Bakhala ngokubhuquza neziqu emakhaya odokotela

236
IMASHI yangonyaka owedlule lapho odokotela babekhala ngokungaqashwa.

THANDI ZONDI

BAKHALA ngokubhuquza emakhaya neziqu zabo odokotela baKwaZulu-Natal, nakuba izibhedlela nemitholampilo kahulumeni beshoda. UDkt Thanduxolo Cele okhulumela odokotela abangasebenzi, uthi kuyihlazo okwenziwa nguhulumeni kubantu. Uthi imizamo kahulumeni yokuqasha odokotela abebefunda ngomfundazwe wawo nabebeqeqeshwa eCuba, kabayibukeli phansi.

“Yize kunjalo sifisa kwaziwe ukuthi basekhona abanye odokotela abangakaqasheki. Lokhu okwenzeka kwezinye izifundazwe, lapho othola khona ukuthi odokotela bayakhululwa kwizinkontileka ngenxa yokuthi izikhala kazikho (posts), asifisi kwenzeke kulesi sifundazwe, kunesidingo esingaka sodokotela esikhona. Akumele engabe sibhekene nale nselelo esibhekene nayo, yokuthi kuthiwe odokotela kabaqashiwe, imsebenzi ibe ikhona,”kuchaza uDkt Cele

Okuvelayo wukuthi iningi eliqede i-community service okuba yinkontileka yonyaka besebenzela izikhungo zezempilo zikahulumeni. Uma kuphela le nkontileka bafana nabantu abalahlwe emnyango, babhuquze emakhaya neziqu.

UDkt Cele uthi umsebenzi wodokotela ukhona, nesidingo sikhulu, kodwa inkinga ekhona ngeyokuthi imali yawo kayifakiwe ngenxa yokwehliswa kwebhajethi wumnyango wezempilo.
“Akumele ngabe sinesimo esinjengalesi, ikakhulu uma kuza kwizimpilo zabantu. Akumele engabe abantu bashikisha amabhentshi ezibhedlela nasemithompilo belinde ukubona udokotela oyedwa, owenza umsebenzi wodokotela abawu-10,” usho kanje.

Banxusa uhulumeni ukuba aqashe bonke odokotela, nama-post adedelwe kuqashwe abantu abahleli emakhaya. Uthi ziningi izikhala zomsebenzi okumele engabe ziyavulwa ngoba odokotela badingeka kakhulu. “Umnyango wezempilo ubhekene nezinkinga, lokho kwenza ukuthi izinsiza zingafiki kubantu bakithi. Akumele ngabe sisabhekene nengqinamba enjengale ngemuva kweminyaka ewu-30 sathola inkululeko,” kuchaza uDkt Cele. Uthi kabazikhulumeli bona kuphela, nabahlengikazi imbala ngoba bahleli emakhaya.

“Ekuqaleni umbono kahulumeni kwawukuphucula isimo sezempilo ezindaweni zasemakhaya, kodwa sibona uhudula izinyawo, kunenkinga yezinsiza ezibhedlela zasemakhaya, izisebenzi ziyashoda, abanye bayesula noma bathatha umhlalaphansi, izikhala zabo kazigcwalisa. Ngaphezu kwalokho namakhono kawathuthukiswa kodokotela basemakhaya. Sidinga kube nohlelo lapho odokotela basezibhedlela ezinkulu (regional and academic hospitals) bezokwazi ukusebenzisana nabezibhedlela zasemakhaya ukuthekela ulwazi. Ukuze abantu basemakhaya bangabi nomcabango wokuthi kungcono uma beya ezibhedlela ezisemadolobheni ngoba kutholakala impilo engcono, akukwazi ukuba kanjalo emva kweminyaka ewu-30,” esho.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uMnu Ntokozo Maphisa uthe le nselelo kayibhekene nodokotela kuphela, ihlasele yonke imikhakha futhi ezweni lonke.
“Yingakho njalo uma luqhamuka lolu daba siye siqale ngokuzwelana kakhulu nabo bonke abantu abasha ababhekene nalesi simo. Kanye nabo bonke abantu abahleli neziqu emakhaya ngenxa yokwentuleka kwamathuba omsebenzi ngenxa yokuntengantenga kwesimo somnotho okusithintayo nathi njengoMnyango,” esho.

Uthi uhulumeni uzibophezele ekululeni isandla kubantwana abasuke bethole imiphumela emihle kumatikuletsheni kepha bengenawo amandla okuqhubeka emikhakheni abasuke beyifisa. Lokhu kubandakanya nodokotela namanesi.
“Kodwa lokhu kulekelela akumele bese kuthathwa ngokuthi uma eselekelelile uphoqelekile ukuthi abuye abaqashe yena bonke asuke ebalekelele,” kuchaza yena.

Uthi uMnyango wezeMpilo unabantu abasha abaningi obalekelelile emva kokufaka izicelo zokuxhaswa ngezimali zokuqhuba izifundo ngokwemikhakha eyahlukahlukene yezempilo. Kepha okuthi uma beqeda kungabilula ukuthi bathole izikhala ezikhungweni zikahulumeni.
“Kungaliphutha ukuthi siyeke ukulekelela abantu abasha ekutheni bafeze amaphupho abo okufundela abakufisayo ngokwezicelo zabo, ngoba nje sithi ngeke sikwazi ukubaqasha uma sebegogodile. Kodwa sibe sinawo amandla okubalekelela ukuthi bagogode ezifundweni abazikhethele zona,” esho.

UMaphisa uthi baningi asebebalekelelile ohlelweni lwabo lokuxhasa abaphase kahle. Uthi uma umuntu eseneziqu usuke esengakwazi ukuthi abheke ezindaweni ezahlukahlukene okungenzeka zibe namathuba.
“Into esesiyiqinisekisayo njalo uma singena esivumelwaneni sokulekelela ngezimali zokufundisa, umuntu siyamcacisela zibekwa ukuthi akukho okusibophezelelayo ukuthi simqashe uma esephothule izifundo zakhe” esho.
“Ibakhona-ke lenhlese yokucabangela ukuthi kulindeleke ukuthi uma usufundiswe wuhulumeni kumele nakanjani uqashwe kwahulumeni kanti kakunjalo. Yingakho sibakhuthaza asebeqede ukufunda ukuba bazicabange nezinye izindlela zokwakha amathuba emisebenzi.”

“Kukhona izibhedlela ezizimele ezingabaqasha, kukhona amathuba okuziqasha bona abangawakha njengokuvula ama-surgery abo, njalo-njalo ngale kokuthi baze belinde amathuba kahulumeni kuphela,” kuphetha yena. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleSiyakhula isikhwama somfundaze esizweni saseMathulini
Next articleIngwadla ngezicelo ezintsha zabafundi emanyuvesi