Amaqembu abamnyama yiwona avimbe nenkululeko yabamnyama

  155

  CALLISTUS NKWANYANA

  UKUKHULULEKA kwezepolitiki kuyisinyathelo sokuqala senkululeko kunoma yiliphi izwe. Inkululeko yezepo-litiki inika amandla negunya lokuhlela nokulungisa lokho okwakonakele. Into eyayonakele kakhulu ezweni lethu wukuthi sasingenalo izwi nakuba sibaningi futhi singabanikazi bezwe. 

  Ngithuke kakhulu ngibona enye insizwa ishisa ibhukwana lomthethosisekelo. Sekuphelile ukuthuka, ngicabange ngajula ukuthi mhlawumbe le nsizwa ikhala ngokuthi kayiziboni kulo mthethosisekelo njengomuntu onsundu. Phela uma umthethosisekelo ungakhombisi ukumela abanikazi bezwe futhi abayiningi, lokho kungadala ukuthi ungahlonipheki umthethosisekelo wezwe. Umthethosisekelo kumele ukhombise ukuziqhenya namagugunqangi (values) alelo lizwe. Uma ubuka umthethosisekelo wethu, uqhakambisa kakhulu amagugunqangi abezizwe. 

  Okwethu noma kufakwa, kuyaye kube sengathi senzelwa umusa. Into ebalulekile futhi kumthethosisekelo, wukuba lula ukufinyeleleka kuwona. Ebantwini abaningi abansundu, lokhu kuyiphupho. Abantu abavikeleke kakhulu kumthethosisekelo ngabantu abanemali nabamhlophe. Buka nje, kunini abantu bakithi behlukumezeka emapulazini, bengakwazi ukusebenzisa amalungelo abo ngenxa yokuthi kabanayo imali. 

  Umlungu uqhamuka nommeli esephethe amaphepha futhi esehamba namaphoyisa. Uma sekunjalo, nami kumele ngibe nommeli ukuze ngivikele ilungelo lami. Uma ngingenaye ummeli, sekuphelile ngami. Buphi ubulungiswa uma kunjalo? Aphi la malungelo okuthiwa bonke abantu banawo uma mina ngingavikelekile ngoba ngingenayo imali? 

  Kufana nokuthi bonke abantu banelungelo lokungena esitolo, kodwa ukuze uthenge, kudinga ube nemali. Wena ongenamali ubuya ulambatha. Ngabe umthethosisekelo wethu uthengwa ngemali? Uma kunjalo, kumele ubhekisiswe, kukhona okungalungile kuwona. Umthethosisekelo wangempela kumele uvikele bonke abantu ngale kokuthi banemali noma kabanayo. 

  Enye yezinto ezibalulekile kumuntu onsundu, wubuntu kwazise yibona obusenza sibe ngama-Afrika, busenza sibe nozwelo nokuzwelana. Umthethosisekelo wethu kawunabo ubuntu, ukuba unabo ngabe uyabavikela abangenamali nabangakwazi ukuzivikela. Ulimi lomuntu yilona olwenza ahlonipheke futhi azizwe ukuthi ungumAfrika. Nakuba izilimi zethu zilinganisiwe ngamalungelo, lokhu kakusho lutho uma ngisafunda ngolimi lwezizwe kusukela emfundweni ephansi kuye emfundweni ephakeme. 

  Phela ulimi kakusiwo amagama akhulunywayo kuphela, kodwa luhamba namasiko nenhlonipho yakhona. I-Nigeria inezilimi zomdabu ezilinganiselwa ku-525, eNingizimu Afrika zibalelwa ku-11. Pho yini eyenza sihluleke wukuthuthukisa lezi zilimi? AmaBhunu athatha umbuso emaNgisini, aqinisekisa ukuthi athuthukisa isiBhunu, aze azama ngisho ukusifunza sona. Ezikoleni nasemanyuvesi, amaBhunu ayazikhethela ukuthi asebenzisa noma abhala ngaluphi ulimi. 

  Kumele uhulumeni ukwazi ukubona izinto ezizobuyisa isithunzi nokuhlonipheka kwabansundu. Kungani abaholi abansundu bengahlangani, bakhulume ngazwi linye ezintweni ezizobuyisa isithunzi somuntu omnyama? Maningi kakhulu amaqembu abantu abamnyama, umthethosisekelo angawulungisa kalula. Lokhu kucacisa ngokusobala ukuthi la maqembu abantu abamnyama kawamele abantu abamnyama, kodwa amele abathile.

  Inkululeko yomuntu omnyama ivinjwe wumthethosisekelo. Umthethosisekelo kakufanele kube sengathi uqoshwe etsheni, nalo itshe kungamele liqhekezwe uma livimbe nenkululeko yeningi. Amaqembu ethu abamnyama yiwona avimbe nenkululeko yomuntu omnyama.

  UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana uneziqu zeMasters in Governance and Political Trans-formation. Wayengumqondisi  eKZN office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration.

  Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to self-discovery” 

  Uyatholakala ku: nkwanyana-cb60@gmail.com /066 544 5466 Ucingo/ WhatsApp

  Previous articleIsexwayiso kwabanganelisekile ngemiphumela yokhetho
  Next articleSethemba ukuthi amaqembu athole izihlalo okhethweni, azobeka abantu phambili