Akhale ngabaphathi “abawanqindayo” amaphoyisa ngesikhathi eklonyeliswa

238

THANDOLUHLE NGUBO

ALULEKWE ngokungazenzi amaqhawe amaphoyisa, kodwa acele usizo kozakwabo uma ehlangabezana nezimo ezibucayi esemsebenzini. Lokhu kuvezwe ngumphathi-siteshi wakwa-V, eMlazi, uBrig Bongikosi Nkabinde, ngoLwesithathu, kusona lesi siteshi ngesikhathi kuklonyeliswa amaphoyisa nonogada ngomsebenzi wabo wokuvikela imiphakathi. 

Lo mcimbi bewuhanjelwe yizikhulu zamaphoyisa ezingaphansi kweziteshi eziwu-8, okuwuMlazi, iBhekithemba, iFolweni, KwaMakhutha, uMkhomazi, iManzimtoti, Isiphingo neMbumbulu, nezikhulu zezinkampani zonogada. 

UNkabinde uthe njengoba sekuwuZibandlela (December), buningi ubugebengu obenzekayo, ngakho amaphoyisa mawangakhululeki kakhulu ko-dwa asebenze ngokuphindiwe ukuze ubugebengu bunqandwe. Uthe kabafuni amaphoyisa abe “ngamaqhawe” abhekane nezigebengu eziningi kunawo.

Amaphoyisa abeklonyeliswa, abonge ukwenzelwa lo mcimbi, kodwa aveza ukuthi anenkinga “yokunqindwa” ngabanye babaphathi, abangawavumeli ukuba aphume ayolekelela kwezinye izindawo, ayanyenya ayosiza kodwa enze isiqiniseko sokuthi kawabonwa muntu. 

UBrig Nkabinde uveze ukuthi zikhona izinhlaka zamaphoyisa ezivumelekile ukuthi ziyolekelela kwezinye izindawo. “Amaphoyisa kumele aziqonde izinhlaka angaphansi kwazo. Akumele kuthi uma kuqubuka isimo esithile esidinga amaphoyisa eMlazi, kutholakale ukuthi kawekho, ayolekelela KwaMakhutha. Yingakho kunezinhlaka ezingavumelekile ukuyosiza kwezinye izindawo,” esho. 

Previous articleSeyiqokiwe inkosi yesizwe sakwaButhelezi
Next articleIkhwelo leSilo kubaholi bezepolitiki