Bahoxe isigubhukane abameli bakamsholozi

840
NguMnu Jacob zuma

INTATHELI YELANGA

KUSOLWA izizathu ezahlukene ngokuhoxa kwabameli bakaMnu Jacob Zuma ecaleni lakhe lenko-hlakalo okumele liqale mhla ka-17 kuNhlaba (May) 2021, izingqapheli zezomthetho ezibona ukuthi kuzo-msiza akwazi ukusebenzisa ama-qhinga okubambezela ukuqulwa kwalo. 

 Ummeli kaMnu Zuma, uMnu Eric Mabuza, ufake isaziso soku-hoxa ekumeleni ikilayenti lakhe, nokho wangabeka zizathu. 

UMnu Sipho Ngwema okhulumela iNational Prosecuting Authority (NPA), ukuqinisekisile ukuthi bayi-tholile incwadi evela kwabakwaMa-buza Attorney’s ibazisa ngokuhosha kwabo imfe ekumeleni uMnu Zuma.

 “Singakusho kugcwale umlomo ukuthi umbuso uvivile, ukulungele ukuqhubeka naleli cala mhla ka-17 kuNhlaba 2021,” kusho uMnu Ngwema. 

Yize kunjalo, izazi zomthetho no-mthethosisekelo zithi lokhu kuhoxa kwabameli kuzoba nomthelela ongemuhle kuleli cala. 

UDkt Lawson Naidoo onguno-bhala weCouncil for the Advance-ment of the Constitution, uthe nge-nxa yesinqumo seNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala sokuvala ompompi boMbuso abebegeleza inkece yokukhokhela izindleko za-macala kaMnu Zuma, akuthusi ukuthi abameli bakhe baqome ukuho-xa. 

“Kungenzeka nokuthi ubhekwe ngelakubo uMnu Zuma njengoba le nto yenzeke manje, ngoba ingamnika ithuba lokufuna ukuba kuba-mbezeleke ukuqulwa kwecala. Uzo-funa ukuba inkantolo ikuqonde ukuthi udinga ukwengezelwa isikhathi (sokulungiselela icala),” kusho uDkt Naidoo. 

Ummeli wasemajajini, u-Adv Paul Jorgensen uthe isizathu esi-ngaba sobala ngesokuthi uMnu Zuma akanayo imali eyanele uku-bhekana nezindleko zecala. 

“Esesibili, kungaba wukungaboni ngasolinye phakathi kwabameli ba-khe mayelana nokuthi kumele li-phathwe kanjani leli cala. Okukhulu kakhulu okusolisayo, kungaba wukuthi yinto ehleliwe, okuyosiza uMnu Zuma ekubambezeleni icala,” kusho u-Adv  Jorgensen. 

Mayelana nenkampani yezikhali yaseFrance, iThales, emangalelwe noMnu Zuma kuleli cala, u-Adv  Jorgensen uthe ingase ifake isicelo sokuba lisuswe ohlwini lwamacala kunokuthi lihlehliswe ngesikhathi uMnu Zuma esathungatha abameli abasha, ngenxa yokuthi ukubambe-zeleka kwalo akudalwanga yiyona. 

Kwenzeka lokhu nje, ngeledlule iNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala yagqema uMnu Zuma udume, ichitha isicelo sakhe sokuba iguqule isinqumo seNkantolo eNkulu yasePretoria esasithi uMbuso akufanele ukhokhele izi-ndleko zamacala akhe, ngakho ku-mele abuyise imali yabakhokhi be-ntela engaphezu kuka-R25 million obesekukhokhelwe ngayo abameli. 

Inkampani yakwaMabuza ihoxa nje, yathatha lo msebenzi ngoMbasa (April) nyakenye kade uphethwe yiMichael Hulley and Associates.

www.ilanganews.co.za

Previous articleUnesi ecaleni lokudlwengula isiguli
Next articleZIYAWUSHAYA KUBABES NOMPINTSHO