Amadoda amaningi ayalingeka ngocansi

458

Ezasekamelweni: noDkt Thabile Mthembu

SONKE sivamile ukuzwa lokhu kodwa kusho ukuthini lapho umuntu ekhuluma ngocansi oluphephile? Njengoba kade sivumelene ngesonto eledlule ukuthi sizokhuluma ngocansi oluphephile, masenze kanjalo.
Lapho umuntu ethi ucansi oluphephile, usuke esho ucansi olungenalo ithuba lokudlulisela izifo ezithelelana ngokocansi. Esikhathini esiningi kusuke kungakhulunywa ngokukhulelwa.
Ukwenza ucansi oluphephile kuholela ezintweni eziningi. Nazi izindlela abantu abangenza ngazo ucansi oluphephile:

Ngiyaxoxisana namadoda amaningi ngocansi

Abaningi bakholelwa ukuthi lapho wena nowakwakho nithembana, ucansi lwenu luphephile. Lokhu kuya ngabantu, ngoba siyakuqonda ukuthi isikhathi esiphila kusona sinabantu abaningi abangathembekile kanti futhi ukwethemba umuntu ngalolu hlobo kungaba nobungozi.
Kasisho ukuthi wonke umuntu akathembekile kodwa sithi iningi labantu kalethembekile. Lokho ngikusho njengomuntu osebenza namadoda ngezindaba zocansi okungenza ngibe sesimeni esihle sokukhulumisana namadoda ngocansi. Ngiyaphinda ngiyasho, kakusiwona wonke umuntu ongathembekile kodwa iningi labesilisa ‘liyalingeka’.

Kubalulekile ukusebenzisa ikhondomu njalo

Ukusebenzisa ikhondomu kubalulekile njalo lapho uya ocansini, njalo! Uma ukhetha ukusebenzisa ijazi kubalulekile ukulisebenzisa ngaso sonke isikhathi. Kubalulekile nokuthi ulifake ngendlela efanelekile, lokhu sizokhuluma ngakho ngesonto elizayo ukuze sigweme amaphutha enzekayo lapho sisenkozweni, sisebenzisa ijazi.
Abaningi benza iphutha lokucabanga ukuthi ijazi livikela isitho sangasese kuphela. Lapho wenza ucansi lomlomo kubalulekile ukuba uliqale kuphela lapho usulifakile ijazi. Ngoba ungatheleleka ngezifo nasemlonyeni.

Ungatheleleka nangocansi lweminwe uma unokulimala

Ukudlalisa ngeminwe kungakwenza utheleleke ngezifo zocansi ikakhulukazi uma kunezilonda noma zincane kangakanani esandleni. Khumbula ukuthi ngokwejwayelekile sibona lapho isandla sishoshozela ukuthi silimele, sisuke singazi nokwazi, okwenza inkonzo yezandla ibe nobungozi nayo ngokuthelelana ngezifo.
Qikelela ukuvikela iminwe yakho lapho kwenziwa le nkonzo. Ungasebenzisa ama-latex finger cots ukuzivikela lapho wenza inkonzo yasekameleni ngeminwe.

Kumqoka nokuhlolela izifo ezithelelanayo

Kubalulekile nokuhlola izifo ezithelelanayo nokuqikelela ukuthi owakwakho uyahlela yini lapho kwenziwa inkonzo yasekamelweni. Lokhu kungakuphephisa ezinkingeni eziningi. Khumbula ukuthi ungawufaki umunwe noma umlomo lapho ungeke ungene khona ngenduku yakho ingenakhondomu.

 • Uma unesifiso sokusoka, uDkt Thabile Mthembu ukwenza mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala ukubhukha. Usebenzela eBlue Clinic, eMaxwell Centre ngaseCity Hospital, eThekwini. Utholakala enombolweni ethi: 031 309 1832.
 • Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana ngala madilesi:-
  Instagram: @the.blue.clinic
  Instagram
  @the_blue_clinic
  Facebook
  @The Blue Clinic by Dr Thabile
  Youtube
  @The Blue Clinic Dr Thabile

UMBUZO: Dokotela, ngicela ukwazi ukuthi uhlolwa kangaki umdlavuza wamankwahla ngonyaka?

IMPENDULO: Kuyajabulisa ukuthi abesilisa sebeyakusukumela ukuhlolela umdlavuza wamankwahla. Siyazi ukuthi lo mdlavuza uvamise kakhulu kunayo yonke ekuhlaseleni abesilisa kule lizwe. Futhi uyakwazi ukungabi nazo izimpawu ezitheni, ngisho sazi ukuthi ungenza izinkinga zokuchama lapho sewusabalele. Ngubani okumele ahlolwe?
Wonke umuntu wesilisa oneminyaka engaphezulu kuka-50 ubudala. Wonke umuntu wesilisa onelungu elake laba nomdlavuza wamankwahla noma owebele, futhi ongaphezulu kuka-45 weminyaka. Bonke laba kumele bayohlolelwa lo mdlavuza kanye ngonyaka.

Previous articleIsimemezelo esimqoka ngoMkhosi waseSandlwana
Next articleUkwethula uhlelo kuthinte impilo yakhe