Ahlela umhlanganoamakhosi angeneme

284

Afisa kumiswe nokusetshenziswa kwemali yesikhwama

JOHN HLONGWA
ASEPHOKOPHELE ukuyobonana noNgqongqoshe wezoLimo nokuHlelwa kaBusha kwemiHlaba, uNkk Thoko Didiza neSilo uMisuzulu amakhosi angenelisekile ngokuqokwa kwebhodi elisha leNgonyama Trust Board. La makhosi ahlangane ngesonto eledlule eMbizo Hall, eMpangeni ukudingida ngezinselelo ezikhona kwiNgonyama Trust Board, kuhlanganisa nokuqokwa kwebhodi layo elisha, eliholwa yiNkosi yaseMazimeleni, eMthunzini uThanduyise kaMpiyezintombi Mzimela. Kulowo mhlangano kwaphakanyiswa ikomidi elakhiwe ngamakhosi nabaNtwana baseNdlunkulu ukuthi kube yilo elizodlulisela iziphakamiso zomhlangano kuNgqongqoshe neSilo.


Ziwu 8 izinto amakhosi aziphakamisile ukuba zenzeke, yilezi: 2 Abameli bakwaStrauss Daly okuyibona abebephethe icala elimayelana nobukhosi bukaZulu mababuyiselwe. 2 Ukuba uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi aqhubeke nokusayina amaphepha asenkantolo (affidavit). 2 UMnu Jacob Mnisi noNkz Rejoice Tembe baphume baphele ezindabeni ezithinta iNgonyama Trust Board nesizwe samaZulu. 2 Kumiswe ukusetshenziswa kwemali yeNgonyama Trust Board. 2 Ukuqokwa kwebhodi entsha eholwa yiNkosi uMzimela ayakuchitha, 2 Ukuyobonana nongqongqoshe kudingidwe ngale bhodi. 2 Ukuphakanyiswa kwethimba elizoyobonana neSilo, libike ngalo mhlangano nokujuba izingwevu ezizohlala esigodlweni, zinakekele ziphinde zisebenzisane neNgonyama ezindabeni eziphathelene nobukhosi nesizwe usuku nosuku.


Okhulumela uNgqongqoshe uMnu Reggie Ngcobo, uthe bona sebebambe elentulo. “Sezwa ngomhlangano wamakhosi obekhona kodwa izinqumoezathathwa khona kazisithinti. Ukuqokwa kwebhodi kuxoxwa yiSilo, iNkosi uShinga noNdunankulu uNomusa Dube Ncube. “Ngokomthetho iSilo sinelungelo lokuqoka noma ngubani esimthandayo njengoba senzile, siqoka iNkosi uMzimela. Thina njengomnyango kawukho umbono esawubeka ngozokuba ngusihlalo. “ISilo sathi sambhalela uMnu Ngwenya simbonga ngeqhaza lakhe, nombiko sesawuthumela ePhalamende,” kuchaza uMnu Ngcobo. Imizamo yokuthola ukuphawula kweSilo iphunzile, uMntwana uSimphiwe osikhulumeyo, ubengalubambi ucingo kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.


Isazi sezomthetho uMnu Mpumelelo Zikalala wenkampani iMpumelelo Zikalala Attorneys, sithe okunye okuyingxenye yalezi ziphakamiso mancane kakhulu amathuba okuthi ziphumelele. “Uma kukhona ofisa ukumisa ukusetshenziswa kwemali yeNgonyama Trust, kumele achaze ukuthi yena ungena kanjani, aphinde alethe ubufakazi bokuthi yini engenzekanga ngendlela,” esho. Endabeni yokusayinwa kwamaphepha enkantolo, uthi nomunye umuntu angakwenza lokho. “Uma usayina amaphepha enkantolo usuke ucacisa ukuthi lokho okusayinelayo uyakwazi-kulesi simo uma uNdukankulu kaZulu engasatholakali, bangamzama omunye umuntu ongafakaza ngolwazi olufanayo nolukamntwana. “Inkantolo idinga ubufakazi, hhayi ubuso bomuntu othile.Uma ngingabeka isibonele-uma kuthiwa owasayina amaphepha enkantolo akasekho emhlabeni, usengaqhamuka omunye nobufakazi obufana nobakhe, ngaleyo ndlela icala lingaqhubeka ngaphandle kwakhe,” esho.

/p>
Previous articleUsefuna ukulandelaamaBhakaniyainkanyezi yesibili
Next articleKuthunjwe uthisha waseMUT