Bakhala ngokuphoqwa ‘ukuzilela inkosi’

505

Kuthiwa oyotholakala ephule umthetho, uzohlawuliswa u-R1 500

LUCKY CAIN
IQUBULE imvunge emphakathini waseNtabamhlophe, eMtshezi, imithetho yokuzilela inkosi esanda kukhothama. Amanye amalungu akhala ngokuthi iyacindezela (imithetho) futhi kayisahambisani nesikhathi sesimanje. Ngeledlule kudutshulwe kwabulawa iNkosi Zwelakhe Ndaba (osesithombeni) esigamekweni esishaqise izigodi ezingaphansi kwayo. Ngemuva kokukhothama kwayo, umphakathi utshelwe ngemithetho yokuzila okumele igcinwe kuze kube inkosi iyatshalwa ngeSonto. Udaba lwale mithetho lusatshalaliswe ezinkundleni zokuxhumana, abantu baphawula ngezindlela ezahlukene. Phakathi kokubaliwe ngenhloso yokuzilela iNkosi uNdaba, wukuthi abantu besilisa bangazithwali izigqoko noma yikuphi, akuyiwa emahlathini, akuyiwa emasimini, ayithintwa inhlabathi, ayenziwa imicimbi, akunekwa ocingweni noma kuphi lapho kuzolenga khona izimpahla.


Okukhwezele izikhuni zentukuthelo kwabangahambisani nale mithetho, wukuthi kuthiwe abazotholakala beyephula bazohlawuliswa u-R1 500. Elinye ilungu lomphakathi elicele ukungadalulwa ngezizathu zokuphepha, lithe kunzima ukuqhubeka nempilo yansuku zonke kusukela kukhotheme inkosi. “Kasikwazi nokwenzani ngoba kuthiwa kumele sizilele inkosi. Lokhu sekuphazamisa nokuphila kwethu manje. Siyazwelana nokwenzeke endlunkulu, kodwa kunzima uma singasakwazi ukuphila ngendlela ejwayelekile,” kusho leli lungu. Liveze ukuthi kuyimanje lapho lihlala khona, amaphoyisa enkosi ayehla ayenyuka, aqaphe abaphula le mithetho.


Elinye ilungu lomphakathi liveze ukuthi le mithetho yayenziwa ngesikhathi sasemandulo, ngakho kayisahambisani nhlobo nesikhathi samanje. “Esikhathini samanje kunabantu abaziphilisa ngakho ukuya emasimini, kunabantu abaziphilisa ngokuwashela abanye izimpa-hla. Lokho kuchaza ukuthini kulabo bantu abaziphilisa kanjalo? “Kumele kushintshwe indlela yokwenza ngoba nangesikhathi kukhotheme iSilo, kwaqhutshekwa nempilo nakuba sakuhlonipha ukukhothama kwaso,” kusho leli lungu nalo elicele ukungadalulwa ngoba lithi inganono kayidlali kule ndawo kulezi zinsuku. Lithe abasebenzisana namakhosi kumele bacabangele abantu kunokuthi bacabangele okwakwenziwa emandulo.

USihlalo weNdlu yasebuKhosini bakwaNdaba, uMnu Mbongi Ndaba, ukuqinisekisile ukuthi kunemithetho okumele ilandelwe njengoba kukhotheme inkosi. Uthe le mithetho kumele ihlonishwe njengoba nangesikhathi kukhotheme uyise wenkosi, esanda kukhothama ngo-1995, kwaba nendlela izigodi ezingaphansi kwayo ezazila ngayo. Utshele ILANGA ukuthi nakuba engeke ayibalule le mithetho okwamanje, kodwa ikhona, futhi bayanxusa ukuba ilandelwe kuze kube inkosi iyatshalwa. Ukuchithile ukuthi kunenhlawulo ka-R1 500 kumuntu ozotholakala ephambana nale mithetho. “Engingakusho wukuthi labo abazophambana nale mithetho, bazobhekana nesigungu sobukhosi bese bethathelwa izinyathelo,” esho.


Nokho akaphumelanga obala ngezinyathelo ezizothathwa. Ucacisa nangemibiko ethi kumele umuzi nomuzi ukhiphe u-R50 womnikelo. Uthe lokhu kuya ngezinduna zezigodi ukuthi zona zikhetha ukunikela ngaluphi uhlobo endlunkulu njengoba kwehle lo muga. “Yizinduna ezinqumayo, ngezigodi eziziholayo ukuthi zizokwenza kanjani, ngakhoke ngeke ngiphawule ngalokho,” kusho uMnu Ndaba. Ummeli ozimele, uMnu Sandile Zondi weCS Zondi and Associates Inc, ezinze eThekwini, uthe ngokomthethosisekelo, isigungu sobukhosi sinalo ilungelo lokuthatha izinqumo ngezindawo esiziholayo. Uthe akukho okuphambene nomthetho ngalokhu, inqobo nje uma umphakathi unalo ulwazi ngomthetho wesigodi.


USolwazi Bhedlindaba “VVO” Mkhize ongungoti wezamasiko, uthe kuwusiko lwakudala ukuzila endaweni uma kunesifo esehlile. Uthe lokhu akukhathaleki noma kukhothame inkosi noma umuntu nje, ojwayelekile. “Kusukela kudala isifo emandulo sasihlonishwa, ngakho zisekhona izindawo ezibuswa ngamakhosi nezinduna ezisaliqhuba leli siko,” esho. Uthe umhlabathi yinto ehlonishwayo kakhulu ngoba yilapho umuntu osedlulile emhlabeni efihlwa khona kanti nothuli ludala ukungcola. Uthi kuyathokozisa ukubona ukuthi zisekhona izindawo okusa qhutshwa isiko njengoba linjalo. Ukuchithile ukuthi luwukucindezela njengoba kukhona abakhalayo ngokuhlonishwa kwalo. “Ezinye izinto emandulo zazihlonishwa hhayi ngoba kukhona okuzozuzwa, kodwa zazihambisana nobuntu nokuzwelana nalowo owehlelwe wumshophi. “Ngakho ukumisa ukusebenza kwakungenye yezindlela ekhombisa ukuthi uyazwelana nalowo mndeni,” kusho uBhedlindaba. lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleUthi ukhishwe esibhedlela wadalakacwa ngaphandle
Next articleIBillionaires kuyisebenzele ukumaketha izinkakha