Bagcwale umgwaqo eMgungundlovu odokotela befuna ukuqashwa

333

THANDI ZONDI

INKINGA yokungaqashwa kodokotela kuleli, seyithathe elinye igxathu njengoba namhlanje labo ababhuquza emakhaya, bephume bagcwala izitaladi edolobheni laseMgungundlovu bezwakalisa ilaka labo.
Labo dokotela kabagcinanga nje ngokumasha, baphinde bashiya ama-cv abo, bacela ukuba uMnyango wezeMpilo uthathe kuwona uma sekuvuleke izikhala.

Inhloko yoMnyango wezeMpilo esifundazweni saKwaZulu-Natal, uDkt Sandile Tshabalala wamukele incwadi yezikhalo zodokotela. Umnyango uthembise ukubuyela kubona zingakapheli izinsuku eziwu 14, ngemuva kokwamukela uhlu lwezikhalo kodokotela abebemashele emahhovisi awo eMgungundlovu bekhala ngokungaqashwa.

UDkt Sibongiseni Dhlomo onguSekela-Ngqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke, uthe udaba lokungaqashwa kodokotela kakusiyo inkinga yesifundazwe saKwaZulu-Natal kuphela, bayazama ukuyilungisa. Wathi bayavumelana nezinye zezikhalo zodokotela. “Usizi lwenu lusetafuleni kungqongqoshe wezempilo kuzwelonke ngokusebenzisana nongqongqoshe wezezimali ngenxa yokuthi sesiyisebenzisile imali ebibhajethelwe umnyango wezempilo,” esho. Uthe lolu daba lusezithebeni, uNgqongqoshe uDkt Joe Phaahla uzokhuluma ngalo namhlanje kwinkulumo mpikiswano ephalamende.

UDkt Nombuso Phehle waseThekwini uthi uqede ukufunda ngo-2020, kusukela ngo-2023 kuze kube yimanje akasebenzi. Wenza i-community service esibhedlela iRK Khan, eChatsworth nase Catherine Booth Hospital.
“Bathi imali kayikho yize isidingo sodokotela besibona. Njengoba bethi kasizivulele izindawo zethu zokusebenza, kasinayo kwayona leyo mali yokwenza lokho neyokuya phesheya siyosebenza khona. Kukodwa esikucelayo, wukuthi badedele imali, basiqashe, abantu bafela ezibhedlela sikhona,” esho.

UMnu Mlungisi Ndlovu wePublic Servants Association (PSA), uthe kuyihlazo okwenziwa nguhulumeni. “Onesi nodokotela basebenza ngokungaphezu kwamandla kodwa kunodokotela abahlezi emakhaya, abaqashiwe,” esho.
Okhulumela odokotela abangaqashiwe eKZN, uDkt Siya Shozi, uthi kayikho into ebambekayo abayithola kuhulumeni. Uthi bebenethemba lokuthi kuzoba nezikhala ezizovuleka njengoba kuqala unyaka. “Esikutholile kwinyunyana yethu iSAMATU wukuthi akukho nesisodwa isikhala esivulekile. Sifisa ukuthi siqashwe, hhayi lezethembiso ezilokhu zenziwa wumnyango wezempilo ezingafiki ndawo, “kuchaza yena. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleUmshado wamaphupho emdlalweni wakumabonakude
Next articleBuildrite ithangi Abawine imiklomelo