Babonga amandla kaShenge abe-IFP

623

Imeya inxusa amakhansela ukusebenzela umphakathi

NONHLAKANIPHO SHINGA

UBABAZE uthando abantu abanalo ngeNkosi Mangosuthu Buthelezi uMfu Thulasizwe Buthelezi oyimeya yaseZululand, njengoba ethi kabavotelanga bona njengabaholi, kodwa bavote ngoba bethanda iNkosi Buthelezi ngoba bazi amagalelo ayo. 

Lokhu ukusho emuva kokuba i-IFP idle uMasipala wasoPhongolo – ongaphansi kukaMasipala wesiFunda iZululand obuphethwe yi-ANC. 

Kulo masipala i-IFP inqobe amawadi awu-15 kwawu-15. 

“Kusho khona ukuthi abantu sebekhathele manje yizethembiso ezingathi shu, babona kungcono bakhethe i-IFP. 

“Nakhona sizimisele ngokuqhu-beka nokusebenza ngokuthembeka njengeqembu futhi sinxusa labo abazobekwa ezikhundleni zobu-meya ukuba basebenzele imipha-kathi njengoba kufanele,” kusho yena. 

Uthe ukubonga okukhulu kumele kuye kuyona iNkosi Buthelezi, okuyiyona ethandwa ngabantu ngenxa yamagalelo ayo nezimfundiso zayo. 

“Noma sikhona nje singabaholi, kepha umuntu oyibekile induku ebandla, ohambe ngokwethembeka phambi kwabantu baseNingizi-mu Afrika, nguyena uMntwana waKwaPhindangene. 

“Okwethu wukuthi silandele ezinyathelweni zakhe, siqhubeke nokusebenzela abantu bakithi,” kusho yena. 

Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambi kokufika kokhetho, kuke kwaqubuka imibiko engemihle ngoMasipala waseZululand njengoba uke wasolwa ngokubhu-bhudla u-R5 million ngomcimbi wesidlo sasekuseni owawuhlanga-nisa osomabhizinisi eThekwini, kwaba wudaba lokuhlinzeka kwawo amakhosi ngama-medical aid

UMfu Buthelezi uthi yize zikhona izingqinamba kodwa okuhle wukuthi kabathembisi abantu izi-nto ezingekho. 

Nasodabeni lwamanzi ake aba yinkinga kakhulu kulo masipala, uthi basebenzela ekutheni kule minyaka ewu-5 ezayo abantu bawathole emagcekeni amanzi. 

Utshele ILANGA ukuthi kuMasipala wasoLundi i-IFP iwaqoqe wonke amawadi awu-24, kwathi kuMasipala waseBaqulusini badla awu-18 kwawu-23. 

“KwaNongoma, emawadini awu-23 i-IFP ithathe awu-20. Kuyasithokozisa-ke ukuthi abantu bakithi baqhubeke nokusethemba ngemali yabo. 

“Siyawanxusa amakhansela azongena ukuba aqhubeke nokuhamba emazwini oMntwana 

waKwaPhingangene, ekutheni 

asebenze ngokuzimisela, angadlali ngabantu bakithi,” kusho yena. 

Uthe ngaphambi kokhetho, amafolosi e-IFP asayine isibophezelo zokusebenza ngokuzikhandla, kanti nabo bazowalandelela, bawaqaphe ngeso lokhozi. 

Uveze ukuthi kuMasipala waseDumbe odliwe yiNFP kwi-ANC, bahlomule ngamawadi amabili. 

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleBalufake enkantolo “elokunqwaha’ koNyazi
Next articleKugxekwa isihe kubadlali bePirates