Bancane kakhulu anaqonda ukuthi iyini ntando yeningi njengoba kuyiwa okhethweni

  197

  CALLISTUS NKWANYANA

  SAKHULULEKA ngo-1994, kodwa baningi abantu abangaqondi ukuthi iyini inkululeko. Lokhu kungaqondi kwabo kudala ukuthi imisebenzi yenkululeko ingabonakali. Kunenkolelo yokuthi inkululeko isho ukufana namazwe anjenge-United States of America (USA) neCanada. Into edala lokho wukubona kumabonakude izinto eziningi, ezinye zazo ezingahambisani nosikompilo lwabantu baseNingizimu Afrika. 

  Kuyiqiniso ukuthi singanana izinto eziningi kwamanye amasiko, kodwa nawo anganana okuningi kithi. Into engeyinhle wukunana kakhulu emasikweni ezinye izi-zwe, okungahlukile ekudleni isinkwa nocwazi (plastic). Nemithetho yethu inane kakhulu eNtshonalanga kunokuba inane emazweni ase-Afrika. Iphutha esingena kulo sonke singamazwe ase-Afrika, wukungafuni ukunqamula umzanyana (placenta) emazweni  ayekade esibambe ngobhongwane, sibuye siyofuna izeluleko kuwona. 

  Inkululeko ingasho okuningi kumuntu nomuntu. Inkululeko kumuntu ongenandawo yokuhlala, ingasho okunye kunomuntu onendawo yokuhlala. Kumuntu onemali ingasho okunye kunakumuntu ongenayo. Isimo esiphuma kuso senza sibuke inkululeko ngezindlela eziningi. Abanye bazi ukuthi inkululeko wukuvota, bese ulindela lelo qembu olivotele ukuba likulethele izidingo etafuleni, wena usonge izandla. Abanye bazi ukuthi inkululeko isho ukuthi bona kufanele baphathwe ngendlela ekhethekile. Abanye bazibona bazabalaza kakhulu kunabanye, ngakho bazibona benelungelo lokwenzelwa okuthile wuhulumeni. 

  Inkululeko isho ukuba namandla okuzikhethela uhulumeni ofuna ubambe izintambo zombuso. Ngesikhathi unaleyo nkululeko, nabanye banenkululeko yokukhetha uhulumeni ongafani nalowo okhethwe nguwe. Kumele siqaphele-ke ukuthi uma sisebenzisa amalungelo ethu, kasiwaphazamisi awabanye ngoba nabo banelungelo lokuzikhethela. Lena yimigomo yentando yeningi. 

  Uyabona-ke manje ukuthi uma sikhuluma ngenkululeko, singahlukana ngemibono yokuthi iyini. Lokhu futhi akusho ukuthi uma sikhethe ngendlela engafani, sesiyizitha, kodwa kukhombisa ukuvuthwa kwentando yeningi. 

  Ngiyaye ngimangale-ke uma abantu sebebulalana ngenxa nje yokuthi omunye ungelinye iqembu. 

  Kwamanye amazwe – lapho intando yeningi sebeyiqonda kahle – uthola ubaba ekwelinye iqembu, umama ekwelinye, mhlawumbe nabantwana babo babe kwamanye amaqembu. 

  Ilungelo lokuzikhethela, libaluleke kakhulu futhi liyisisekelo sentando yeningi. Njengoba siya okhethweni, bancane kakhulu abaqonda ukuthi iyini intando yeningi.

  • UMnumzane: Callistus Bheki Nkwanyana    Uneziqu ze: Masters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: eKZN Office of the Premier: Community Partnership and Moral  Regeneration

  Ungumbhali wencwadi: ‘Talking to yourself, the journey to self-discovery” 

  Uyatholakala ku: nkwanyana-cb60@gmail.com 

  0665445466 Ucingo/Whats- App 

  Previous articleIzinduna zamabutho zifuna kubuyekezwe umthetho obhekelela iSilo 
  Next articleOwodumo kuMkhokha udalule eyokucishe azibulale ngenxa yokhwantalala