukufaka khona ukudideka, ukuze anqobe. Phela uma usempini, uqhamuka nezindlela eziningi zokunqoba. Abamazwe asentshonalanga ungabezwa besho ukuhamba lapha ezweni lethu, kodwa ngeke ubabone behamba. Ukuze basike ivenge kulo mnotho wethu, nabo benza ngazo zonke izindlela ukunxenxa amaqembu athile azosebenzisana nabo.

  Ukuvela kweqoqo lamazwe iBrazil, iRussia, i-India, iChina neSouth Afrikca (Brics) kufake itwetwe emazweni asentshonalanga aholwa yi-United States of America (USA). Lawa mazwe – aziwa ngokuba ngogombelakwezawo – asaba ukuthi ubudlelwano bawo neNingizimu Afrika bungase bube sengcupheni. Nawo lawa mazwe azozama ukunxenxa amaqembu athile ukuze kuthi uma edla umhlanganiso, athole ivenge elikhulu emnothweni wakule lizwe.

  • UMnu Callistus Bheki Nkwanyana: Uneziqu zeMasters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi eKZN Office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi esihloko sithi: “Talking to Yourself: The Journey to Self-discovery”

  Email: nkwanyanacb60@gmail.com /0665445466 Ucingo/WhatsApp

  Previous articleBagculisekile kugwetshwa ibhantinti elabulala indodana yabo
  Next articleUkhonjwa nakubathengi umunwe ngokunyuka kwentengo kagesi