Balufake enkantolo “elokunqwaha’ koNyazi

798

Bathi makuyekwe ukuvinjwa kwamakholwa aholwa wuKukhanyakwelanga

Aselufake kubameli udaba “lokugoloza” komholi umduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ongakwesokunxele ukuphuma emzini waseBuhleni amanazaretha
aholwa nguPhinda “Kukhanyakwelanga” shembe ongakwesokudla.

THANDEKA NGOBESE

ASELUFA-KE eNka-ntolo eNkulu yaseThekwini amaNazaretha aholwa yiNkosi Phinda “Kukhanyakwelanga” Shembe, udaba “lokunqwaha” kweNkosi Mduduzi “Nyazilwezu-lu” Shembe, ukuphuma aphele emzini waseBuhleni emuva kokuba iNkantolo yoMthethosisekelo ya-shayela isipikili sokugcina ukuthi iNkosi Vela “Misebeyelanga” Shembe (engasekho) yiyo umholi osemthe-thweni waseBuhleni. 

Lokhu inkantolo yakuveza mhla ka-22 kuNhlangulana (June) nonyaka. Kula maphepha afakwe enkantolo wuKukhanyakwelanga noNobhalajikelele we-hhovisi lebandla, uMnu Chancy Sibisi, bathi uNyazilwezulu malungaphi-nde luzi-veze empha-kathini njenge-nkosi yaseBuhleni, iNkosi yamaQadi uMqoqi Ngcobo noMfu Friend Nzama bayeke ukuvimba amakholwa (aholwa wuKukhanya-kwelanga) okufanele angene eBuhleni. 

Bathi uNyazilwezulu kumele luphume luphele eBuhleni okuwumuzi webandla lukhiphe konke okungokwalo emathempelini aseBuhleni.

 “Sifuna nilethe wonke amaakhawunti, yizitatime-nde zasebhange nemali eqoqwe sonke lesi sikhathi selinilahlile icala,” kusho le ncwadi efungelwe.

 Okhulumela amaNazaretha aholwa wuKukhanyakwelanga, uMnu Nkululeko Mthethwa, uthe yize ekhona amaphepha abawafa-ke enkantolo, kodwa kabavumele-kile ukuphawula ngalolu daba njengoba engakafakwa amaphepha kubameli bohlangothi oluthi-ntekayo (ezoNyazi). 

“Sicela nilinde size sithole impendulo uhlangothi oluthi-ntekayo,” kusho yena. 

Okhulumela uhlangothini lwaseBuhleni, uMnu Lizwi Ncwane, akatholakalanga ocingweni lwakhe njengoba belungangeni. 

thandeka.ngobe-se@ilanganews.co.za

Previous articleUgwazwe wabulawa esikhungweni sokuvota
Next articleBabonga amandla kaShenge abe-IFP