AKHIYE ISONTO AMAKHOLWA EFUNA KUBUYISWE UFATA

219

THANDEKA NGOBESE
ASONTELE enkundleni yebhola amakholwa ebandla lamaRoma Akhatholika kusifundabhishobhi saseMariannhill, kwipherishi i-Uganda Martyrs, KwaG, eMlazi, njengoba amanye amakholwa evale indlu yesonto, efuna kube nobulungiswa odabeni lukaMfu Lindani Madela okhishwe ngamadoda elathini ephethe izibhamu. Kuleli bandla ILANGA lihabule ukuthi kuneqeqebana lamakholwa elisebenzisana noFata abathile abafuna ukudla le mishini ngodli, abenze itulo lokuthi akhishwe uMfu Madela ukuze kungene bona. Isizathu esenza bafune ukumkhipha uFata Madela, kuvelile ukuthi le mishini inemali eningi, ngakho ukuhlala kwakhe engasaphumi uvimbela abanye ofata ukuba bazosenga embeleni ogwansile.


Ngokuthola kwe-LANGA ngomthombo walo, mhla ka-20 kuMbasa (March), kwangena amadoda ehlomile, akhipha uFata Madela, i-video yalesi sehlo eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana. UFata waphuma esontweni esevikelwe amaphoyisa. Nayo leyo video kungena amaphoyisa yasabalala ezinkundleni zokuxhumana, abantu beyihlanekezela. “Esekhishiwe uFata emishini, leli qeqebana laphakamisa ukuthi kuzobamba uFata oyingxenye yaleli tulo, nempela kwaba njalo. Siyibandla sesibhalele umbhishobhi, simazisa ukuthi akakuvale ukukhonza kuleli bandla kuze kube udaba lukaFata Madela luyaxazululeka.


“UFata Madela ngeke ashintshwe kule pherishi ngale ndlela ebenze ngayo, ekhombisa inzondo, eyenziwa ngamadoda abonakalayo nje ukuthi alambele ibhodwe eliconsayo, futhi okubukeka sengathi umbhishobhi uyabeseka. “Isonto sizolivala kuze kube ibandla lenza okufanele, lolu daba luxazululeke ngokulandela imigudu efanele. Siyacela umbhishobhi wethu uma eseluxazulula, alandela izinhlaka ezifanele, ezwe nokuthi amakholwa afuna ini kulolu daba, ukuvimbela ukuchitheka kwegazi,” kusho umthombo.

ILANGA linayo incwadi lamakholwa ayibhalele uMbhishobhi, nephepha abalifake emishini selibhalwe ukuthi: “Sithanda ukwazisa amakholwa ukuthi sicele ukuthi indlu yethu yesonto ivalwe kuze kube kuhlanzwa ilathi, nokuthi kube nobulungiswa kuzo zonke izinhlaka ezintekayo. Simazisile umbhishobhi ngezikhalo zethu,” kusho le ncwadi. UMbhishobhi Neil Frank, uthi udumele ngesenzo samakholwa sokuvala isonto.
Uthi udaba luka Fata Madela, oluthinta izinsolo zokungaziphathi kahle nokusebenzisa budlabha izimali zesonto lusaphenywa ngaphakathi ebandleni. Uthi ngoMgqibelo uzoba nomhlangano namalungu ebandla ukuze ezwe zonke izikhalazo zawo.

Previous articleOdilikajele kowabulala izingane (2) zentombi
Next articleUMASIPALA NOHLELO LOKUQWASHISA NGOBUMQOKA
BOKUVIKELWA KWENDALO