Bafuna itholakale nasezitolo ezinkulu iPeanut Butter yabo

223

NONHLAKANIPHO SHINGA

UKUBAPHEZULU kwesibalo sabantu abasha abangasebenzi endaweni abayakhele, yikhona okwenze basungula inhlangano, ukuze bakwazi ukuhlanganisa amakhanda bakwazi ukubanika amathuba omsebenzi bakwazi ukuxosha ikati eziko. UMnu Sbu Gwala onguSihlalo wenhlangano iSuperlife Science Co-Oparative, esungulwe ngonyaka ka-2016, okumanje isikhiqiza i-peanut butter, ngemuva kokuxhaswa yizinhlaka ezahlukene.

BASUNGULE INHLANGANO NGOBA BEFUNA UKULEKELELA EMPHAKATHINI KWABANGASEBENZI

Ekhuluma neLANGA, uGwala, uthi basungule le nhlangano ngokubona isimo esingesihle kunabantu abaningi endaweni yaseGreytown namaphethelo abangasebenzi, ngesikhathi beyisungula babegxile kakhulu ekutheni kutshalwe.
“Besibahlanu ngesikhathi siqala ukusungula le nhlangano, umbono esasinawo ngaleso sikhathi kwakungowokuthi kasifuni kubekhona amakhaya anabantu abasha okuzolalwa kungadliwe kuwona. Siqale ngokutshala izitshalo ezahlukene nokuthe sisayikhulisa, ngathola ucingo engangingalulindele olushintshe indlela inhlangano ebeyisebenza ngayo,”kusho yena.
Uthi wathi engazelele wathola ucingo oluphuma kumasipala weTheku ngaphansi komkhakha wakwaBusiness Support, bemtshela ukuthi kunohlelo lokufundela ukukhiqizwa kwe-peanut butter, wathi esebuya kuyo wabe esehlanganisa isigungu abasungula naso le nhlangano ebazisa ngabakufundile.
“Ngoba sasivele sifuna ukungena emkhakheni we-processing, sibe sesibona ukuthi kungabalula kuthina ukungena kulo mkhakha, ngoba okwase kufunakala sifune abantu abazoqeqesha ithimba esizosebenza nalo ekwakhiweni kwayo kanjalo nokuthi uma sifuna ukuthi igcine ifike ezitolo, kumele sisebenze kanjani nokuthi yikuphi okudingalakayo ukuze sikwazi ukufaka umkhiqizo yethu ezitolo,”kusho yena.
Uthi babe sebelulekwa kakhulu nguMnyano wezoLimo esifundazweni njengoba kufike abaseCedara babaqeqesha baphinde babalungisela nendawo ababesebenzela kuyona ukuthi ibe sesimweni.
“Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi besisaqala sisebenzele endaweni esiyinikwe ekhaya kithi nokuyigumbi elingaphandle kodwa umnyango wasifakela ugesi namanzi kulona ukuze sikwazi ukusebenza kahle. Njengoba ibhizinisi lethu likhula manje sesiphoqelekile ukuthi sithole indawo ezimele okuzoba ngesisebenza kuyona,” kusho yena.

BASIZWE WUMASIPALA NGENDAWO YOKUSEBENZELA

Uthi umasipala abangaphansi kwawo waseMvoti, ube usubanikeza isakhiwo esikhulu okwakuyinkulisa ukuthi bangasithatha basebenzele kusona kodwa okwamanje basahlanganisa imali yokuthi basilungise sibe sesimweni sokuthi bangakhiqizela kusona into edliwayo.
“Kuyimanje silinde imishini esiyithengelwe yinhlangano i-National Development Agency (NDA), okuyiyo esokwenza sikwazi ukukhiqiza isikali sika-20 ngehora, njengamanje sithwala kanzima njengoba singenawo umshini wokuhluba abakinathi, owokuwathosa kanjalo nokuwagaya njengoba sisasebenzisa ama-blender,”kusho yena.
Uthi le nhlangano ibaxhase ngemali engango-R130 000 ekukhuliseni ibhizinisi nathi banethemba ukuthi njengoba beqashe abantu abawu-9, sizokhula lesi sibalo kungekudala. Njengamanje umkhiziqo wabo i-Superlife Science Smooth Peanut Butter, ithokalala ezitolo ezingaphezulu kwezinhlanu edolobheni iGreytown, uthi umphakathi abakhele kuwona ubaseka ngendlela eyisimanga.
‘NgoNdaba sihlele ukuthi sihambele izikole zamabanga aphansi kanjalo nezinkulisa ezilapho sisebenzela khona ukubonga indlela abasixhase ngayo ngisho ingakahlolwa i-peanut butter yethu bebeyithenga. Manje njengoba isihloliwe sesishaywa yindawo u-SABS, ufuna ukuthi sisebenzele kuyona ukuze bakwazi ukusinika imvume yokuphakela izinto ezinkulu,”kusho yena.

IZINQINAMBA ZOKUTHENGA UMKHIQIZO

Uthi yize noma ngelinye ilanga benesifiso sokuthi bazitshalele amakinathi abawasebenzisayo kodwa okwamanje bayawathenga.
“Ngenye yezingqinamba esibuye sibhekane nayo njengoba abantu esithenga kubona abaseThekwini bebuye bangabi nawo umkhiqizo owanele, kodwa sesinabatshali abaKwaMhlabuyalingana esakha ubudlelwano nabo ukuthi sisebenzisane nabo ngoba ukufika kwemishini kuzodinga ukuthi sibe namakinathi amaningi,”kusho yena.
Uthi ngosuku bayakwazi ukukhiqiza u-5kg we-peanut butter, kodwa uma sekufike imishini isibalo sizoba sikhulu kakhulu.
“Sifisa ukukhula kulo mkhakha umkhiziqo wethu siwubone emashalofini ezitolo ezinkulu, sinethemba lokuthi sizogcina sifikile lapho,”kusho uGwala.
Uthi banethemba lokuthi bazokwazi ukukhulisa leli bhizinisi njengoba sebenayo nencwadi evela eMnyangweni wezokuHlumeleliswa kweZimilo, ethi uma sebekwazi ukukhiqiza isibalo esanele bazokwazi ukudayisela amajele asesifundazweni saKwaZulu-Natal.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKubekwe iso lenkosi esizweni esilwayo
Next articleKukhalwa ngesihluku kubulawa abahlanu bomndeni ngocelemba