Babonge i-ANC abaphelelwe yitoho kuHulumeni waKwaZulu-Natal

217

PHUMLANI GAMA

BABONGE ithuba abalinikwe yiqembu labo, i-ANC, abaholi abawu-7 abadliwe yizembe ezikhundleni zokuba ngongqongqoshe KwaZulu-Natal. 

Laba baholi – uMnu Sipho “KK” Nkosi (obekwezemisebenzi yomphakathi), uMnu Super Zuma (obekwezolimo), uDkt Ntuthuko Mahlaba (obekwezemidlalo, ubuciko namasiko), uNkk Peggy Nkonyeni (obekowezemali), uNkk Mbali Frazer (kwezemfundo), uNkk Nonhlanhla Khoza (kwezokuthuthukiswa komphakathi) noNkk Bongi Sithole-Moloi (obekowezokubusa ngokubambisana nezomdabu) – baphelelwe wumsebenzi emuva kokumenyezelwa kwekhabhinethi entsha eholwa nguMnu Thami Ntuli we-IFP ofungiswe ngoLwesibili kwesokuba ngundunankulu waKwaZulu-Natal. 

Kwabaphezulu kusukela kwesokunxele nguDkt Ntuthuko Mahlaba, uNkk Bongi Moloi-Sithole, uMnu Super Zuma noNkk Peggy Nkonyeni. Ngezansi, kusukela kwesokunxele nguMnu Sipho Nkosi, nguNkk Nonhlanhla Khoza noNkk Mbali Frazer. 

Izindawo zabo zithathwe nguNkk Thembeni kaMadlopha-Mthe-thwa (ezolimo),  uMfu Thulasizwe Buthelezi (ezokubusa ngokubambisana nezomdabu), uMnu Martin Meyer (ezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi), uMnu Francios Rodgers (kowezemali), nguNkz Mbali Shinga (kwezokuthuthukiswa komphakathi), nguMnu Mnu Mntomuhle Khawula (kwezemidlalo, ubuciko namasiko) noMnu Sipho Hlomuka (kwezemfundo).

UDkt Mahlaba utshele ILANGA ukuthi nakuba eseyilungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natal, kodwa usezogxila emsebenzini wakhe wobudokotela. 

Ephawula ngokushayeka kwabo uNkosi, uthe, usola izinto eziyisihlanu eziyimbangela yokwehlulwa kwe-ANC ukunqoba ukhetho. “Ukuziphakamisa, wukuqokelwa ezikhundleni kwabantu abangawazi umsebenzi, inkohlakalo, ubuqembuqembu ngaphakathi kwi-ANC nokukhulumana kabi ngisho nasezinkundleni zokuxhumana yikhona okube yimbangela yokuthi sehlulwe kangaka. Ngasohlangothini lwami, ngiyabonga ngethuba engilinikwe yinhlangano ukuba ngenze umsebenzi. Kuningi engikwenzile ngokubambisana nezinhlaka ebengisebenza nazo,” esho. 

UNkk Sithole-Moloi uthe buningi ubunzima ahlangabezane nabo emsebenzini abejutshwe kuwona. “Ngisebenze kahle nezinduna namakhosi. Kube buhlungu ukwanda kwezigameko zokubulawa kwamakhosi, izinduna nama-khansela. Bakhona omasipala abaholwa yi-ANC esibafake ngaphansi komlawuli, nakhona lapho bekungekhona ukuthi sisebenzisa inzondo, kodwa uhulumeni uthumela umlawuli ngenhloso yokusiza umasipala ukuze ungafadalali” esho. 

UZuma uthe: “Siyabonga emakhosini abesemukela uma siyokwethula imisebenzi ezindaweni zawo. Ngisebenze kahle kakhulu nabalimi nabafuyi ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.”

Previous articleIzinyunyana zilindele lukhulu kungqongqoshe omusha wezemfundo KwaZulu-Natal
Next articleUyaveva owashayelwa “ubuqola bomunye umuntu”