AMAPHINIFO ESIMANJE UNGAWAGQOKA NOMA IKEPHI

1065

THANDI ZONDI
USHINTSHE indlela amaphinifa abukeka ngayo ngenhloso yokuqeda umcabango wokuthi ayizingubo zokuvuka ekuseni, kuchithwe ngazo isikhathi emakhaya, kugcotshwe ibomvu kwazise ayamaniswa nokusebenza umthungi walolu hlobo lwezimpahla. UNkk Londiwe Shezi waseMandawe, eSouth Coast, ongumthungi wamaphinifa, uthi sekuyisikhathi sokushintsha lo mcabango. “Eqinisweni iphinifa liyefana nengubo, kodwa lona linebhadi lokuthi libukelwa phansi. Ngenxa yalokho, sikhethe ukuyishintsha indlela abukeka ngayo, siwenze abukeke ngendlela yesimanje, ukuze noligqokile, abe nokuziqhenya ngalo.


“Uma ubonakala ezitolo ugqoke iphinifa, kuba nokwahlulelana kithina sisodwa singabesifazane. Omunye aze athi ubone usibanibani egqoke iphinifa esitolo, akeve esephuphile. Konke lokho siyakushintsha. “Le ngubo akuyona eyokugqilazeka futhi akukho okungalungile ngayo, kodwa wumcabango nje wabantu owenza iphinifa ligcine selibukwa ngamanye amehlo,” kusho uNkk Shezi. Uthi lena yindlela yokugqugquzela omakoti abasebancane ukuba babe nokuzethemba futhi nezingane ezisakhula zazi ukuthi kunezinto eziyingxenye yesikompilo lwabamnyama okumele ziziqhenye ngazo, ngisho ngabe kuthiwani ngazo. Le ntokazi ithi inesigcawu lapho bekhulisa khona omakoti, bebafundisa ukwenza ukudla kwesintu. Ngomhla ka-26 kwephezulu bazobe beseWindermere, eThekwini, benezivakashi okubalwa uZanele Mbokazi-Nkambule, uJacinta Ngobese weVuma FM, uThabile Buthelezi, uThando Chisane, uDudu Mbhele noCraze Q Sibiya. “Sizohlangana ngokuyokhuluma ngobuthina ukuthi sikhulisana kanjani. Kuzoba mnandi, sizokhala, sihleke futhi sithole nolwazi oluningi,” kusho uNkk Shezi. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleUSUTHU LUDLULELE KWI-LAST 16 YE-NEDBANK
Next articleUbuyele ku-matric neziqu zasenyuvesi