Akasokwa umuntu onesifo sejwabu

1265

DKT THABILE MTHEMBU

ENGOSINI yanamuhla sizoxoxa ngejwabu. Abanye bazozibuza ukuthi liyini ijwabu futhi yini umsebenzi walo. 

Ijwabu yisikhumba esivala isihloko somphambili, esaziwa ngokuthi yikhinqi. 

Umsebenzi walo wukuvikela ikhinqi nokugcina induku izwela kakhulu.

Siyazi ukuthi kunabantu abanquma ukusoka ngenhloso yokunciphisa ubungozi bokuthola izifo ezithile, abanye ngenxa 

yenkolo noma yobuzwe, kanti abanye basokela ukubukeka behlanzekile ngoba ukungcola kakuhlali ekhinqini uma usokile. 

Nakuba kungakhathalekile ukuthi usokeleni, ukusoka kunciphisa ubungozi bokuthi ube nalesi sifo esifuna ukukhuluma ngaso kule ngosi.

Uma ungasokile kwanda ingozi yokungenwa yizifo zocansi

Masikhumbuzane ngezifo ezimbili esike sakhuluma ngazo phambilini. 

Uma nikhumbula kahle, sake sakhuluma nge-phymosis ne-paraphymosis

Sathi i-paraphymosis wukuhlehla kwejwabu lingabe lisaphindiseleka emuva, kuze kuvuvukale ikhinqi. Sathi lesi simo siyaphuthuma, uma uhlangabezana nale nkinga kumele uphuthume ukuyothola usizo. 

I-phymosis, sathi yilapho ijwabu lingahlehliseki. Lokhu sathi kakusisona isimo esiphuthumayo, kodwa kwandisa ubungozi bokuthola amagciwane ngoba phela uma ungakwazi ukuhlehlisa ijwabu, kawukwazi ukuhlanza inkununu (ukungcola) ngaphansi kwejwabu.

Inkinga yokuklayeka kwejwabu

Namhlanje sizokhuluma ngezifo ezimbili ezibangwa yi-phymosis, okusho ukuthi zibamba kakhulu abantu abanejwabu elingahlehliseki. Sizokhuluma ngokukla-yeka kwejwabu. Basiqonda kahle lesi simo laba abanejwabu elingahlehliseki. 

Lokhu kwenza ukuthi uma wenza ucansi, ijwabu lihlehle ngenkani, okungabangela ukuthi uzibone usunezimpawu zokuklayeka ejwabini.

Abaningi abanale nkinga, babazi kahle ubuhlungu ebudalayo, nokungakwazi ukubuya okwesibili lapho wenza ucansi. Abaningi bazibona bethatha ikhefu izinsuku ezimbalwa ngenxa yobuhlungu. 

Okudabukisayo wukuthi le nkinga kayipheleli nje lapho ngoba nxa usunokuklayeka, uthola kalula izifo. 

Khumbula phela nokuthi sithe vele usuke ungakwazi ukuhlanza, ususe inkununu. Siyazi ukuthi amagciwane nokuklayeka kuyezwana. 

Lokhu kwandisa ingozi yokuthi umuntu athole i-balanitis, okuwukuvuvukala nobuhlungu bejwabu nekhinqi.

Izimpawu ze-balanitis:

3 Ubuhlungu;

3 Ukuba bomvu;

3 Iphunga elibi elingahamba nokungcola okungaconsa ngaphansi kwejwabu;

Uma unalezi zimpawu, kubalulekile ukuthola usizo ngoba ukuyiyeka le nkinga, kungakudalela izinkinga ezinkulu esikhathini esizayo. 

Abanye abayiyeka isikhathi eside bengalutholi usizo, bazibona sebenejwabu elivuvukele futhi elilimala kalula, okwenza kube nzima kakhulu ukujabulela ucansi.

Uma unale nkinga, khumbula ukuthi ngeke udokotela wakho agijimele ukukusoka, kodwa uzoqala ngokuzama ukuqeda amagciwane ngaphambi kokuba akusoke. Khumbula ukuthi ukusoka kungakusiza ukuvikela le nkinga.

* Uma unesifiso sokusoka, 

uDkt Thabile Mthembu ukwenza 

mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala ukubhukha. Usebenzela eBlue Clinic, 

eMaxwell Centre ngaseCity Hospital, eThekwini. Utholakala enombolweni ethi: 031 309 1832.

* Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana ngala madilesi:-

Instagram: @the.blue.clinic

Instagram

@the_blue_clinic

Facebook

@The Blue Clinic by Dr Thabile

Youtube

@The Blue Clinic Dr Thabile

Previous articleBaqashelwe umqeqeshi wezengqondo abadlali beChiefs
Next articleUyalwe ngokulandela ezinyathelweni zikaShenge