Babhekene nenkinga abanqatshelwa ukungcwaba epulazini

343

Umndeni uthi kwakuyisifiso sikamufi ukufihlwa eceleni komyeni wakhe

SKHOSIPHI MTHEMBU

UBHEKENE nengwadla engawuholela ekutheni ungakwazi ukungcwaba umndeni wakwaMthethwa, ohlala epulazini iLong Stead Farm, eMgungundlovu, kulandela ukunqatshelwa ukuba ufihle ilungu lawo ngumnikazi wepulazi. UNkk Lucy Mthethwa (95), oshone ngeledlule, umndeni wakhe osuhlale isikhathi eside kuleli pulazi, ubhekene nenkinga yokungazi ukuthi uzomfihla kuphi njengoba umnikazi walo enqaba ukuthi bangcwabe kulona. Umndeni uthi okuwuhlukumeza kakhulu wukuthi iningi lamalungu awo okubalwa nomyeni kaNkk Mthethwa, angcwatshwa kulona leli pulazi. Umndeni uthi umufi esaphila wawutshela ukuthi ufuna ukufihlwa eceleni komyeni wakhe.


Ilungu lomndeni elikhulume naleli phephandaba liveze ukuthi baxakekile ukuthi uzofihlwa kuphi njengoba umnikazi wepulazi ewutshele ukuthi ngeke ukwazi ukufihla isalukazi kulona. “Sineminyaka engaphezulu kwewu-30 sihlala kuleli pulazi, umkhulu wayesebenza kulona eminyakeni edlule. Nami ngakhulela kulona lisaphethwe ngomunye umuntu. Kuhambe isikhathi umkhulu wadlula emhlabeni, wafihlelwa khona lapha. “Namanye amalungu omndeni afihlwe khona lapha. Uma ngingaphosisi, amaliba akithi akulelimpulazi angaphezulu kwayisihlanu. Ugogo esaphila, wakubeka kwacaca ukuthi kuyisifiso sakhe ukuba afihlwe eceleni komyeni wakhe. Siyile kumnikazi wepulazi siyomazisa ngokushona kwakhe, nokuthi sibike ukuthi sizofihla ngoMgqibelo.


“Ube esesitshela ukuthi ngeke sikwazi ukufihla lapha okungenani uzosifunela enye indawo engaphandle kwepulazi. Simchazelile ngesicelo sikagogo, nokuthi amanye amalungu omndeni afihlwe lapha. Unqabile, wasitshela ukuthi siyothanda yini uma efaka umlilo bese kuthinteka namangcwaba asekhaya. Sicele usizo ekhanseleni nalo lahluleka. Asazi ukuthi kumele senzenjani ngoba kumele sifihle ugogo,” kusho lona. ILANGA likhulume noMnu Lunga Mhlongo umnikazi wepulazi, ovumile ukuthi umndeni wakwaMthethwa ufikile kuyena uzomazisa ngokuthi ufuna ukufihla epulazini lakhe. Uthi akulona iqiniso ukuthi unqabile ukuthi ungcwabe, kodwa akushilo wukuthi ungangcwabeli epulazini. Uthi uwutshelile umndeni ukuthi uzowufunela enye indawo engaphandle kwepulazi, ozofihla kuyona aphinde alekelele ngokuncane ngoba uyasiqonda isimo obhekene naso.


“Engikuphikisayo ukuthi bangcwabele epulazini. Ngibatshelile ukuthi ngizolekelela ngokuthi ngibafunise enye indawo abangafihla kuyo, ngiphinde ngikhokhele okokuthutha umndeni uya lapho uzofihlela khona, bese ngiphosa okuncane ukulekelela ngezindleko. Lokhu ngikwenza ngoba ngiqonda isimo sokushonelwa kwabo. “Ngale kwalokho, ngesikhathi ngifika lapha ngabiza umhlangano womphakathi, savumelana ukuthi angeke usakwazi ukufihla kuleli pulazi. Lokhu ngikwenza ngoba ngizama ukunqanda iphutha elenziwa ekuqaleni lokuthi bangcwabele epulazini. “Ngisalinde impe-ndulo emndenini wakwaMthethwa ngoba bengizibophezele ekuwulekeleleni ukuthi uyongcwaba kwenye indawo,” kusho yena.Eqhuba uthe into ayigwemayo wukuthi kuyenzeka kushiswe epulazini okungeke kwenhle kahle emndenini uma lokho kwenziwa lapho kunamathuna khona.

Uthi nezinkomo nazo ngeke kube kuhle emndenini uma zihamba phezu kwamathuna abo, nokuyinto azama ukuyigwema. “Kuyoba nzima eminyakeni ezayo ukuthi uma befuna ukuyobona amathuna abo bezocela kwaMhlongo, ngakho ngizama ukuvikela nalokho” kusho yena. Mayelana nesicelo sokuthi umufi wayecele ukufihlwa eduzane komyeni wakhe, uthe akuzona zonke izinto esizifisayo eziyokwenzeka. UMmeli wasemaJajini uMnu Lucky Nhlabathi we-LM Nhlabathi Incoporated Attorneys, utheumndeni uma wafika kuleli pulazingokuzosebenza futhi usuhlale iminyaka, unalo ilungelo lokusebenzisa ingxenye yepulazi. Ukuba khona kwamanye amaliba omndeni kule ndawo kusho khona ukuthi obeliphethe phambilini wayekuqonda lokhu. Umnini pulazi akanalo ilungelo lokubavimba ngaphandle uma engaya enkantolo abuye nencwadi emisa ukuthi bangcwabe kuze kube kutholakala isixazululo. skhom@ilanganews.co.za

Previous articleUsaqhubeka nokuxilongwa uShenge
Next articleUNCENGELA ABADLALI BE-PIRATES KUBALANDELI