Bafuna kuphenywengethenda yokudlaezikoleni zaseKZN

263

Bathi udaba sebelufake ehhovisi loMvikeli woMphakathi, nokho undunankulu uthi konke sekuqondile

MTHOBISI SITHOLE

IMEYA yaseZululand, uMfundisi Thulasizwe Buthelezi izwakalise ukuthi seyisifake kuMvikeli Womphakathi isikhalo ngethenda yokudla ezikoleni zaKwaZulu-Natal. Ithe seyinxuse uphenyo olunzulu ngendlela okusingathwe ngayo ukukhishwa kwayo njengoba lokhu sekulambise abafundi abawu-2.2 million ngenxa yokungafiki kwakho (ukudla) ezikoleni. Imeya itshele abezindaba ukuthi bafuna kwenziwe uphenyo oluphelele ngokuthi ngobani abathintekayo ohlelweni lokukhishwa kwale thenda. “Uhulumeni kaKhongolose wehlulekile ukwenza iqiniso, kwantshontshwa emlonyeni ukudla kwezingane KwaZulu-Natal. Abantwana baye ezikoleni belambile. “Ihhovisi lami lingenelwe yizingcingo zabazali eZululand, abangakwazi ukuzisiza bona uqobo.


Izingane zabo ziyizisulu ngenxa kahulumeni we-ANC onobugovu, okhohlakele futhi ongabambeki,” kusho imeya. Phakathi kwezinto abanxuse ukuba ziphenywe yihhovisi loMvikeli Womphakathi, wukuthi bangaki abahlinzeki bokudla abathintekayo kule thenda, nenani lomsebenzi elinikwe umhlinzeki ngamunye. Okunye abafuna kubhekwe wukuthi uthini umlando walona oyedwa okunguyena onikwe ithenda yokwengamela konke. “Sifuna kubhekwe ukuthi ungakanani umonakalo owenzekile ekuphazamisekeni kokufunda nokufundisa ngenxa yokungabi bikho kokudla ezikoleni,” esho. Ngesikhathi kwabiwa isabelomali emnyangweni wezemfundo, le thenda yabelwe u-R1.7 billion okuyithenda enikwe uMnu Manzini Zungu ophinde abe ngesinye sezikhulu zekilabhu kanobhutshuzwayo, AmaZulu FC.


Kulo nyaka njengoba kuqale umsebenzi omusha wokuphakela izikole, kuMbasa (April) kwaphela izinkontileka zalaba abebekade bephakela ngokwedlule, umsebenzi wanikwa umuntu oyedwa ukuba akuthenge ezitolo ezithile asebenzisana nazo, bese eyalela izinkampani ezihlonzwe wumnyango wezemfundo ukuba zilande lokho kudla kulezo zitolo, zikuhambise ezikoleni. Kulo nyaka umsebenzi walezo zinkampani wukuthi zihambise ukudla kuphela ezikoleni. Ekhuluma kwelinye lamaphephandaba uMnu Zungu, uthe izinkinga zokugqoza kokuhanjiswa kokudla ezikoleni, zidalwe ngabanye osopolitiki ngenxa yomona. Uhlelo lokubambezeleka kokudla, luphazamise abafundi abawu-2.2 million KwaZulu Natal, okuyizikole eziwu-5 400. UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNk Nomusa Dube-Ncube, uthe bawutholile umbiko ophelele kuNgqongqoshe wezeMfundo,uNkk Mbali Frazer ngalolu daba, wathi sekulungisekile konke. Ngakolunye uhlangothi, noNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga, usejube ithimba elizophenya ngale thenda esifundazweni. mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKusolwaubudedengubesikole’ngokuzibulala’komfundi (19)
Next articleUsaziwayo ufanisaudumo nombulalazwe