Bakhala ngezokuphepha e-UniZulu

653

Kuthiwa izigebengu ziyazicanasela ezindlini zabafundi

INKOSI yesizwe sakwaMkhwanazi, eMpangeni, uMnu Mandla Mkhwanazi iphawula ngezokuphepha enyuvesi eyakhele isizwe sayo.
ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

MTHOBISI SITHOLE
ZIFUNA kungenelele iNkosi yesizwe saKwaMkhwanazi, ngokuthi inikeze inyuvesi indawo enkulu yokwakhiwa kwezindawo zokuhlala kwezitshudeni, e-University of Zululand, ukuze kunqandwe ubugebengu okuthiwa sekucekele phansi izimpilo zabafundi. Lokhu kuvezwe nguNobhala weStudent Representative Council (SRC) uMnu Ndumiso Sibisi. Uthi izigameko ezenzekayo zibangelwa wukuthi inyuvesi ithatha inqwaba yabafundi ibe ingenazo izindawo zokubahlalisa. “Ngokwesikole sithi ikhona imali kodwa izindawo kazikho. Kwenzeka lezi zigameko nje, nayo inyuvesi kayibiyiwe, ziyazingenela izigebengu ngaphakathi, zizenzele umathanda ezindaweni okuhlalwa kuzona esikhungweni ngenxa yokuthi inyuvesi ithi ukubiya kwayo kulele egunyeni lenkosi ngoba kunemingcele engaphansi kwayo,” kusho uMnu Sibisi.


Utshele ILANGA ukuthi bafisa ukuthi kuqashwe amabhilidi edolobheni eMpangeni, azohlala abafundi bakhiswe emiqashweni yezakhamizi emiphakathini ngoba sekwenzeke umonakalo omkhulu. “Inyuvesi ikwazi ukuhlalisa abafundi abangaphansi kuka-6000 esikhungweni, inqwaba ihlala ngaphandle,” kusho uMnu Sibisi. INkosi yesizwe uMnu Mandla Mkhwanazi, engxoxweni yayo nephephandaba, ithi izandla bazivulile ekwakheni uzinzo nokuphe-pha enyuvesi. Ithi isezinhlelweni zokwakha ezinye izinhlaka zokuphepha. “Umkhandlu wesizwe uqoke uMnu Emmanuel Dube, ohlala emkhandlwini wesigungu senyuvesi ukuthi kuboniswane phakathi kokubambisana kwesizwe nesikole. “Ubugebengu kasihambisani nabo ngoba izingane zihlala esizweni ngenxa yokulangazelela imfundo,” kusho iNkosi Mkhwanazi.


Uthi eminyakeni emithathu edlule, ubize umhlangano wabo bonke abaqashisile emphakathini, waphakamisa ukuthi kube khona imali abazoyikhipha kuthengwe amaveni amabili, kuqashwe nenkampani yonogada ezimele, ezogada abafundi ikhokhelwe abaqashisile. “Lwenziwe uhlu lwabo bonke abaqashisile lwahanjiswa enyuvesi. Ibe yingxenye yalolu mbimbi lokwakhiwa kwamaqhinga,” kusho uMnu Mkhwanazi. Uveze ukuthi njengoba kusuke izidubedube, awukho umbiko ofikile enkosini ngokwezithunywa zenyuvesi. UMnu Dube, ohlala emkhandlwini wenyuvesi, uthi ukuhlukumezeka kwabafundi ngeke kuphe-le kulesi sikhungo uma izingane ziqhubeka nokuhlaliswa ngaphandle. “Zifunda kabuhlungu izingane zihlale zijeqeza ebusuku, kuba-njwa ngisho izikhali ngaphakathi zishushumbiswa,” kusho uMnu Dube.

Previous articleI-Chiefs ibambe umoya ngesethenjwa esilimele
Next articleSEBETHEMBE INGALO YOMTHETHO KWELOKUBULAWA KWENDODANA