Amazwi kaLuthuli asangena khaxa engcindezelweni esibhekene nayo

  638

  NGOSIBA LUKAREV MKHEKHELEZI

  INGCINDEZELO – embathiswe imijiva yentando yeningi – esiphila ngaphansi kwayo eMany Cannibals Afrika, ingikhumbuza amazwi engqwele, iNkosi albert Mvumbi Luthuli (esesithombeni), eyawasho yethula inkulumo mhla ka-1 kuNhlolanja (February) ka-1958 emhlanganweni weSouth African Congress of Democrats. Sengike ngizwe nje lab’ festiya bepolitiki bethi iNkosi uLuthuli yayingeyaseZimbabwe – ngoba nakhu yazalelwa khona – uvele ubone ukuthi hheyi, sisha nesobho okwenyama yomsebenzi egadiswe isidakwa sendawo.

  UMadlanduna wathi: “Uma sineqiniso ngombono weNingizimu Afrika esiyifunayo, umbono weNingizimu Afrika eyizwe lentando yeningi ngokuphelele, ngeke sazishaya izifuba sithi leli zwe selivele libuswa ngokwentando yeningi uma kusengumuntu oyedwa kwabathathu odla uju lwenkululeko, kuthi abanye – kungakhathalekile ukuthi bayiningi  – besabhukuda emithethweni yobandlululo.” 

  Yize-ke umnta kaMaGumede wayebhekise kuhulumeni wabamhlophe, kodwa amazwi kaMshibe kaNonopha asangena khaxa esimweni esibhekene naso namhlanje kulo hulumeni wengcindezelo ogqoke i-jacket yentando yeningi. 

  Uhulumeni washintsha ingubo yenzilo wafaka eyomshado, kodwa kubukeka okwakwenziwa wuhulumeni wenzilo kusenzeka kulo hulumeni esithi ngowentando yeningi. AmaBhunu ayesibulala bukhoma, uhulumeni wentando yeningi usisasazela ngezigebengu zisidubule zisibulale sizilalele emizini yethu, kuze kuphele i-century yonke zingaboshiwe. Wena ake uhubhe isigebengu sithwele imbuzi yakho sibaleka nayo, siqhuzuke sishayeke ngekhanda phansi sife, uyogqigqa enkantolo uyochaza o-culpable homicide kuze kuvuthwe isinqawunqawu, inyama yenja. 

  Nakhona uma zike zaboshwa lezo zigebengu, zihlala o-5 years, zidedelwe ngoshwele. Yinye kuphela inkululeko eyatholwa wuquqaba olumpisholo, ngeyokuvota. Nanamhlanje kusengumuntu oyedwa kwabathathu odla izaqheqhe zenkululeko njengoba washo uLuthuli. Iningi liququtha izinsalela zamathambo omile, ajikijelwa ngabangani bosopolitiki beqembu elibusayo. Iqembu elibusayo kalinendaba nokuthi abantu baphila kanjani, ungathi nje lalithi ayophuma nini amaBhunu sizitike, basale olamthuthu beqhwanda ezaleni esilahle kulo izikhokho. 

  Abaholi balo babhizi bayadla, kabanendaba nokuthi uquqaba lubhujiswa yizigebengu, yindlala, yizidakamizwa nokweswela imisebenzi. Ongqongqoshe bakhona banesibindi esinebhawoti elingangelesondo likagandaganda. Mina ngendlela enginonembeza o-weak ngakhona, ukube ngingungqongqoshe ngabe senginamahloni ngisho okuma phambi kwabantu ngethule i-speech

  Ukwehluleka kulo hulumeni kusezingeni eliphezulu. UMengameli Cyril Ramaphosa neqembu lakhe bahluleka wukulungisa inkinga kagesi, bagijima bayolanda ungqongqoshe kagesi, wenzani? Kunalokho ugesi usihlupha nsuku zaphuma, ungqongqoshe kagesi udla iholo njalo ngenyanga, kodwa akubonakali zithelo ngomsebenzi awuqashelwe. Siyamdinga umnikazi weChippa United, uChippa Mpengesi abe ngumengameli, ngabe baningi asebaxoshwa. Uma nje unebhizinisi, ungenayo imali ye-generator, ukwenza ibhizinisi eMany Cannibals Afrika kafana nokudlala umas’gcozi these days. Ugesi uvele uthi nyampu, usebhizi uthosa amagwinya. 

  Ziyafika izingane zesikole zithi zizothenga iZulu burger, ayikho, u-flour usuvele wanyukubalela emafutheni. Zikuthuke izingane zithi kawukho serious. Phela ama-2000 kawanandaba na-load shedding, asuke efuna iZulu berger kwaphela nje. Uzwe bona lab’ ngqongqoshe bethi: “Sungulani amaklizinisi, sungulani amaklizinisi!” Thina nje sike sihlale izinsuku impela ugesi namanzi kungekho, kodwa le mbijana ekuhulumeni kakuzweli kuyona ngoba isemandleni, inoJojo tank nama-generator ewathola njengemigwazo kulabo abanikwa amathenda. 

  Uma-ke sesihlangene thina esifuna inkululeko yomnotho, sikhononda, basola ubandlululo bathi yilo olwenza kube nje, besho beqamba aluhlaza cwe amanga lawa njengejezi lamaZulu FC. Kangibholofithi, kodwa uma uhulumeni ophethe ungabhekile, lokhu okwehlela uhulumeni wamaBhunu kuyawunyonyobela, futhi sekuseduze. 

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleInyakazise i-EFF inkulumo yowe-ANCYL ngabokufika
  Next articleKuboshwe ababanjwe bevubela “umzambiya”