AmaLuthela abonga amagalelo omphriste wamaSheshi

420

TSEPO MOLEFE

ABASELUTHELA eMvoti Circuit, babonga umphriste waseSheshi osephenduke umeluleki wezomoya kubazalwane baleli bandla njengoba esemenywa njalo emikhosini emikhulu yalo ukuzoba yisikhulumi esiqavile. 

Lokho kungenxa yeziyalo zakhe ezinhle aba nazo uma ekhuluma namakholwa. 

UMfu Mduduzi Dumakude oyiDean yamaLuthela aseMvoti Circuit, kwiSouth Eastern Diocese, eholwa ngumBhishobhi Nkosinathi Myaka, uchome uphaphe legwalagwala uCanon Hamilton Mbatha (osesithombeni), osathatha umhlalaphansi ekwaluseni amaSheshi ngaphansi kweDayosisi yaseZululand, eholwa ngu-mBhishobhi Vikinduku Mnculwane. 

UCanon Mbatha ubeyisime-nywa esiqavile enkonzweni yokubonga iSivuno sonyaka samaLuthela, ebiyenziwe ngamakholwa aseMvoti Circuit. 

Le nkonzo beyiKwaNtunjambili Parish, eholwa nguMfu Zama Zikode. 

UDean Dumakude uthe uCanon Mbatha kuningi okuhle akwenzi-le okusetshenzisiwe ekwakheni amakholwa aseLuthela nje-ngoba nawo esekujabulela ukuya enkonzweni uma ezwa ukuthi uzobe ekhona. 

Uthe uma esekhuluma namakholwa, kuba senga-thi ukhuluma namakholwa awazi kudala, kanti yena ungowaseSheshi. 

“Sibonga ukuzehlisa kwakhe uma simcela afike ezinkonzweni zeCircuit yethu. Akasiyena umphriste webandla lethu, kodwa uyazinikela futhi uyaqinisekisa ukuthi azokudlulisa kubazalwane kuba yilokho okuzobakha. “Sibonga nokuhamba kahle kwe-nkonzo yeSivuno sonyaka naba-zalwane abakhiphe kahle lokho okusuka ezinhliziyweni zabo. 

“Le nkonzo yeSivuno ibaluleke kakhulu ebandleni laseLuthela. Kuye kuthi iminikelo etholakale ngayo isetshenziswe ezinhlelweni zokuthuthukisa ibandla. 

“Siba nezimenywa ezinye ezi-ngaqhamuki kwezenkolo ngoba siyathanda ukuthi sithi sakha abazalwane kwezomoya, siphinde sibe nabantu abazobakha ngokwe-nhlalakahle ukuze bathuthuke nhlangothi zonke. 

“Eyanonyaka sibe sesithola uCanon Mbatha waseSheshi 

obengakhulumi njengomphriste kuphela, kodwa obehlomisa abazalwane ngezindlela zokuphi-lisana kahle emiphakathini  

abahlala kuyona. 

   “Sibonga uNkulunkulu ngokuha-mba nathi kwaze kwafika lapho senza khona le nkonzo,” esho.

UCanon Mbatha uthe ukuba yisimenywa esiqavile enkonzweni yeSivuno sonyaka saseLuthela kusho lukhulu kuyena ngoba usuke ebona uNkulunkulu emsebenzisa esemfihlakalweni. 

“Uma umenywa ngabantwana bakaNkulunklu njengoba benzile nje abaseLuthela, uye uzizwe 

uthamba ngoba usuke ungazi ukuthi baboneni kuwena. 

“Sengathatha umhlalaphansi ekubeni ngumphriste eSheshi, kodwa ibandla lisaqhubeka nokungisebenzisa emapherishini.    

“Njengamanje nginguChaplain weViyo Lofakazi bakaKristu kwiChurch of the Province, ebandleni lethu laseSheshi,” esho.

www.ilanganews.co.za

Previous articleKusolwa umnakwabo kodutshulwe wabulawa
Next articleUsetshalwe esiShayamthetho saKwaZulu-Natal “osanda kubuya” kwi-IFP