Abazali mabangafezi amaphupho abo ngekusasa lezingane

  185

  INSIKA: MAKHOSI NDLELENI uMAZULU

  IZINGANE zinezifiso, amakhono namaphupho athile ngempilo yazo. Iqhaza lomzali nalabo abeseka izingane ekukhuleni kwazo, ngelokuthi amaphupho azo afezeke, amathalente azo achume nezifiso zazo ziphumelele. Sengike ngabona kwezinye izikhathi ikusasa lengane lilinyazwa ngumzali wayo uqobo kumbe yilabo abaseduze nayo, ebathembile. Kwesinye isikhathi abazali bakwenza ngenhloso ukushabalalisa lokho ingane eziphupha iyikhona kanti kwesinye isikhathi kuba wukushoda kolwazi. 

  Kunabazali abangazikhathazi ngokunaka amakhono ezingane zabo kusukela zisencane bese bephuthelwa yithuba lokubona ukuthi ingane ithandani futhi inekhono kuphi, okuyizinto ezivamise ukuba nomthelela emaphusheni ayo. Kuyothi isikhulile, isithi ilandela lokho enentshisekelo kukho, isifuna ukuba yinto ethile, bese ebhoka umzali, athi eyakhe imali ngeke iwukhokhele lowo msangano. Umzali usezotatazela ethi ingane mayifake isicelo sokuyofundela lokhu yena akwaziyo, akuncome bese ingane – ngokwesaba nokumhlonipha – igcine isiziphoqa ukuyofundela lokho okungekho enhliziyweni yayo, ithi ijabulisa umzali kanti isiyazilimaza. 

  Abanye abazali kabafuni ukuvuma ukuthi le nto ingane enentshisekelo nothando lwayo kabayazi. Ngaphezu kwalokho, kabayiniki nethuba lokubachazela ukuthi yimuphi lowo mkhakha noma lowo msebenzi efisa ukuwufundela. 

  Bese kuba nalolu hlobo lwabazali olwalufisa ukuba yizinto ezithile kodwa izimo zempilo zangaluvumela. Lolu hlobo luvamile ukufuna amaphupho alo afezwe yizingane zalo, luze lugcine seluziphoqa ukuthi ziye emikhakheni “yalo” zingahlosile. Ngake ngahlangana nomfana owayejabulile, ethi ibhizinisi lakhe lokufuya izinkomo liyadlondlobala, okuyiphupho layo eselabambezeleka isikhathi eside. Uma ngimbuza ukuthi wayebanjezelwe yini, wathi ubesayofundela iphupho labazali bakhe lobudokotela, manje usezitholile iziqu zabo uselandela  iphupho elisenhliziyweni yakhe, lokuba ngumfuyi. 

  Sengathi abazali bengakuqonda ukuthi abantwana banohambo lwabo abaluzele emhlabeni, oludinga ukuba bahole inyathuko, umzali abe seduze ukuze alekele ngezeluleko zokubakhalima, hhayi ukuzama ukubalawula nokubaphilisa emhlabeni bona ababefisa ukuphila kuwona, kwangabalungela. Okubuhlungu wukuthi umthelela wokulawula umntwana ezintweni zekusasa lakhe, abazali ababe besawuvuma uma sekwenzeke umonakalo, ingane ingasafuni nokuqhubeka nalowo mkhakha isiphakathi enyuvesi. 

  Ngiyakuqonda ukuthi kwesinye isikhathi abazali basuke bethi bayazivikela izingane bezenzisa imikhakha abaziyo ukuthi zizosheshe ziqashwe ngayo kanti nalapho akusezona zonke izingane ezizophumelela ngokuqashwa, kunalokho sekuyizona ezizodala amathuba emisebenzi ngokusungula awazo amabhizinisi. Bengicela abazali okungenani uma ingane iveza uthando lomkhakha abangawazi, bayibize bacele ukuthi ibachazele ngokugcwele futhi ibanike nobufakazi bamathuba emisebenzi kunokuthi balichithe nya iphupho layo. 

  • Umakhosi uNdleleni umaZulu: Wesigodlo Insika 

  Uneziqu: zeMasters in Education Leadership Management and Policy 

  Pschology with interest in Child Development and Parenting services 

  Wayengu: Thishanhloko eMatatane Secondary School

  Umbhali nomeluleki ngesintu namakhaya 

  Utholakala: ku: bonamazulu@gmail.com 

  Ucingo: 076 265 1164 

  Previous articleIsethembiso se-IFP ngoMasipala weTheku uma inqoba KwaZulu-Natal
  Next articleUqubule itwetwe umaskanda wase-Eastern Cape emncintiswaneni weQuantum