Bakhathazekile abazali ngodado abafundela emnyango

102

THANDOLUHLE NGUBO

BAKHALA ngothishanhloko wesifazane, waseThobani Primary School, eNewcastle, abazali bodado abafunda enkulisa i-New Day, eyabekwa emagcekeni alesi sikole. Kuthiwa yabekwa ngemuva kwesivumelwano esenziwa kubanjiswene noMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi, nowezeMfundo, esifundazweni iKwaZulu-Natal, ngesikhathi kubheduke isifo soKhuvethe (Covid-19) ngo2021.

ILANGA likhulume nomunye wabazali bezingane ezifunda kule nkulisa ongathandanga ukudalulwa, oveze ukuthi nguye lo thishanhloko ‘owabasukela’ wathi ikhona indawo abangayisebenzisa njengenkulisa esikole aphethe kuso.

“Inkulisa yasungulwa ngo-2017. Ngemuva kweminyaka emibili isunguliwe, uthishanhloko watshela abasunguli bayo ukuthi ikhona indawo evulekile abangayisebenzisa emagcekeni esikole. Abasungili bayo abakuthathelanga phezulu lokho, kwaze kwaba kubheduka ukhuvethe. Kuthe sekubuyelwa ezikoleni ngo-2021, bayalelwa uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ukuthi bathole indawo enkulu ukuze bakwazi ukugcina umthetho wokungasondelani (social distance),” esho.

Uthi ngenxa yokuthi inkulisa yayingenabo abaxhasi ababengalekelela ukunweba isakhiwo esasisetshenziswa, abanikazi bayo banquma ukuzwa kuthishanhloko ukuthi kungabe isekhona yini indawo ayebathembise oyona phambilini. Ubike ukuthi uthishanhloko wavuma, kwabe sekwenziwa izivumelwano kuhlangene nezikhulu zoMnyango wezeMfundo nowezokuThuthukiswa koMphakathi. Utshele leli phephandaba ukuthi izinto ziqale ukungahambi kahle ngemvu kokulungiswa kwalesi sikole ngonyaka owedlule.

“NgoMfumfu (October) wangonyaka owedlule kuqale ukulungiswa kwamanye amagumbi alesi sikole. Uthishanhloko wathi kunezinto afuna ukuzifaka kuleli gumbi eliyinkulisa, kodwa ukufunda kwabuye kwaqhubeka kwaze kwaba kuvalwa izikole kungekho lutho olwenzekile. Sithukile ngosuku lokuvulwa kwezikole esenqaba nokhiye wesango lase nkulisa, esho ukuthi akasayidingi inkulisa emagcekeni esikole, igumbi uzolisebenzisela okunye, nokwenze ukuthi izingane zethu zifundele phansi kwesihlahla kusukela kuvulwe izikole,” kusho umzali.

Leli phephandaba likhulume noNkz Ntandoyenkosi Shabangu ofundisa kule nkulisa. UNkz Shabangu uthi okwenziwa nguthishanhloko kuyamangaza ngoba akufani nalokhu okwavunyelwana ngakho ngesikhathi besayina inkotileka (ILANGA eliyibonile). Kule nkontileka kuvela ukuthi kusayinwe isivumelwano esizivuselelayo minyaka yonke (auto renewal contract), kanti inkulisa ikhokhela isikole imali ewu-R500 nyanga zonke kusukela ngonyaka owedlule. UNkz Shabangu utshele leli phephandaba ukuthi uyile emahhovisi oMnyango wezeMfundo esifunda, basihlaba isenzo sika thishanhloko.

“Umnyango uthe lokhu okwenziwa nguthishanhloko akukho emthethweni, nase sivumewaneni esasenza. Bathe uma engasasidingi emagcekeni esikole kumele asinike isaziso sezinsuku eziwu-30 njengokwesivumelwano, kodwa akakwenzanga ke lokho unqabe nokhiye, noma sengimazisile ngokushiwo ngumnyango akushintshanga lutho,” esho.

Ubike ukuthi abanye abazali abasazilethi izingane zabo enkulisa kanti laba abasebenzayo bayaziletha. Uthi lezi ezilethwayo unqume ukuyozigcina kubo kuze kubuye abazali ngoba kakukho lapho zingaya khona.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uMnu Muzi Mahlambi usigxekile isenzo sikathishnhloko.
“Okwenziwa yilo thishanhloko akwemukelekile, umnyango uzojuba ithimba elizolulandelela lolu daba,” kusho uMahlambi.

Previous articleIngwadla ngezicelo ezintsha zabafundi emanyuvesi
Next articleUmengameli ucelele izwe izibusiso