Bagxumeke “imijondolo”phambi kwesiqiwu

295

Bathi baphethe incwadi ewubufakazi bobunikazi bomhlaba

TSEPO MOLEFE
UNGASE ulahlekelwe ngesinye seziqiwu eziwungenisela imali eshisiwe ezintabeni zoKhahlamba umkhakha wezokuvakasha ngaphansikwe KwaZulu-Natal, Wildlife Ezemvelo. Lokhu kungenxa yokuvela kwabantu abaphethe amaphepha “awubufakazi” bobunikazi bomhlaba okwakhiwe kuwona iVergelegen Nature Reserve eLotheni, ngaseHimeville. ILANGA lithole ukuthi kunemindeni engaphezulu kwewu-20 eyasuswa kule ndawo ngeminyaka ka-1960, ngesikhathi kuzokwakhiwa isiqiwu. Le mindeni eyathathwa yayobhaciswa eRobert’s Farm, eku-Khanyeni, emhlabeni okuvela ukuthi usesizweni sakwaNxamalala, eMpendle – ibuye kungazelele muntu emhlabeni woyisemkhulu, yagxumeka amadokodo phambi kwamasango esiqiwu ngoba ingavunyelwe ukungena ngaphakathi.

Nyakenye ILANGA labika ngale mindeni eyayinengebhe, ingazi ukuthi izohlalaphi emuva kokuvela kwencwadi yesizwe sakwaNxamalala eyayicacisaukuthi umhlaba ehlala kuwona ngowesizwe. INkosi Zuma ikuqinisekisile kwiLANGA ukuthi umhlaba waseKukhanyeni ngowakwaNxamalala, kodwa kakukho muntu ozosuswa ngempoqo kuwona. “Encwadini sicacisa ukuthi umhlaba ngowesizwe, kakukho muntu onelungelo lokuwubiza ngowakhe. Zifikile izikhulu zeminyango ehlukene, sahlala savumelana ngokuthile okumele kwenziwe ngabantu abasuswa eVergelegen Nature Reserve bashiywa kwaNxamalala, kodwa kuze kube manje kakukaze kubuye muntu kithina, nokucikiciwe okukhomba okuzokwenziwa.


Laba bantu balwela okungokwabo, okungahlangene nesizwe sakwaNxamalala, kabaxoshiwe,” kusho inkosi. UMnu Thanda Zuma ongusihlalo
wekomidi lale mindeni, ukuqinisekisile ukuthi ngenxa yokungabi namhlaba oqondile, baqoke ukubuyela lapho izimpande zabo zikhona. Uthe bazithole sebephakathi emdonsiswaneni wesizwe sakwa-Nxamalala nohulumeni bebe banawo umhlaba abanobunikazi obuphelele bawo. Ukhale ngokuthi bekungabasizi ukuhlala eMpendle ngoba bebengathuthukiswa, kuthiwa bahlala epulazini elinabanikazi. “Sesiphumile epulazini elisemhlabeni wakwaNxamalala sabuyela kowobaba okwakhiwe kuwona iVergelegen Nature Reserve.


“Sibhekene nenkinga yokungena, sivalelwe amasango, kasikwazi ukufinyelela emanxiweni. Sibuye ngegunya kwazise sinamaphepha aphathekayo ngobunikazi bomhlaba nokuthi kasizona izigebengu emhlabeni womkhulu bethu.Ngaphakathi esiqiwini kunamaliba omkhulu asephenduke umbukiso ezivakashini. Kasilwi, sifuna ukungena emhlabeni womkhulu sihlale ngokuthula,” kusho yena. Okhulumela ezeMvelo KZN Wildlife, uMnuMusa Mntambo, uthe kabakwazi ukuphawula ngokuqondile kwazise babhekene nobuhixihixi bezokuxhumana ngezingcingo nezisebenzizabo zaseVergelegen Nature Reserve ukuzwa ngokuqhubekayo esiqiwini. Uthe usalindele izimpendulo njengoba egcine ezithumelele umyalezo ngobhalonyazi (e-mail).

Previous articleBajikijele umqeqeshi becikwa yisibhaxu
Next articleIsililongokuminzakwabafundi ababili