Basengcupheni abangakalubhaliseni ukhetho

213

BHEKI NDLOVANA

ABANTU abangakalubhaliseli ukhetho lukazwelonke nezifundazwe lwalo nyaka – kodwa abafisa ukuvota – basengcupheni  yokungavoti. 

I-Independent Electoral Commission (IEC) ixwayisa futhi igqugquzela abangakabhalisi ukuba baphuthume babhalise, uMengameli Cyril Ramaphosa engakalumemezeli usuku lokhetho. 

Nakuba ingeke isaba khona impelasonto ekhethekile yokubhalisela ukuvota – njengoba kwenzekile ngempelasonto yomhla ka-18 no-19 kuLwezi (November) ngonyaka owedlule nangeyomhla ka-3 no-4 kuNhlolanja (February) nonyaka – kodwa kusavulelekile ukubhalisa. 

Umuntu angabhalisa ngokohlelo lwe-inthanethi (online) kwi-website yakwa-IEC, futhi abantu bangaluthola usizo ngokuvakashela emahhovisi kamasipala aseduze nabo. 

Isexwayiso se-IEC ngesokuthi uma nje umengameli eselumemezele ngokusemthethweni usuku, lwashicilelwa kwigazethi kahulumeni (government gazette) – okuwumqulu kahulumeni wezaziso zomphakathi – liyavaleka ithuba lokubhalisa.

UNkk Ntombifuthi Masinga oyisikhulu esiphezulu sezokhetho KwaZulu-Natal, uthe kusukela ngesikhathi umengameli eselu-memezele usuku lokhetho, kuyobe seku-qala izinsuku eziwu-100 ezandulela ukhetho. 

Ubekhuluma emhlanganweni wabezindaba lapho i-IEC ibichaza khona ngohlelo lonke lokhetho kuze kuyofinyelela ekwakhekeni kukahulumeni omusha emuva kwalo. 

Abafisa ukubhalisa nokubuyekeza imininingwane yabo bangangena kwi-website yakwa-IEC ethi (https://registertovote.electi-ons.org.za

Previous articleU-Felix emdlalweni wamahlaya kumabonakude
Next articleUthando lomzali lumqoka enganeni kunemali