Ayeneqhaza elikhulu amakolishi othisha

  515

  CALLISTUS NKWANYANA

  NGIYAZI ukuthi kubukeka sengathi imfundo kayiselutho ngenxa yokwanda kwamathenda nokubona abantu abaphumelela bengafundile. 

  Ukungahlonishwa kothisha – okuyibona abayisibani sezwe – kwenza imfundo ibukeke ingelutho emehlweni abantu. 

  Phela amehlo nengqondo engajulile, kwenza umuntu abuke imanje, uvele ubone nje ukuthi ikusasa yinto engaziwa. 

  Baningi abakhuluma kabi ngothisha, abanye benziwa wukungawazi umsebenzi wabo nezimo abasebenza ngaphansi kwazo. 

  Abanye benziwa yinzondo yokungafundi ngenxa yokungawasebenzisi amathuba ababenawo besafunda. 

  Kokunye, isithunzi sothisha sehliswa yidlanzana lalabo abangaziphathi kahle emiphakathini. Phela abanye bafike babone izintombi esikoleni. 

  Abanye bagcina bezikhulelisile lezi zingane zesikole. 

  Into ebuhlungu wukuthi abazali baneliswa wukuthola ocwazi (plastics) abagcwele izibiliboco, kodwa izingane zabo zibe
  zibulawa ziphila. 

  Indlala umuntu imphendula into ayengakaze acabange ukuthi uyoba yiyo noma uyoyenza. 

  Ukuvalwa kwezikhungo zokuqeqesha othisha ngibona kunomthelela omkhulu omubi emfundweni yethu. 

  Phela othisha babeqeqeshwa futhi babehlala kuzo lezi zikhungo. 

  Lokhu kwakusho ukuthi balala bavuke becabanga ukufundisa abantwana, futhi baphilela ukufundisa abantwana. 

  Lokhu kwakwenza baqonde izindlela zokufundisa ngokwenza, hhayi ngokukhuluma kuphela. 

  Lokhu kwakwenza bacijeke kakhulu ekufundeni izindlela zokwenza umntwana ayizwe kahle into efundiswayo. 

  Njengoba sekwaba nezindlela eziningi zobuchwepheshe, lezi zikhungo ngabe zenza izimangaliso emfundweni yabantwana. 

  Othisha babeqeqeshwa iminyaka emithathu, okwakwenza ukuqeqeshwa abakutholile kungababeki ezingeni leziqu
  ezifana nezasenyuvesi. 

  Ngiyacabanga ukuthi lokhu kwakungalungiseka ngokufaka
  izifundo ezifanele kulezi zikhungo. 

  Nakuba ngingeke ngichaze ukuthi kwakuyini isizathu sokuvala amakolishi, kodwa ngiyacabanga ukuthi kwathathwa ngenhliziyo. 

  Ezinye zezizathu ezibekwayo ngokuvala lezi zikhungo wukuthi amanye alawa makolishi ayenganikezi imfundo eseqophelweni eliphezulu. 

  Lesi sizathu kangikholwa wukuthi sasingelungiseke. Into okwakufanele yenzeke, wukunika usizo olwaluzokwenza izinga lifinyelele kulelo elidingekayo. 

  Esinye sezizathu bathi wukubiza kokuqeqesha uthisha ngamunye. Ngokwami, lesi sizathu sichaza ukuthi kwakulethwa zonke izidingo zokucija othisha ukuze babhekane nokuqeqesha
  umntwana ngokuphelele. 

  Indlela okwenzeka ngayo manje ekuqeqesheni othisha. ngiyibona iyingxenye yenkinga, hhayi isixazululo. 

  Amanyuvezi nezinye izikhungo  baqeqesha othisha ngendlela eqhelile . 

  Lokhu kusho ukufunda ngobuchwepheshe umuntu ehleli ekhaya. 

  Labo thisha kabakhombisi ukuba nolwazi olwanele, abatholi ukuqeqesheka okufanele ensimini. 

  Noma befika ababafundisayo, kuba ngaleso sikhathi. 

  Umuntu ohlala ekolishi uhlala enabafundisi bakhe nsukuzonke. Ufundiswa izindlela eziningi zokuqeqesha abantwana. 

  Lokhu kumenza akwazi ukubhekana nezinhlobonhlobo zabantwana. 

  Uma ufundisa umuntu ukuba ngumakhenikha wemoto, kufanele azi kabanzi ngayo, ayizwe ngisho iduma ukuthi konakelephi kuyona. 

  Ngenkathi othisha besaqeqeshwa emakolishi, babefundiswa nenhlonipho, indlela yokuziphatha, izimilo nokuba yizibonelo ebantwaneni nasemiphakathini yabo. 

  Lokho abafundiswe khona kwakwedlulela nakubafundi babo. Lokhu kwakwenza nendlela abantwana abaziphatha ngayo, balazi ihlazo nento engalungile. 

  Lokhu kwakwenza abantwana benze okulungile ngisho bengasabonwa muntu. 

  Makesisebenzise imfundo ngendlela efanele. Ukuthekela ulwazi lwasentshonalanga, makungasenzi silahle okwethu. 

  Masisebenzise lolo lwazi ukuthuthukisa okwethu. 

  Amazwe anjengeChina namanye asempumalanga, athuthuka ngokushesha, kodwa kawakaze alahle usikompilo lwawo. 

  Asebenzisa ubuchwepheshe bamanje ukuzithuthukisa.

  * UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana    

  Uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral  

  Regeneration

  Ungumbhali wencwadi:
  “Talking to Yourself, the Journey
  to Self-discovery” 

  Uyatholakala ku: nkwanya-nacb60@gmail.com / 066  544  5466 Ucingo / WhatsApp

  Previous articleInkosi iboshelwe ukushaya umuntu ngamatshe kubangwa indawo
  Next articleKuphazamiseke izimoto befuna ithimba eliqondene namacala okunyamalala kwezingane