Bagile izimanga abakhokhi bentela kunyaka-mali osanda kuphela

637

BHEKI NDLOVANA 

IBALELWA ku-R 2,1 trillion intela eqoqwe yiSouth African Revenue Service (Sars) kunyaka-mali u-2023/2024. I-Sars ithi le mali ingaphezulu kwaleyo eyiqoqe kunyaka-mali owedlule, u-2022/2023. 

Lokhu kuvezwe nguSolwazi Edward Kieswetter ongukhomishana weSars ngoLwesibili emini ngesikhathi ethula umbiko mayelana nokuqoqwa kwentela kulo nyakamali ophele mhla ka-31 kuNdasa (March) nonyaka. 

Embikweni wakhe, kuvele ukuthi imali eqoqwe yiSars ku-2023/2024 yenyuke ngo-R54,2 billion (3,2%) uma kuqhathaniswa nangonyaka-mali owedlule. Kuvele nokuthi iSars kayigcinanga nje ngokuqoqa imali kubakhokhi bentela, kodwa ibuyisele u-R414 billion kubona. Kwabahlomule kulesi samba, kubalwa izinkampani ezinkulu, amabhizinisi amancane nezisebenzi. Ababuyelwa ngamangqushana eSars yilabo abasuke bedliwe intela engaphezulu kwaleyo okumele bayikhokhe ngokusemthethweni. 

USolwazi Kieswetter uqhube ngokuveza ukuthi nalabo abenza ubugebengu, abakhwabanisayo – bebalekela ukukhokha intela -kababayeki, bayabashekelela babakinatele nangengalo yomthetho, baphoqwe ukukhona. 

Ubonge abantu baseNingizimu Afrika abaneqhaza emalini yentela eqoqwayo. Uthe bonke banalo iqhaza ngoba ngisho nabangasebenzi bayayikhokha intela ebizwa nge-value added tax (VAT), ebanjwa ezimpahleni okubalwa kuzo ukudla nezinsiza. 

Previous articleOdokotela baqhinqe emahhovisi omnyango
Next articleOweMK uzovela enkantolo ngokuvubela udungunyane