Bakhethe ukumba izihlobo kusikwa iziza emathuneni

824

Umasipala uthi njengamanje udaba bayalusebenza, futhi lusenkantolo

THANDEKA NGOBESE
SIKHULU isililo emphakathini wase Azalea, eMgungundlovu ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi ngabantu abadayisa iziza endaweni enamathuna, osekuphoqe ukuthi eminye imindeni eyangcwaba kuwona imbe izinsalela zabathandiwe bayo ngoba inovalo lokuthi hleze ingaphinde iwabone uma sekwakhiwe phezu kwawo. Umndeni wakwaMazibuko eMaqonqo, khona eMgungundlovu, obuyomba ubaba wekhaya owashona ngo-1992, uthi kuthe uma udaba ulukhuluma nabakwamasipala ngoLwesine olwedlule, watshelwa ukuthi akukho abangakwenza ukunqanda le nkinga ngoba udaba selusenkantolo.


UNkz Thabile Mazibuko, oyindodakazi kaMnu Michael Mazibuko obekuyombiwa amathambo akhe, uthi bashaqekile uma befika eduze kwethuna likayise sekuneziza, babona ukuthi mabamumbe. “Sihlale phansi siwumndeni, savumelana ngokuthi ubaba simlande siyombeka eMaqongo lapho esesakhe khona. “Abakwamasipala bathe masikhokhe u-R2 100, basinika usuku, samba. Ngiyazibuza nje ukuthi laba bantu abakha lapha basithathaphi isibindi esingaka?” kusho uNkz Mazibuko. UMnu Simphiwe Sithole omele uphiko lwezokuhlaliswa kwabantu ku-ward 10 eMsunduzi osebenzisana nekhansela, uMnu Themba Ngubane uthe lo mkhuba wokudayiswa kweziza kule ndawo wenzeka ngesikhathi kuphethe ubuholi obudala.


“Sesiyibikile indaba kwiziphathimandla, kwavulwa namacala. Siyabazi nabebedayisa lo mhlaba, sesike sahlala nabo bakhuzwa. Saba nomhlangano nabathenga imihlaba nasebakhile, sabatshela ngemiphumela emibi abangazithola sebebhekana nayo ngokwakha endaweni engafanele, okungaba ukudilizelwa,” kusho uMnu Sithole. Omunye wabathenge indawo uthi le mihlaba abayithengile yizi qeshana eziphakathi nawo amathuna okuthiwa kuzoba khona imigwaqo. “Ezinye zayekwa kwangangcwatshwa kuzoba ngoba zinamatshe, okuyizo lezo zindawo zethu. Amathuna siyawahlonipha, besingeke sakhe phezu kwawo,” kusho yena.


Imenenja yakwatechnical kuMasipala waseMsunduzi, uMnu Mbongeni Mathe, ithi le nkinga yabantu abazitapela umhlaba bayazama ukuyilungisa nabathintekayo. “Iningi labantu elafihlwa e-Azalea lashona ngezikhathi zodlame ngo-1985 kuya ku-1994, siwumasipala sike sazama ukuthi siyibiye le ndawo bakhala abantu bomphakathi bathi izinkomo zabo ngeke zisaba nawo amadlelo. “Kuthe uma bebona ukuthi kasiyibiyile, bazinika igunya lokuthi bangayisebenzisa ngokwakha. “Udaba siyalusebenza nobuholi bendawo ukuze basuswe futhi siyalusebenza nangenkantolo njengoba silindele ukuthola umyalelo wayo ozothi masibasuse, okuyinto engenzeka noma yinini ukusuka manje,” kusho uMnu Mathe.

Previous articleKWELULWE IZINSUKU ZOKUBHALISA EMANYUVESI E-KZN
Next articleAbazali bakhiphe izingane esikoleni “esinobungozi”