Abazali mabanake izinto ezenziwa yizingane zabo zisakhula

  988

  INSIKA: MAKHOSI UNDLELENI UMAZULU

  KUBALULEKILE ukuba abazali bazinake izinto ezenziwa yizingane zabo, kusukela zisencane.  Kuyenzeka kube nezimpawu
  ezikhonjiswa yingane ebuncaneni bayo, okuthi ngokukhula kwayo zibe yisikhumbuzo sobufakazi bokuthi yayivele ikhombisa lokho isakhula. Le nto engikhuluma ngayo idinga abazali abanakisisayo, abasondelene nezingane zabo. Yingakho kubalulekile ukuba umzali azihluphe ngokuqonda izenzo zengane yakhe, kusukela isencane.

  Kunezingane ezineziphiwo zabadala, kumbe ezikamoya

  Lezi zingane ziye zikhombise izimpawu zalezi zipho zisencane. Kuye kuthi
  uma sekugqama noma sekuqinisekiswa ekukhuleni kwazo bese abazali beyakhumbula ukuthi vele yayinazo izimpawu zokwenza izinto ngendlela eyehlukile ebuncaneni bayo. Ngithi make ngisike elijikayo ngezingane ezinesiphiwo sabadala ngoba abazali kuba sengathi yinto abayeshwamayo, kanti izimpawu zaso zazikhona nasebuncaneni bomntwana.

  Ngokuvamile abadala kabaveli ngendlela ecacisayo, basuke bevikela ingane

  Ngiyakuqonda ukuthi iziphiwo zabadala zivela ngezindlela ezahlukene ngoba vele kazifani – ezinye zisobala kanti ezinye kaziqondakali. Ngokuvamile, abadala kabaveli ngendlela ecacile ngoba basuke beyivikela ingane, futhi bevikela naso leso siphiwo ukuba singaphazamiseki umnini waso engakasilungeli. Kakulula ukubona ngqo ukuthi ingane inalesi sipho ngoba mhlawumbe nabo abazali basuke bengenalo ulwazi ngaso, ngoba bengakaze basibone eduze. Kokunye basuke bengakhanyiselekile ngalolu hlobo lwesipho.

  Kujwayeleke ukusukumela phezulu uma kwenzeka ingane igula

  Kwesinye isikhathi abazali basuke besezinkolweni ezibenza babe nolwazi oluncane ngalolu hlobo lwempilo, bese kuba lukhuni ukubona izimpawu zokuthi leyo ngane iphiwe okwehlukile kunezinye. Imvamisa kusukunyelwa phezulu uma ingane igula bese kuba yilapho kutholakala khona ukuthi ihlushwa yilesi siphiwo, okuthi uma ilungiselwe kahle, ibuyele esimeni, ikhule kahle. Kuyaye kuthi uma isikhule ngokwanele, kubuye ezinye izimpawu esezikhomba uhambo lwayo lwabadala.

  Kuyenzeka futhi ingane ithi incane kodwa ikhulume izinto ezingajwayelekile, mhlawumbe imane ibize amagama abantu abadala, okwaziwayo ukuthi yazalwa bengasekho.

  Kunezingane ezivuka zixoxe ukuthi bezihlezi noninakhulu, kumbe oyisemkhulu

  Enye uye uyithole ijwayele ukuba nemibuzo ethinta izinto ezingajwayele ukukhulunywa yizingane ezilingana nayo, mhlawumbe ibuze ukuthi kungani indlu yangasenhla ingekho lapha ekhaya, kodwa kubo kasibanibani ikhona. Enye imane ingene endlini yangasenhla -uma ikhona – ibuye nogqoko iluqithize phambi kukayise, ithi makafake inyama badle, kumbe ilande ukhamba, itshele unina ukuthi makathele utshwala.

  Konke lokhu kumane kwenzeke kungazelele muntu. Kwesinye isikhathi ingane icela ukudla okuthile kwesintu, okungajwayele ukuphekwa lapha ekhaya, futhi uyibone ukuthi kayidlali, ikufuna ngempela. Ezinye izingane zivame ukuvuka zixoxe ukuthi bezihleli noninakhulu uyisemkhulu othile, washo okuthile kuyona, ikulande ngendlela okushiwo ngayo ezwakalayo.

  Kuningi nje okuba yizimpawu ezingabukeka zingasho lutho kwabanye kanti zinenkulumo ejulile eveza uhambo lwabadala oluzayo, okufanele lulungiselelwe ngendlela efanele. Ngikhuthaza abazali ukuba baqaphele izinto nezinkulumo zezingane zabo, ukuze uma sekufika isikhathi sokuthi ingane ingene ohambeni lwayo lwabadala, kungabi nemidonsiswano ezogcina ibambezela, idale nolaka obelungagwemeka.

  * UMakhosi uNdleleni uMaZulu: Wesigodlo Insika

  Uneziqu: zeMasters in Education Leadership Management and Policy Pschology with interest in Child Development and Parenting Services

  WayenguThishanhloko: eMatatane Secondary School

  Ungumbhali nomeluleki ngesintu namakhaya

  Utholakala ku: bonamazulu@gmail.com, nangocingo
  ku: 076  265  1164

  Previous articleSitholwe sintanta edanyini isidumbu sokwatholakala igazi embhedeni wakhe
  Next articleUshaywe ngabazalwane washona “ontshontshe” iwayini lebandla