Babonga ukwesekwakweNgoma kaZwelonke

316

KUSUKELA kwesobunxele nguMhleli omkhulu weLANGA uMnu Philani Mgwaba, uMnu Mageza Mbambo noMnu Xolani Mcineka abangabasunguli beNgoma kaZwelonke. ISITHOMBE NGU: THANDI ZONDI

MTHOBISI SITHOLE
BAQHAKAMBISE amandla ephephandaba ILANGA nokungena komnotho esifundazweni KwaZulu- Natal ngenxa yomcimbi wengoma kaZwelonke. Lokhu kudalulwe ngabasunguli bayo, uMnu Xolani Mcineka noMnu Sbongiseni “Mageza” Mbambo. UMnu Mcineka uthi ukweseka kweLANGA umcimbi wabo, kuthele izithelo ezinhle njengoba likwazile ukudonsa abantu abalinganiselwa ku-25 000, abebehambele lo mcimbi, kwangena nomnotho eThekwini. Uveze ukuthi kuhlomule osomabhizinisi abaningi okubalwa nezindawo zokulala ebezigcwele yonke impelasonto ngenxa yalo mcimbi. Uthi bekungelula ukufezeka kombono wengoma omfikele ngo-2014, waze waphumelela ngonyaka odlule.


Uveze ukuthi kwezinye izindawo bebechithwa uma befuna uxhaso, betshelwa ukuthi ingoma yindaba yasendulo, sekuphilwa esikhathini sesimanjemanje. Uthi ukusondela kweLANGA kuthele izithelo ngokuthi likwazile ukukhipha konke elinakho, waphumelela umcimbi. “Izinto zesintu ziyasinda kodwa siyabonga ILANGA elikwazile ukusamukela ngezandla ezimhlophe nyakenye sisungula le ngoma. Kuyamangaza uma kungabantu bakithi abamnyama abavimba ukwesekwa kwezinto esizigqaja ngazo singama-Afrika, bengasiboni isidingo sokuba baxhase. “UMasipala weTheku usenzele okukhulu. Akuzange kuphele ngisho imizuzu ewu-30 ngesikhathi sibadayisela umbono wethu ngoba babonile ukuthi ubalulekile,wakha ubunye, ubumbano nokugqugquzela into yakithi enhle.


“UMnyango wezamaSiko namaCiko kuwona wonke amazinga, nabakwaHollywood, siyabonga. Kukhona amagoso agide kusukela ngo-1961, athe ayaqala ngqa ngengoma kaZwelonke ukungenelwa yimali ephaketheni ngomsebenzi awenzayo. “Into esiyenzayo eyokuphakamisa ingoma, akekho owinayo, futhi awekho amajaji, kodwa wonke umuntu oyingxenye, usuke ewinile ngoba uma ingajajwa, kungabe siyayibulala. Ngalokho-ke sikhuthaza ukuthi isifunda nesifunda, masibe nengoma yaso. “Thina sinekomidi lamagoso okuyilona eliqinisekisa amaqembu angenelayo ngoba uma sizibambele thina, mhlawumbe singafaka abangani bethu bese sibulala into yamagoso,” kusho uMnu Mcineka. Uthe ubuhle obenzeke ngempelasonto ePeople’s Park, bazimisele ngokuthi buphindeke kathathu ngonyaka ozayo.

Uveze ukuthi njengoba kulo nyaka kungenele nezitshudeni zaseDurban University of Technology (DUT), ngonyaka ozayo kuzoba khona nezinye izikhungo okubalwa i-University of Johannesburg nezinye njengoba izitshudeni sezifake izicelo nazo. Uthi isasasa lengoma libonakale linyuke kuwona wonke amazinga njengoba bekukhona ngisho izalukwazi eziyinzalabantu, zivunule ziconsa, namakhehla abeyibambile eminyakeni edlule emaqenjini ezifunda zawo. “Konke lokhu kusiphonsele inselelo enkulu ngoba ngonyaka ozayo sizoyethulela iNgonyama
uMswati, eSwazini, kube yiyona ezohlonza iqembu elizomela izwe layo njengoba neSilo sethu, (uMisuzulu kaZwelithini) siyifake enhliziyweni yaso le ngoma, sathi iLembe laligida ingoma okusho ukuthi lona wumkhosi wengoma kazwelonke esizweni seSilo.


“Akulona izwe laseSwazini lodwa esizolibandakanya, kodwa namanye angomakhelwane sizowasondeza eduze,” esho. UMnu Mbambo uthe nasezikoleni emabangeni aphansi bazogqugquzela ukuthi kusinwe ingoma. Uthi banezinhlelo eziningi zentsha ngale ngoma. “Sinxusa uhulumeni ukutshala entweni ethandwa ngabantu. Sibonile kwezinye izifunda ezigibelela amagoso, esifisa uhulumeni ngokweminyango ehlukene, uxhase nangezithuthi ngoba sekubonakele ukuthi abantu bayayithanda,” kusho uMbambo. Umhleli omkhulu weLANGA, uMnu Philani Mgwaba, uthe kuyabathokozisa ukubambisana nabengoma kazwelonke nokuphumelela kahle komcimbi. Uthe ILANGA lizimisele ukuqhubeka nokuweseka umcimbi. mthobisis@ilanganews.co.za ,www.ilanganews.co.za

Previous article8 JUNE 2023
Next articleUchithwe yinkantolo uMsholozi