Baklezelwe kogwansile abafuyi bezimvu zoboya 

124

BHEKI NDLOVANA

BAKLEZELWE kogwansile abafuyi bezimvu ezikhiqiza uboya emcimbini obuKwaSenti, khona, eMzimkhulu, ngeledlule okuvela ukuthi babhekene nenselelo yokushoda kolwazi, okubenza bangahlomuli inzuzo efanele ngomkhiqizo wemfuyo yabo. UMnu Sandile Sifanele wefemu enkulu yoboya iBKB – ongumeluleki wabafuyi bezimvu baseMzimkhulu – uthi abafuyi kabagxili ngokuphelele kwezikhiqiza uboya bezinga eliphezulu.“Bayaxuba (imfuyo). Uma uxuba, usimama emuva kwesikhathi eside. Kufanele ufuye uhlobo olulodwa, njengeDoni (Dohne Merino), ekhiqiza ungqo woboya. Uma uhlanganisa inqama yeDoni, uhlanganise vemvukazi yeDoni, uhamba phambili lapho,” kusho uSifanele.

Uthi uMzimkhulu yiwona ohamba phambili  KwaZulu-Natal ngabafuyi bezimvu ezikhiqiza uboya, kanti eNingizimu Afrika yonkana, yi-Eastern Cape. “Zonke izimvu zinoboya, kodwa izinga kalifani – kufanele ukwazi ukubona ukuthi iyiphi ezokunika ikhwalithi yoboya, nezokunika imali engcono,” kusho uSifanele. 

Uthi futhi bafundisa nokuthi behlukaniswa kanjani uboya – ngoba uma budayiswa buyahlukaniswa – obesisu bubekwa bodwa, obomqolo bubekwe bodwa kanjalo nobamanqina bubekwa bodwa. Ikhwalithi nentengo yoboya kayifani.  Uveze ukuthi uboya bezimvu obuningi obukhiqizwa eNingizimu Afrika budayiswa phesheya.    

UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli – ongowesibili ukusuka kwesokudla – nongqongqoshe wakhe wezolimo, uNkk uNkk Thembeni Madlopha-Mthethwa okwesokudla ngesikhathi behambise uxhaso lwabafuyi bezimvu zoboya eMzkimkhulu.

Ukulekelela abafuyi bezimvu zoboya baseMzimkhulu, uHulumeni waKwaZulu-Natal wethule uxhaso lwezinqama zeDonhe Merino, wabaxhasa nangocingo lokubiyela amadlelo ezimvu. UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli, ehambisana noNgqongqoshe wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zasemaKhaya, uNkk Thembeni Madlopha-Mthethwa, bedlulisele lolu xhaso emcimbini obuKwaSenti. 

Kuhlomule ososeshini bezimvu zoboya abawu-14, abangaphansi kwesifunda iHarry Gwala. Uxhaso olwethulwe wuhulumeni kubikwa ukuthi ludle isamba esingaphezu kuka-R6 million. Uhulumeni uthembise nokuthi uzobalekela abafuyi bezimvu, wandise amashede okugunda izimvu. 

UMnu Zipho Dzanibe uthi uxhaso abalunikwe wuhulumeni luzobalekelela kakhulu ekushintsheni umkhiqizo wabo. 

UMnu Mzwakhe Manci waKwaSenti, naye ongumlimi, uthi kukhulu lokhu abakwenzelwe wuhulumeni. Uthi okumqoka wukuba umphakathi ukuphathise okwezikhali zamaNtungwa lokhu ohlomule ngakho. 

 bhekin@ilanganews.co.za

Previous article06 June 2024
Next articleKuboshwe usomabhizinisi obanjwe nemfuyo yokwebiwa