Amaqembu mawemukele imiphumela yokhetho yize enganqobanga

  187

  CALLISTUS NKWANYANA

  ININGIZIMU Afrika yizwe okufanele amanye amazwe abukele kulo uma kukhulunywa ngentando yeningi. Ngisho amazwe azitshela ukuthi ayizingqalabutho entandweni yeningi, amaningi awo kumele afunde lukhulu ezweni lethu. E-United States of America (USA), kuke kwasuka umsindo omkhulu phakathi kukaMnu Joe Biden noMnu Donald Trump, omunye wabo engafuni ukwamukela ukuhlulwa. 

  Bagijimisane ezinkantolo,  uTrump wagcina egobe uphondo. Nakuba ukuya ezinkantolo kuyintando yeningi, udlame olwasuka e-USA luyesabeka. Kuyiqiniso ukuthi izwe nezwe linontamolukhuni bakhona. Abase-USA kumele kebezothola izifundo zokuphatha ukhetho eNingizimu Afrika. 

  Into ebuhlungu kakhulu wukuthi thina sizibukela phansi kakhulu, siyakhohlwa ukuthi siyinzalo yamaqhawe, kasiyona inzalo yamagwala. Kunabantu abazenyeza ngokuba ngabaseNingizimu Afrika. Akumele sifundele ukuba ngabanye abantu noma ngezinye izizwe. Phela imfundo kumele ikufundise ukukwazi ukuzimela nokucabanga, futhi ukhiqize ulwazi olusha. 

  Kulolu khetho esiya kulo, kuyaqala ngqa ukuba namaqembu amaningi ngale ndlela. Indlela aziphethe ngayo njengoba ekha-nkasa, ikhombisa ukubekezelelana ngaphandle kwalezo ziqutshana ezimbalwa. Lokhu kukhombisa indlela nesisekelo nesakhiwo esiqinile sentando yeningi kuleli. Indlela obekukhankaswa ngayo iveza amaqembu ukuthi mangakanani, yenza bonke abantu babenesasasa ngeqembu labo. Amaqembu aqhudelana ngokugcwalisa izinkundla zezemidlalo, wena owabona abalandeli bebhola. 

  Ebholeni kungcono ngoba akekho ongathi wenzelelwe ngoba nakuba abalandeli bekhona, kodwa bayabukela kuphela. Ukugcwalisa izinkundla kuhle ngoba kukhombisa amandla nokulandelwa kweqembu, kodwa lokho kungefaniswe nobungako babantu abenza iqembu lidle umhlanganiso. 

  Ukuze iqembu lithole isihlalo esisodwa ephalamende, kumele libe namavoti abalelwa ku-40 000 kuya ku-45 000. Uma ubuka ukuthi izinkundla zimumatha abantu abangakanani, uzobona ukuthi kanti ukugcwalisa inkundla kungenzeka kungasho ukunqoba kweqembu. I-Moses Mabhida Stadium, eThekwini, imumatha abantu ababalelwa ku-56 000. Kusho ukuthi uma inkundla igcwele, ingasho ukuthi unesihlalo esisodwa ephalamende. Nakhona-ke, uma bebhalisile, futhi bavota bonke. 

  I-FNB Stadium eseGoli – okuyiyona enkulu kunazo zonke eNingizimu Afrika – imumatha abantu abawu-95 000, oku-ngalinganiswa nezihlalo ezimbili ephalamende. 

  Ekugcineni, abantu abenza iqembu lidle umhlanganiso, akubona abalandeli balo kuphela. Njengoba kuyovotwa ngoLwesithathu, wonke amaqembu kumele amukele imiphumela noma enganqobanga. 

  UMnu: Callistus Bheki Nkwanyana    

  Uneziqu ze: Masters in Governance and Politi-cal Transformation 

  Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral  

  Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: “Talking to yourself, the journey to self-discovery” 

  Uyatholakala ku: nkwa-nyanacb60@gmail.com 0665445466 ucingo neWhatsApp

  Previous articleOsomatekisi bakhale ngokufunwa “intshontsho” uma kuboshwe izimoto zabo
  Next articleKulandwe obese-UKZN ukuvala isikhala somphathi wase-UCT