Abazali mabaqaphele izimpawu ze-autism ebantwaneni

335

THANDI ZONDI

UDOKOTELA wezigulo zengqondo wexwayisa umphakathi ngokusola ukuloywa, ukuphendukelwa yidlozi noma ukubheda komsamo lapho ingane kuthiwa ine-autism. Okuchazwa njengokuphazamiseka ekukhuleni komqondo lapho ingane ikhula. Kuyenzeka ezikhathini eziningi umzali wengane ahlale nayo engazi ukuthi inalesi sifo nokubalulekile ukuthi uma kunezimpawu ongaziboni kahle engenani yakho usukume uye kodokotela abazokwazi ukusheshe babheke ukuthi ingane yakho inani. Njengoba kuyi-World Autism Month sixoxisane nesazi kwizigulo zomqondo ngezinto abazali okumele baziqaphele kubantwana babo.

IZIMPAWU

UDkt Manqoba Myeni oyi-psychologist esebenzela eDurdoc Center, eThekwini uthi ingane uma inalokhu kugula ibonakala ngokungakwazi ukukhuluma eminyakeni okumele engabe isiyakwazi ukhuluma, kodwa ingakhulumi noma ibe nenkinga yokuxhumana nabanye abantu noma nezinye izingane. Enye izifake engozini hhayi ngamabomu kepha ngoba kayiboni ukuthi izifaka engozini.
“Ezinye izingane kazihlaliseki phansi (hyperactive) kepha ziba nokuphithizela nje okungaqondakali. Ngokujwayelekile izingane uma zikhula, kazihlaliseki phansi, zithanda ukudlala. Kumele kwehlukaniseke ukudlala okungaba ngokwejwayelekile noma okokugula. Lokho kungabonwa ngodokotela abaqeqeshelwe lokho. Kubalulekile ukuthi uma lokho kwenzeka enganeni yakho ungazitsheli ukuthi yinto nje ezodlula kepha usukume ukuze usheshe uthole usizo,”kuchaza yena.

IPHUTHA ELENZIWA NGUMPHAKATHI

UDkt Myeni uthi abantu baye benze iphutha lokucabanga ukuthi ingane ene-autism izothatha kancane emqondweni. “Baningi ososayensi abadumile okwakuthiwa bane-autism, ngisho uRichard Brenson ongumsuli we-Virgin Active le abantu abajima kuyo naye ungabanye babanaso lesi sifo. Kusuke kungasho ukuthi uzothatha kancane uma unenkinga ye-autism kepha kusho ukuthi kukhona okuhlukile ngawe nangendlela owenza ngayo izinto,” kuqhuba yena.
Uthi kunabantwana abakwaziyo ukufunda ezikoleni ezejwayelekile, yize abanye bedinga izikole ezahlukile (special schools) lapho befunda khona amakhono nezinye izindlela abangakwazi ukuziphilisa ngazo.

UKWELAPHA
Uthi kayikho imithi ekhona yokwelapha lokhu kugula, kepha kuba nemithi yokuyehlisa. “Kuba nemithi ezosiza ukwelapha imithelela nezimpawu ezihambisana ne-autism ngoba kwesinye isiskhathi uthola ukuthi iyalwa imithi, isuke izodambisa lezo zimo ezikanjalo,” esho.

ZIHLONZWA KANJANI LESI SIFO

UDkt Myeni uthi kuye kudingeke ithimba elehlukene lodokotela ukuba livumelane okubalwa kulo:
-Udokotela wezingane (pediatrician) ozobheka ukuthi ingane ikhula kahle yini
-Udokotela wezomqondo (psychologist) ozobheka ukusebenza kahle komqondo nomoya wengane
-Umeluleki wezokukhuluma (speech therapist) usuke ezobheka izinto ezithinta ukukhuluma
-Udokotela obizw ange-occupational therapist
-Bese kuba nombiko wasesikoleni ochaza ngokuziphatha kwengane nokwenza kwayo ezifundweni zayo.

IZIMPAWU ONGAZIBHEKA UKUTHI INGANE YAKHO KAYINASO YINI LESI SIFO

Ezinganeneni ezisencane izimpawu ziyahluka kunezingane esezithe ukukhula. Uthi kwezinye izingane ngisho uyibiza ngegama layo, kayikuphenduli iyathula nje kube sengathi kayizwa, ezinye kazimbheki nhlobo emehlweni uma umuntu ekhuluma nazo. Kwezinye izingane kuthiwa ijwayele ukuba yingane engakhonzile nokuhleka, ngisho kungathiwa wena uyamoyizela ubheka ngakuyo, iyathula ikubuke nje. Kwabanye baba nenkinga yokuvukwa ulaka uma bezwa iphunga elithile, bedla into abangayithandisisi noma kunohlobo lomsindo abalubona nengolubaphazamisayo. Kwabanye abantwana bathanda ukulokhu benza into eyodwa ngaso sonke isikhathi, njengokushaya izandla noma kunyakazisa umzimba. Umntwana onalesi sifo akakuthandisisi ukukhuluma nezinye izingane ezingangaye, futhi akakuthandi nokudlala. Okunye ongakuqaphela ukuthi baba namagama awodwa abakhonze ukuwasebenzisa. Ezinganeni esezikhulile kuthiwa zijwayele ukuthi zibonakale sengathi kaziqondi ukuthi kwenzakalani eduze kwazo. Ukuhlulwa ukukhuluma amagama athile kanjalo nokusebenzisa amagama awodwa nokukhuluma sengathi ziyathetha kwesinye isikhathi. Ingane iba nento eyodwa nje ebonakala iyithanda okudlula ezinye izinto. Laba bantwana kuthiwa baba nenhliziyo encane uma ubabuza okuthile, bakhombise ukucasuka nje esikhaleni. Kuthiwa indlela abaqonda ngayo, kayifani nezinye izingane ngoba kawukwazi ukukhuluma sakufanisa ngoba bona bazitshela ukuthi usho lokho, kawufaniseli. Okunye okuthiwa babhekana nakho ukuthi kabakwazi ukukhuluma kahle ngemizwa yabo noma kukhona okubapethe kabi noma okubaphoxile, kabakwazi ukusho.

Udokotela uncoma ukuba abazali bazinike isikhathi nezingane zabo, bakhe ubudlelwano. “Uma uqhelelene nomntwana, uzongakwazi ukubona uma kukhona into okumele uyisukumele ubonane nodokotela noma uma kukhona okushintshayo kuyena,” esho. Unxusa imindeni ukuba ingagxeki omakoti uma kutholakala ukuthi ingane inenkinga ye-autism. “Kwesinye isikhathi uthola umakoti esegxekwa ngokuthi wufuzo lwangakubo, kubo kamkhwenyana bathi kabakaze babe nomlando walolu hlobo lokugula emndenini. Uma ungathi uzama ukuthola ukuthi wufuzo lukabani, ungagcina ukhathele ingqondo ngoba kakulula ukuthola lokho. Kepha kumele kusizwe ingane, ithole usizo olufanele,” kuphetha yena.

Previous article‘Izifo ziqala epuletini lakho’
Next articleZisale zingenabahlengikazi e-ICU iziguli esibhedlela saseKZN