Amanyuvesi ababaze amagalelo kaShenge

153

MTHOBISI SITHOLE

UBEKE phambili impilo yabampisholo esungula inyuvesi uMntwana waKwaPhi-ndangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi. 

Lokhu kugqanyiswe ngabaphathi beMangosuthu University of Technology (MUT) eseMlazi, eThekwini njengoba kunguyena owakha lesi sikhungo semfundo ngo-1979. 

IShansela yaseMUT, uMnu Sandile Zungu, ithi le nyuvesi yaqalwa ngezitshudeni eziwu-15, zomkhakha wobunjiniyela njengoba manje sezingaphezulu kuka-14 000 ngenxa kaShenge. 

Ngokomlando, uShenge wanxenxa abangani bakhe (uMnu Herry Oppenheimer nabanye) ukuba bamxhase ngemali ukuze afezekise iphupho lakhe lokwakha le nyuvesi.

“Inyuvesi isikhiqize izitshudeni ezingaphezulu kuka-42 000 eziqashwe umhlaba wonke ngenxa yephupho lakhe lokusimamisa abaswele nokukhathalela umuntu omnyama ngaleso sikhathi. 

“Siyabonga uNkulunkulu nomndeni wakwaButhelezi ngokusipha kwabo uShenge ngalokhu abekade eyikhona ezweni. 

“Namanje abase-Anglo American, okuyibona abaseka uMntwana ephusheni lakhe lokwakhiwa kwalesi sikhungo, basaqhubeka nokuxhasa izitshudeni zethu ngemifundaze. 

“UMntwana ubengafuni lutho olunye ngaphandle kokuthi le nyuvesi ibenamandla. Ubengubaba wale nyuvesi. Nangesikhathi ihlomula ngendondo kwabakwaNational Research Foundation (NRF) ngo-2021 ngenxa yokukhiqiza kwayo ucwaningo oluhle olwe-nziwa yizitshudeni, wayekhona, wabeka amazwi okuthi akangabazi ukuthi kuzoqhubeka ukuhlonyu-lwa kwezindondo ezifana nalezi,” kusho uMnu Zungu.

Ngakolunye uhlangothi, i-University of KwaZulu-Natal (UKZN), ithe uShenge esungula izikhungo zemfundo ngaphansi kukahulumeni waKwaZulu, wayethanda ukuba zigxile emfundweni yezobuchwe-pheshe (technical education). 

Okhulumela i-UKZN, uNkz Nomarh Zondo, uthe ngokocwaningo olwenziwa ngaleso sikhathi, kwavela ukuthi imfundo ifuna ka-khulu ochwepheshe (technicians), ikakhulukazi ezinkampanini zamabhizinisi nezonjiniyela.

“Inyuvesi yaseMangosuthu eMlazi, ikhiqize inqwaba yabathweswe iziqu. 

“I-UKZN idlulisa amazwi enduduzo emndenini, abangani nezihlobo. 

“Simethulela isigqoko uShenge ngomnikelo wakhe awenze esizweni. Imisebenzi yakhe iyosiza nesizukulwane esizayo,” kusho yena.

Previous articleIchazwe njengesipho esivela kuMdali iNkosi uButhelezi
Next article“Akumele likhohlakale iqhaza likaShenge” – Ushansela waseMUT