Abazali mabazame ukulanda izingane ezidube amakhaya

  235

  MAKHOSI UNDLELENI uMAZULU

  IMIZI njengoba imile nje kayifani, yilowo nalowo unezinto zawo ovelele ngazo neziwubuthaka bayo. Kuningi okwenzeka emindenini, okuhle nokubi, okuyikhulisayo nkudala uqhekeko kuyo. Yize kunjalo, imindeni idalelwe ukwesekana kunoma yisiphi isimo ebhekene naso. ukuze iqinisekise ukuthi izingane zikhulela ekhaya elifudumele, elinesisekelo esiqinile.

  Ngifisa ukuphawula ngezingane ezihluphayo, ezigcina ziduba amakhaya – ezinye ziyokipita, ezinye ziyohlala emigwaqweni – ngezizathu ezahlukene. Kunabazali abagcina bedutshwa yizingane ngenxa yokuthi bebezama ukuzikhalima emikhubeni emibi eziyenzayo, egcina isilulaza ikhaya. Kukhona ezingafuni ukushayelwa umthetho wasekhaya, ezigcina sezikhetha ukuya kwanhliziyongise. Zikhona neziduba amakhaya ngenxa yezinto ezithi uma zizibuza kubazali bazo, zifuna incazelo egcwele ngazo, zingayitholi. Kokunye kusuke kunezimfihlo ezigodlwe wumndeni bese kutholakala ukuthi kunomuntu mumbe emndenini ozophahluka kanti izingane ziyezwa, besezicela ukucaciseleka. 

  Abazali mabazame ukuthi noma ngabe yisiphi isizathu esikhiphe ingane ekhaya, bayithungathe bayibuyise, kulungiswe udaba oluholele ekuhambeni kwayo. Lokhu kuzosiza wona umndeni kusasa. Uma abantu bethatha izinto ngokuhluthuka kwezinhliziyo, lowo mkhokha uba nomthelela omubi kulelo khaya. Kumele kuqashelwe ukuthi lokhu okwenziwa ngabaphilayo, kakupheleli kubona, kodwa kuthinta namathongo akulelo khaya.

  Ngesikhathi kunomsindo, kugaduliswana ngamazwi, imimoya yabadala bakulelo khaya iyathinteka, okugcina kudala
  ukuyaluza kwezinto zakulelo khaya. Ngikhuthaza ukuthobelana emindenini nokuthi noma kukhona oskhwiliphambananobhoko bakhona, kodwa intukuthelo nokuthukana okuhambisana nokuxosha nokudubana, kugwenywe ngoba kudala izikweletu zokubuyisana nokukhumelana imilotha. Ukufa kakuyalezi, hleze kufike kusaxatshenwe, kudutshenwe, bese kuba kuningi okumele kulungiswe sekukhona nongasekho okumele akhulunyelwe, eseshwelezelwa kumbe sekushwelezwa kuye. 

  *UMakhosi uNdleleni umaZulu wesigodlo Insika neziqu zeMasters in Education Leadership Management and Policy Pschology with interest in Child Develop-ment and Parenting services.

  WayenguThishanhloko
  eMatatane Secondary School 

  Ungumbhali nomeluleki
  ngesintu namakhaya 

  Utholakala ku: bonamazulu@gmail.com nangocingo
  ku: 076
    265  1164. 

  Previous articleI-IFP isola i-DA ngesiphakamiso “sokuketula” umkhandlu weTheku
  Next articleIyabuya iShosholoza Myl yodumo