AbeNdoni kowokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane

346

Bathi ukuvunula kakusho ukuthi sebedayisa ngemizimba

IZINTOKAZI zeNdoni ebeziphume umkhankaso eThekwini wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane.

MTHOBISI SITHOLE
ZINGENE emkhankaweni wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane izintokazi zeNdoni Miss SA, okuwumqhudelwano ogqugquzela ukukhuliswa ngendlela eyamukelekile kwabesilisa nabesifazane kusetshenziswa amasiko ngokwehlukana kwezinhlanga eNingizimu Afrika. Izintombi zihambe emigwaqweni yeTheku ngoMgqibelo namabhodi aneziqubulo eziwumlayezo wokulwa nalesi sihlava nokuzigqaja ngobuntombi bazo. UNkz Smangele Mngoma (19), waseMbumbulu omele amaZulu kulo mncintiswano uthi ngenxa yokonakala kwezwe, sebenamahloni okuvunula, bazigqaje ngobuntombi babo.


“Uma ngivunule, kusuke kungasho ukuthi sengidayisa ngomzimba. “Sithi abantu besilisa mabayeke ukuhlukumeza, nabesifazane bangasabi ukukhuluma uma behlukunyezwa endlini ngoba akhona amalungelo ethu. “Akuhlonishanwe ezweni ukuze amasiko ethu aqhubekele phambili. “INdoni isifundise okuningim okufanele sikubonise izwe, singasabi ngemizimba yethu nobulili bethu,” kusho uNkz Mngoma. Umcimbi wokukhethwa kokazime we-Ndoni wanonyaka, uzokuba mhlaka-16 kwephezulu e-Inkosi Albert Luthuli International Convenction Centre(ICC), eThekwini, kanti umviliyelo wezinhlanga ezahlukene uzokuba seRichmond mhla ka-17 kuyona le nyanga.


Kuqhudelana amaVenda, ama- Ndebele, amaMpondo, abaTswana, abaThembu, amaXhosa, amaKoisan, abaPedi nabanye. AmaZulu amelwe nguNkz Mngoma noMnu Sbongakonke Mnyandu, kanti ukubavotela, ubhala ukuthi: Indoni Miss Zulu nokuthi Indoni Mr Zulu ku: 33616 UMgqugquzeli weNdoni, uMnu Themba Mthembu, uthi abesifazane sebephenduke onodoli bocansi kuleli zwe ngenxa yabesilisa ababulawa yinkanuko. Uveze ukuthi iNdoni ilwa kakhulu nokubukelwa phansi kwabesifazane, ikakhulukazi kwezamasiko nokuhlukunyezwa kwemizimba yabo. Uthe nonyaka bazobe begubha iminyaka ewu-10 lo mncintiswano wasungulwa, okuzobe kuhambisana nokuvulwa kwesakhiwo seNdoni esiseRichmond. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleIsithembu sikaMseleku nohlelo olusha
Next articleUminze ‘egeza’ amakholwa edanyini