Bantante nesidumbu bevinjwa ukungcwaba

577

Umndeni usola induna ngokuba nesandla esiqinile

LIGCINE libekwe emgwaqweni ibhokisi likaNkz Rosemary Mkhungo emuva kokuba abomndeni wakhe bemiswe yi-nduna ukungcwaba endaweni yayo ngoba ithi bephule umthetho, bafuna ukungcwaba endaweni okungeyona eyabo.

PHUMLANI GAMA
UGCINE uqiqinga isidumbu emvuleni, usiphindisela emakhazeni umndeni ka-Nkz Rosemary Mkhungo (58), eMthwalume, ngesikhathi kutheleka induna yendawo sekufanele kwehle ibhokisi ngoMgqibelo igodi selimbiwe yawutshela ukuthi uphule umthetho, ngeke ukwazi ukufihla kule ndawo. Umndeni wakwaMkhungo usola uMnu Siphiwo Maluleka oyinduna esizweni sakwaLuthuli ngokuba nesandla esiqinile, ewuxosha nesidumbu sikaNkz Mkhungo. Ngokusho kukaNkz Naledi Mkhungo, ongudadewabo kamufi, besekuphele iminyaka udadewabo ehlala emqashweni, kwesinye isigodi, engenayo indawo yokuhlala.


“Eminyakeni edlule udadewethu ubehlala nomasihlalisane afikela kuyena enezingane ezine wamzalisa eyodwa. Indoda lena yagila umkhuba kwenye yamadodakazi kadadewethu maqede yaboshwa. Kwathi uma iphuma ejele, yabaxosha kulo muzi ababehlala kuwona. “Ngokuhamba kwesikhathi, umfana kadadewethu wathenga indawo kwelinye ilungu lomphakathi (endaweni kaMnu Maluleka). Udadewethu uficwe wukufa ungakenziwa umhlangano wokubekwa komuzi wakhe ngokusemthethweni,” kusho uNkz Mkhungo. Uthi udadewabo udlule emhlabeni mhla ka-20 kuNtulikazi (July), isidumbu sakhe sahlala emakhazeni asesibhedlela sikahulumeni ePort Shepstone ngenxa yokungabikhona kwendawo azofihlwa kuyona.


“Kuze kwaba wukuthi sikhuluma noMnu Mhlengi Luthuli oyisekela lemeya kuMasipala waseMzumbe osilekelele ngetende, ibhokisi nokudla okuzophekelwa abantu. Sikhulumile nenduna yathi akukho ezosisiza ngakho ngaphandle kokuthi sikhokhe u-R300 okhishwa uma kubekwa umuzi. “Induna ibuye yasijikela yathi kufanele sikhokhe u-R2 430, sikhiphe ikesi likabhiya nebhodlela likagologo. Sicelile ukuba sisebenzise le ndawo esayithenga ukuze singcwabe, sizobuye sibekwe ngokusemthethweni, yasivumela. NgoMgqibelo ijikile yathi isitshelile ukuthi ngeke kwenzeke lokho, masithathe isidumbu sibuyele naso emuva. “Kwale noma sesicela ukukhosela etendeni ebesilimisile, yasitshela ukuthi masiliqaqe sihambe nalo ngoba ngeke yona ikwazi ukunethwa yimvula ngoba nakhu thina singafuni ukuhamba. Kwale noma sichaza ukuthi silinde imoto esuka eThekwini ezothatha isidumbu, yathi masihambe naso,” kusho uNkz Mkhungo.


Umgodi ugcine ugqitshwe ngabafana abebefike nenduna ngesikhathi umndeni uqiqinga ibhokisi uyolinda nalo imoto emgwaqweni. UMnu Maluleka uthe akasathandi ukukhuluma ngalolu daba ngenxa yezinhlamba abethukwa ngazo ngamalungu omphakathi ezinkundleni zokuxhumana, emsola ngokuba nonya. Uthe yena uvikela umthetho wesizwe njengoba ethunywe wubukhosi ukuba awuvikele. “Laba bantu bafuna ukuba ngephule umthetho njengoba nabo bewephula. Kungani bengamngcwabanga esigodini abehlala kusona? Kabanayo indawo lapha esigodini engisiphethe. Indawo bayithengiselwa ngumuntu ongafanele futhi ongasekho lapha endaweni,” kusho uMnu Maluleka. INkosi Bhekizizwe Luthuli ithe kayinayo indawo yamangcwaba esizweni sayo.

Ithe kuphambene nomthetho okufunwa wumndeni wakwaMkhungo. Iweluleke ngoku-thi mawuzame ukuzehlisa, uxhumane nezihlobo zawo, ucele indawo yokungcwaba ngoba akekho umuntu ongenawo umndeni. “Udaba ngiluthole ngawo uMgqibelo. Kuthiwa lo mndeni wathenga indawo, wangabekwa, manje ufuna ukungcwaba kuyona. Okunye engikutholile wukuthi umndeni uchazelwe nokuthi le ndawo akuyona eyawo njengoba kuvela ukuthi wathengiselwa ngumuntu ongafanele. Akwenziwa lokho kulesi sizwe sakwaLuthuli. “Okunye okungawusiza wukuya ezindaweni zamasonto uyocela umgodi, zizowukhokhisa imali encane ungcwabe umuntu wawo,” kusho iNkosi Luthuli. UMnu Luthuli oyisekela lemeya uthe nakuba zikhona izinkinga, kodwa lo mndeni kufanele wakhelwe kuyona le ndawo noma ubuholi buzame ukuwubhekela enye indawo.

Previous articleUhlambuluke kumqeqeshi odlisele iChiefs
Next article“IZAKHAMIZI ZAKULELI MAZINIKWE ITHUBA, KUSIZWE NABAHLWEMPU”