AYANDA UYOMELA ELAKULELI EPOLAND

372

Usungule inhlangano ezolekelela abahlwempu akhuthaze umphakathi ngokudla ukudla okunomsoco

U-AYANDA Thabethe waseMgu-ngundlovu, uzomela iNingizimu Afrika kokaMiss Supranational, ePoland ngoNtulikazi. Lesi sicoco siphethwe yintokazi yaKwa-Sokhulu, eRichards Bay, uLalela

NONHLAKANIPHO SHINGA

IBONA umsebenzi onzima oyihlalele intokazi yaseMgungundlovu, u-Ayanda Thabethe (23) ezomela iNingizimu Afrika kuMiss Supranational ePoland mhla ka-14 kuNtulikazi (July), emuva kokulala endaweni yesithathu kuMiss South Africa 2022. U-Ayanda wethulwe njengozi-me ozomela leli kulo mncintiswano ngeSonto, okuwusuku abethula ngalo inhlangano yakhe engayenzi inzuzo, iProject Khulisa. Le nhlangano uthi umsebenzi wayo kuzoba wukulekelela imiphakathi ehlwempu, eminye enemindeni ebuye ilale ingadlile. Izokhuthaza ukudla okunomsoco nokulwa nokukhuluphala. U-Ayanda uthi ujabule kakhulu ngethuba lokuyomela iNingizimu Afrika. Ubona ukuthi kuzomele azimisele ngendlela eyisimanga ukuhamba ezinyathelweni zikaLalela Mswane owathatha lesi sicoco emuva kokungena kulo mncintiswano ngokudla umhlanganiso kuMiss South Africa 2021. ULalela nguyena ophethe isicoco sikaMiss Supranational njengamanje.


“Ngihlalelwe wumsebenzi omkhulu kakhulu njengoba kungeke kube lula ukungena ezi-nyatheleweni zikaLalela owathatha isicoco entokazini enguMiss Namibia, uChania Rabe. “Njengoba bengethula le nhlangano (Project Khulisa) ezobhekana nezinye zezingqinamba leli lizwe elibhekene nazo, ngizimisele kakhulu ukuqala lolu hambo olubalulekile kimina. Ngiyethemba ukuthi ukhona umehluko esizowenza emphakathini,” esho. Uthe uyakholelwa kakhulu ekutheni ukudla ngenye yezinto ezibalulekile kakhulu, okumele kukhulunywe ngazo ngoba kuyisiqalo sempilo ekahle ebantwini. “Inhloso yami enkulu wukufundisa ngokubaluleka kokudla ngendlela, sidle ukudla okusilungele nokusilekelelayo emizimbeni yethu. Ngayo le nhlangano sizophinde sikhuthaze abantu bakithi ukuba balime izingadi emagcekeni ukulwa nendlala,” esho.


Uthi ngaphansi kwale nhlangano uzofundisa nangezindlela zokupheka ukudla okudliwa kakhulu emakhaya nokujwayelekile. Le ntokazi ithi inesifiso sokungenelela endleleni okulungiswa ngayo ukudla okuphakelwa izingane ezikoleni njengoba ithi kubalulekile ukuthi kube nomsoco, kungagcini nje ngokuthi izingane ziyasutha kuphela. Njengoba isimo somnotho sibonakala sinzima kangaka nje, u-Ayanda uthi kubalulekile ukuba abathengi bathenge izinto abazidingayo kuphela, babe nezindlela zokwandisa ukudla ngezitshalo nangezithelo. “Kubalulekile nokuthi uma uya esitolo ube nohlu lwezinto ofuna ukuzithenga, ungacabangi usukhona ngoba lokho kuzokwenza ugcine uthenga nezinto ezingenasidingo,” esho.


Le ntokazi iyomela leli ePoland nje, uNdavi Nokeri ophethe isicoco sikaMiss South Africa 2022, nguyena olimele kokaMiss Universe 2022 kodwa wangaphumelela. Lo mncintiswano wawuseNew Orleans, e-United States of America ngonyaka odlule ngoZibandlela (December). Nguyena futhi ozophinde amele leli kokaMiss World 2023. Inhlangano ehlela lo mcimbi, iWeil Entertainment, yiyona ezikhethelayo ukuthi yimuphi uzime ozomela leli lizwe kule mincintiswano. Sekuwumlando ukuthi uLalela wasizwa wukulalela inhliziyo yakhe wangenela lo mncintiswano yize kunengxenye yabantu baseNingizimu Afrika, okubalwa kubona nabakuhulumeni, ababe-thi angalubhadi kuwona ngoba wawukwa-Israel. Babethi makangayi kuleliya lizwe ngendlela yokukhononda ngesenzo sakwa-Israel “sokuhlukumeza” abantu basePalestine. Emuva kokubuya nesicoco, wathula umsindo.
nonhlakaniphos@ilanganews.

Previous articleBASOLA UGQAMCISHI NGOKUSHA KWEZITOLO KWANONGOMA
Next articleUmkhuleko kaSaleng ngePirates